เรื่อง : หลักสูตร เจาะลึก ภาระภาษีของพนักงานต่างชาติ

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

ผู้ประกอบการที่มีการจ้างงานพนักงาน ต่างชาติ หรือ....ผู้ประกอบการที่มีการจ่ายเงินได้ประเภทต่างๆให้กับที่ปรึกษาหรือผู้ เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ควรมีการเตรียมการรองรับประเด็นทางภาษีอากร  และมีแนวทางในการวางแผนภาษีอากร เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการและผู้มีเงินได้

 

เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 09.00-17.00 น.

1. ภาระภาษีตามหลักแหล่งเงินได้

1.1 ลักษณะของการจัดเก็บตามหลักแหล่งเงินได้ : อย่างไรคือ ?

Øหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย
Øกิจการที่ทำในประเทศไทย
Øกิจการของนายจ้างในประเทศไทย
Øทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย

1.2 วิธีการจัดเก็บโดยหัก ณ ที่จ่าย

Øนายจ้างกับหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
Øการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับผู้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
Øชาวต่างชาติกับการบริหารจัดเก็บภาษีอากรระบบเดียวกัน

2. ภาระภาษีตามหลักถิ่นที่อยู่

2.1 ขอบเขตของหลักถิ่นที่อยู่ : อย่างไรคือ ?

Øหน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ
Øกิจการที่ทำในต่างประเทศ
Øทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ
Øนำเงินได้พึงประเมินเข้ามาในประเทศไทย
Øผู้อยู่ในประเทศไทย

2.2การจัดเก็บภาษีโดยหลักหลักถิ่นที่อยู่

Øรับจ้างทำของกับการถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
Øการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับพนักงานชาวต่างชาติผู้อยู่ในประเทศไทย
Øปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักถิ่นที่อยู่

 3. Update ประเด็นที่น่ารู้ :

Øภาษีอากรที่นายจ้างออกแทนพนักงานชาวต่างชาติตลอดไป
Øหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
Øหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งไว้เกินไป
Øพนักงานต่างชาติกับอนุสัญญาภาษีซ้อน

ภาระภาษีของพนักงานต่างชาติในไทยมุมมอง AEC พนักงานต่างชาติกับ Regional Operating Headquarters (ROHs)

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai