เรื่อง : หลักสูตร Advance International Material Data System : IMDS

สถานที่ : โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซอย 26
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

            เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์นั้น ก็คือสารเคมีที่จัดอยู่ในจำพวกสารโลหะหนักนั่นเอง อาทิ เช่น โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากถ้าผู้ประกอบการ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อน คือ  ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE, ตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่ทาง OEM และหน่วยงานที่ทำการควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย ได้ประกาศฯ ควบคุม หรือห้ามใช้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทุกบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : International Material Data System หรือ ระบบข้อมูลวัสดุสากล ซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า

              ดังนั้นทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้ง จำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ Support ให้กับคู่ค้าของตน หากบริษัทฯ ใดไม่ดำเนินการจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำการผลิต ห้ามส่งออกและซื้อขายสินค้าโดยเด็ดขาด

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์

2. เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล

3. เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิงแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

เนื้อหาหลักสูตร : Advance IMDS-PT-002 International Material Data System (IMDS) Training

IMDS Administration & Implementing IMDS in Organization

• Client Manager Administration Functions

• New User Setup (IMDS Team - Roles and responsibilities), Password Reset, Editing

• Scoping your IMDS workload and calculating necessary resource

• The role of IT Solutions in IMDS

• Setting your IMDS Account - when should you use Organizational Units?

• Function of a client manager and contact person

• Setting your IMDS Account - when should you use Organizational Units?

Management of Data Received by Suppliers

• Establishing Data Quality Standards

• Review / Analysis of Data Inflowing

• Identification of Problematic Data

• Supplier Communication

• Data Tracking Methods

• Establishing tracking and management systems for your suppliers
• IMDS Check Function

How to handle suppliers who cannot / will not provide IMDS data
• Processing Suppliers Submissions - Setting data quality standard and accepting and rejecting supplier MDSs
• Time - Saving
Techniques  • Internal Data Libraries
• MDS Request
Functionality  • Needs for New Submissions
• Analyzing Data for REACH
SVHCs  • Using the MDS Request function in IMDS
Material and Restricted Substance Issue
• Global Automotive Declarable Substance List (GADSL) List of Restricted Substances and Declarable Substance
• OEM IMDS Requirement and acceptance
criteria  • IMDS Data Recommendations
• ELV Annex II Exemptions
• Reporting a printed Circuit Board in IMDS (Using Generic published part data from the IMDS Steering Committee)
• ELV Annex II Exemptions

IMDS Management Issue
• Implementing IMDS  • Integrating IMDS into Quality Programs
• Establishing Internal and suppliers Data Quality
Standards  • Data Needs / System Requirements
• Completing your assembly and submitting to your customer Using the Analysis function to Check overall SVHC Content
• Supply Chain Management

ลักษณะการอบรม
1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60                   2. ทำ Workshop ทำในระบบ IMDS
3.
วิเคราะห์ข้อมูล การตีความข้อกำหนด วิธีการแก้ไข
ผู้ควรเข้ารับการอบรม
            ฝ่าย New Model, R&D, Engineering     ฝ่าย การตลาด    ฝ่าย จัดซื้อ         ฝ่าย QC/QA
           
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการทำเอกสาร PPAP ให้กับลูกค้า ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป
 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

ประวัติการศึกษา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมัน) สาขาเครื่องกล

 

ประวัติการฝึกอบรม

 ศึกษาดูงานฝึกอบรมที่ บริษัท มาสด้า คอร์ปอเรชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 4 เดือน (Quality Engineering Concept for Automation Production System)

 ศึกษาดูงานที่ บริษัท YOUNGSIN METAL ณ ประเทศเกาหลี เป็นเวลา 45 วัน

 ISO/TS 16949 : 2009 Introduction & Implementation

 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning (APQP)

 ภาวะล้มเหลว และการวิเคราะห์ผลกระทบ (Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)

 กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิตและวิธีการจัดทำแผนควบคุมกระบวนการ

 (Production Part Approval Process (PPAP) and Control Plan)

 การควบคุมกระบวนการผลิตในเชิงสถิติ (Statistical Process Control (SPC)

 การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis (MSA)

 ประสิทธิภาพและเทคนิคการเป็นหัวหน้างาน (Technique to be an Efficient Supervisor Skills)

 ระบบการผลิตแบบทันเวลา (JIT)

 ระบบวัสดุสากล International Material Data System (IMDS)

 The Importance of Dimensional Measuring Instruments.

 Dimensional Metrology Seminar.

 ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม (Corperate Social Responsibilities (CSR) (ISO 26000)

 เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ (National Engineering Conference 2007.)

 

ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL จำกัด

 หัวหน้าวิศวกรอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

 หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด

 หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัด

 หัวหน้าแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท เอสเจ มิโครน จำกัด

 วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท อินเนอร์ยี่ ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุสาหกรรมยานยนต์ (SOC, ELV, RoHS, REACH – SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 วิศวกรโรงงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เอ็น ซี ไอ จำกัด

 วิศวกรเครื่องกล บริษัท บิลเลี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 วิศวกรที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานหม้อไอน้ำ บริษัท มาสเตอร์ คอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai