รายการหลักสูตรอบรม หลักสูตร Public Program , หลักสูตร In-House Program 


หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์สุเทพ โลหณุต 1 วัน 16/01/2019
หลักสูตร ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่สู่มืออาชีพ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 17/01/2019
หลักสูตร FIRST STEP MANAGER ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 24/01/2019
พนักงานต้อนรับมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 28/01/2019
หลักสูตร ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร อาจารย์ วิชัย มากวัฒนสุข 1 วัน 29/01/2019
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร “บริหารจัดการเอกสารสำนักงานด้วย MS-Word” (Office Management with MS-Word) อาจารย์สุเทพ โลหณุต 1 วัน 14/02/2019
หลักสูตร กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ แบบครบวงจร อาจารย์ นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล 1 วัน 14/02/2019
หลักสูตร FIRST STEP MANAGER ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 18/02/2019
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 20/02/2019
หลักสูตร Problem Solving and Decision Making อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 26/02/2019
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่สู่มืออาชีพ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 04/03/2019
หลักสูตร การจัดการงานเอกสาร สำหรับ HR และงานบริหาร 1 วัน 06/03/2019
หลักสูตร เทคนิคการระงับข้อพิพาท แรงงานที่เกิดขึ้นในองค์กร 1 วัน 18/03/2019
หลักสูตร หลักการและพิธีการสำหรับส่งออกและนำเข้า 2 วัน 20/03/2019
หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์อย่างมีชั้นเชิง อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 26/03/2019
หลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ 1 วัน 26/03/2019
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร 30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้ 1 วัน 03/04/2019
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 14/04/2019
การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่”Modern Stock Management and control อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 22/04/2019
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์สุเทพ โลหณุต 1 วัน 23/04/2019
หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับองค์กร อาจารย์ธนุเดช ธานี 1 วัน 30/04/2019
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ  อาจารย์ วสันต์ ฤทธิ์มนตรี 1 วัน 10/05/2019
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 14/05/2019
กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 22/05/2019
หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงาน สำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาจารย์ กรณ์ ทองศรี 1 วัน 23/05/2019
หลักสูตร Train the Trainer : การเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 2 วัน 28/05/2019
หลักสูตร 30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้ 1 วัน 28/05/2019
หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับองค์กร อาจารย์ธนุเดช ธานี 1 วัน 28/05/2019
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์อย่างมีชั้นเชิง อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 07/06/2019
หลักสูตร Train the Trainer : การเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 2 วัน 11/06/2019
หลักสูตร FIRST STEP MANAGER ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 17/06/2019
หลักสูตร ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่สู่มืออาชีพ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 19/06/2019
กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 24/06/2019
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ชัยรัตน์ ทินบัว 1 วัน 02/07/2019
หลักสูตร ศักยภาพครบวงจรการพัฒนางานธุรการยุคใหม่ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 03/07/2019
หลักสูตร ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร อาจารย์ วิชัย มากวัฒนสุข 1 วัน 04/07/2019
หลักสูตร เทคนิคการติดตามและการเจรจาหนี้ทางโทรศัพท์และภาคสนาม แบบถูกกฎหมาย ฉบับใหม่ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 05/07/2019
หลักสูตร On The Job Training (OJT) ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 09/07/2019
หลักสูตร Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 12/07/2019
หลักสูตร ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่สู่มืออาชีพ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 19/07/2019
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 อาจารย์สมเกียรติ ลีรัตนขจร 1 วัน 20/07/2019
หลักสูตร ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงาน ขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง อ.ชัยรัตน์ ทินบัว 1 วัน 23/07/2019
การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ 1 วัน 29/07/2019
หลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองหนี้ แบบถูกกฎหมาย ฉบับใหม่ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 30/07/2019
หลักสูตรอบรม SMART & SMILE SERVICE ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 31/07/2019
หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ 1 วัน 31/07/2019
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง ดร.อาทิตา ชูตระกูล 1 วัน 07/08/2019
หลักสูตร เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1 วัน 08/08/2019
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 อาจารย์สมเกียรติ ลีรัตนขจร 1 วัน 16/08/2019
หลักสูตรรับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 19/08/2019
หลักสูตรอบรม Strategic Thinking Enhancement 4.0 1 วัน 19/08/2019
หลักสูตร FIRST STEP MANAGER ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 21/08/2019
หลักสูตร ศิลปะการต้อนรับแบบฉบับ Reception ขั้นเทพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 22/08/2019
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์สุเทพ โลหณุต 1 วัน 26/08/2019
หลักสูตร Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 26/08/2019
หลักสูตร เจาะประเด็น…การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย 1 วัน 30/08/2019
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์ 1 วัน 04/09/2019
เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ) อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 2 วัน 10/09/2019
หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ 1 วัน 10/09/2019
หลักสูตร เทคนิคการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานยุคใหม่ อาจารย์ธนุเดช ธานี 1 วัน 10/09/2019
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 อาจารย์สมเกียรติ ลีรัตนขจร 1 วัน 14/09/2019
กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 17/09/2019
หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 18/09/2019
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์สุเทพ โลหณุต 1 วัน 21/09/2019
หลักสูตร การบริหารสต๊อคและการตรวจนับสต๊อคอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 25/09/2019
หลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y 1 วัน 27/09/2019
หลักสูตร การบริหารระบบข้อมูลอัจฉริยะบนคลาวด์ด้วย Google Data Studio อาจารย์สุเทพ โลหณุต 1 วัน 28/09/2019
หลักสูตร มาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สำคัญสำหรับปี 2562 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร 1 วัน 28/09/2019
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 03/10/2019
หลักสูตร เทคนิคการติดตามหนี้และการเจรจาต่อรองหนี้ แบบถูกกฎหมาย ฉบับใหม่ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 07/10/2019
หลักสูตร กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ แบบครบวงจร อาจารย์ นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล 1 วัน 15/10/2019
การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่”Modern Stock Management and control อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 18/10/2019
หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิต อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์ 1 วัน 19/10/2019
หลักสูตร Professional Telesales ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 22/10/2019
หลักสูตร การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล อาจารย์ สุทธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต 1 วัน 24/10/2019
หลักสูตร ตีแตก!! 99 ประเด็นคาใจ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร 1 วัน 26/10/2019
หลักสูตร นโยบายสินเชื่อ และการควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 28/10/2019
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์สุเทพ โลหณุต 1 วัน 29/10/2019
หลักสูตร พนักงานธุรการยุคใหม่กับการจัดระบบสำนักงาน อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 30/10/2019
หลักสูตร การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง 1 วัน 31/10/2019
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ อาจารย์สมปอง คงนิ่ม 1 วัน 07/11/2019
หลักสูตร การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ (Strategic Procurement) 1 วัน 12/11/2019
หลักสูตร นโยบายสินเชื่อ และการควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 15/11/2019
เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ) อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 2 วัน 21/11/2019
หลักสูตร เลขานุการระดับนักบริหารยุคใหม่ อาจารย์ สุทธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต 1 วัน 22/11/2019
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management 1 วัน 28/11/2019
หลักสูตร มาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สำคัญสำหรับปี 2562 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร 1 วัน 29/11/2019
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับองค์กร อาจารย์ธนุเดช ธานี 1 วัน 06/12/2019
หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ อาจารย์สมปอง คงนิ่ม 1 วัน 13/12/2019
หลักสูตร เจาะลึก กฎหมายเกี่ยวกับ “การทำสัญญาจ้างแรงงานอย่างไร ให้ไม่ผิดกฎหมาย”ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 1 วัน 17/12/2019

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai