เรื่อง : การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ

สถานที่ : โรงแรมอะไร้ท์ สุขุมวิท 26
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

            ในการทำงานยุคปัจจุบันขององค์กร สิ่งที่องค์กรมักให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ขั้นตอนของการเจรจาระหว่างพนักงานขายในองค์กรของตนเองกับลูกค้า เพราะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะบ่งบอกได้ถึงรายรับที่องค์กรจะได้หรือสูญหาย พนักงานขายจะต้องเป็นผู้ที่ประสานผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายอย่างไรให้เกิดคำว่าลงตัว เกิดการตัดสินใจซื้อ หากจะกล่าวว่าพนักงานขายเก่งไม่เก่งต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนเจรจาก่อนการปิดการขายนี้ก็ว่าได้ จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องใช้เทคนิคการเจรจาเพื่อโน้มน้าวใจให้ลูกค้ายอมจบการขาย โดยสามารถคงความมั่นคงของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า

           ดังนั้นหลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเหนือชั้น จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ทางออกซึ่งจะทำให้พนักงานขายได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบรวมถึงวิธีการคิดบวก ซึ่งทำให้พนักงานคิดและตระหนักถึงมุมมองในฐานะลูกค้าและมีความเข้าใจถึงปัญหาที่ลูกค้ามีความกังวล เพื่อที่จะแก้ไขให้การขายเกิดความเข้าที่และลงตัวตอบสนองความต้องการทั้งกระบวนการตลอดไป

วัตถุประสงค์

·      เพื่อเสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรอง

·      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มนาวจูงใจคน

·      เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา

·      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อการอบรม

·      การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด 

·      กฎการเจรจาต่อรอง สำหรับนักขาย GEN Y

·      GEN Y อย่างเรา เจรจาอย่างไรให้ได้ผล 

·      กลยุทธ์การครองเกมเจรจา ด้วยหลัก 3 ประการ

·      กลยุทธ์ในการเจรจาที่มีประสิทธิผล 

·      อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา

·      กิจกรรม “อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพในการเจรจา” 

·      เทคนิคสุดยอดการเจรจา 

·      เคล็ดลับการเจรจาให้ชนะแบบล้านเปอร์เซ็นต์ 

·      เทคนิคเสนอขายให้ได้ชัวร์

·      เทคนิคปิดการขายประเภทต่างๆสำหรับ GEN Y 

·      เนรมิตประตูแห่งการปิดการขาย

·      การปิดการขายด้วยกระบวนการ 

·      การปิดการขาย 7 เทคนิค ปิดเพื่อชัยชนะ

·      กำหนดประเภทลูกค้าเพื่อการปิดการขาย 

·      วางกลยุทธ์รูปแบบทางการขาย

·      การใช้ประโยคสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า

·      เทคนิคสุดท้ายการสร้างสิ่งที่จับต้องได้เพื่อปิดการขายอย่างสมบูรณ์

 วิธีการฝึกอบรม : บรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ และการฝึกปฏิบัติ

 

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai