เรื่อง : หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ พระราชบัญญัติศุลกากร 2560

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

ด่วน ! เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ พระราชบัญญัติศุลกากร 2560 เริ่มบังคับใช้

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

การเตรียมตัวก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้

จุดเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องทราบ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่อผู้ประกอบการ

รายละเอียดหลักสูตร เวลา 09:00-16:00 น.

1. หลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามพระราชบัญญัติศุลกากร 2560

2. ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

§ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก         เฟดฟอร์เวอร์เดอร์            ชิปปิ้ง
§ขนส่งในท่าเรือ-นอกท่าเรือ                                  คอนเทนเนอร์และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและวิธีการรับมือเพื่อไม่ให้ธุรกิจเสียหาย

§วิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายศุลกากรและผลกระทบต่อเอกชน
§ปัญหาการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่หรือสายลับ

4. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่อะไรบ้างที่จะกระทบถึงลูกค้าและสิ่งที่ต้องแจ้งแก่ลูกค้าเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

5. จุดเปลี่ยนแปลงของพิกัดอัตราศุลกากรใหม่ AHTN 2017 ที่จะกระทบรายได้ – รายจ่ายของกิจการ พร้อมหลักเกณฑ์ใหม่ที่ถูกต้อง

6. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายกระทบต่อการตรวจสอบภายหลังการตรวจสอบ (Post Audit) อย่างไร เจ้าพนักงาน 

   มีอำนาจในการตรวจมากขึ้นหรือไม่ และบทลงโทษที่ต้องระวัง

  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรขอตรวจสอบเอกสารเกิน 5 ปี ผู้ประกอบการปฏิเสธไม่ให้ตรวจสอบได้หรือไม่

7. ผลกระทบจากการใช้พิกัดอัตราศุลกากรผิดต่อการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่ถูกต้อง

8. อายุความประเมินและบทลงโทษใหม่ที่ผู้ประกอบการต้องทราบ

§   การนับอายุความกรณีหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีอากร

9. การเปลี่ยนแปลงจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับทำการผลิต ผสมประกอบ บรรจุ

10. การนำบทบัญญัติเรื่องการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนมาใช้กับเขตปลอดอากร

§การนำของที่ได้รับยกเว้นหรือคืนอากรเมื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหากนำของนั้นเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนให้ถือว่าเป็นการส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งได้รับการยกเว้นหรือคืนอากรหรือไม่

11. การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติว่าด้วย “การขนส่งด้วยคอนเทนเนอร์” จะกระทบกับผู้ใช้และผู้ให้บริการอย่างไร

12. การเปลี่ยนแปลงอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อขอคืนอากร (การสงวนสิทธิ์) ประโยชน์ที่  

     ผู้ประกอบการจะได้รับ

13. การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติ เรื่อง การผ่านแดนและการถ่ายลำ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในประเทศ CLMV ต้องเตรียมตัวอย่างไร

14. การเปลี่ยนแปลงบทลงโทษกรณีซื้อหรือรับไว้ซึ่งของเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 27

§ ต้องดูเจตนาของผู้กระทำความผิดด้วยหรือไม่
§บทลงโทษที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมอัตราโทษ

15. หลักการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะพิจารณาอุทธรณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ดีต่อผู้ประกอบการหรือไม่ อย่างไร

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ วิชัย มากวัฒนสุข

วุฒิการศึกษา    
ประกาศนียบัตร     โรงเรียนศุลการักษ์ รุ่นที่ 13
ระดับปริญญาตรี     นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับปริญญาโท     รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน    รับราชการตำแหน่ง นิติกร ระดับ 7สำนักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพฯ กรมศุลกากร

ประสบการณ์การทำงาน 
เริ่มรับราชการที่ กรมศุลกากร
ปี พ.ศ. 2518    ตำแหน่ง ศุลการักษ์            กองตรวจสินค้าขาออก
ปี พ.ศ. 2529    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากร    กองตรวจสินค้าขาเข้า-ขาออก
ปี พ.ศ. 2531    ตำแหน่ง นายตรวจศุลกากร        กองป้องกันและปราบปราม
ปี พ.ศ. 2532    ตำแหน่ง สารวัตรศุลกากร        กองป้องกันและปราบปราม
                        กองตรวจสินค้าขาออก
                        ด่านศุลกากรสงขลา จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2542    ตำแหน่ง นิติกร            นักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ
                        สำนักงานบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ

ผลงานทางวิชาการ    

  • หนังสือความรู้ทั่วไปว่าด้วยงานศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรว่าด้วยภาษีและพิธีการศุลกากร    พ.ศ. 2542
  • คู่มือศุลกากรระบบใหม่ The Customs 2000        พ.ศ. 2543
  • คู่มือศุลกากรฉบับพิเศษ                พ.ศ. 2544
  • กฎหมายภาษีและพิธีการศุลกากร            พ.ศ. 2546

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครับและเอกชน ในหัวข้อ

  • กฎหมายศุลกากร ความผิดและการดำเนินคดีทางศุลกากร
  • ภาษีศุลกากร พิธีการและการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออก
  • ปัญหาแนวทางแก้ไขในการเสียภาษีและการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
  • เทคนิคในการข้อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299 , 086-888-7578

Webdesgin by Programmer Thai