รายการหลักสูตรอบรม หลักสูตร Public Program , หลักสูตร In-House Program 


หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง เพี่อรองรับ AEC ดร.อาทิตา ชูตระกูล 1 วัน 12/01/2015
หลักสูตร เทคนิคการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากร 1 วัน 13/01/2015
หลักสูตร “เทคนิคในการก้าวเป็น Modern HR” (รุ่นที่ 8) 1 วัน 16/01/2015
หลักสูตร “เทคนิคการบริหารและพัฒนาคนสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหาร” 1 วัน 21/01/2015
หลักสูตร การบริหารและการกำหนดนโยบายโครงสร้างเงินเดือนยุคใหม่ 2 วัน 23/01/2015
หลักสูตร เจาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ “ให้” ในหลากหลายวิธีไม่ให้เกิดภาษีทั้งระบบ อาจารย์ ศุภชัย บำรุงศรี 1 วัน 27/01/2015
หลักสูตร Professional Manager อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 2 วัน 27/01/2015
หลักสูตร Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 30/01/2015
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง (รุ่นที่ 13) 1 วัน 05/02/2015
หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินไม่ให้เป็นหนี้เสีย อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 13/02/2015
หลักสูตร เทคนิคการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากร 1 วัน 17/02/2015
รู้เท่าทันภาษีหัก ณ ที่จ่าย (รุ่นที่ 4) อาจารย์ ศุภชัย บำรุงศรี 1 วัน 23/02/2015
หลักสูตร Receptionist ขั้นเทพ อาจารย์ ภรณี วินิจฉัยกุล 1 วัน 24/02/2015
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 1 วัน 26/02/2015
หลักสูตร "การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR" ดร.กฤติน กุลเพ็ง 1 วัน 27/02/2015
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร “เทคนิคการบริหารและพัฒนาคน สำหรับผู้บริหารสมัยใหม่” (HR for Non HR) 1 วัน 05/03/2015
หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 06/03/2015
หลักสูตร รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 09/03/2015
หลักสูตร เจาะลึก ภาระภาษีของพนักงานต่างชาติ 1 วัน 10/03/2015
หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ อาจารย์ ภรณี วินิจฉัยกุล 1 วัน 12/03/2015
หลักสูตร “เทคนิคในการก้าวเป็น Modern HR” (รุ่นที่ 8) 1 วัน 18/03/2015
หลักสูตร The Championship Leader 1 วัน 19/03/2015
หลักสูตร กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ อาจารย์ นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล 1 วัน 24/03/2015
หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ อาจารย์ ภรณี วินิจฉัยกุล 1 วัน 25/03/2015
หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับเจ้านายต่างสไตล์ เพื่อผลงานที่ดีมีความสุข อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 1 วัน 26/03/2015
หลักสูตร การลงโทษด้วยการออกหนังสือเตือนที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย อาจารย์ ชยุตพงศ์ นิลอ่อน 1 วัน 27/03/2015
หลักสูตร หัวหน้ากับการบริหารคนให้ได้งาน อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 30/03/2015
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 1 วัน 02/04/2015
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (2 วัน) อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 03/04/2015
หลักสูตร การบริหารผลงาน และการปรับค่าจ้างประจำปี 1 วัน 09/04/2015
หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับเจ้านายต่างสไตล์ เพื่อผลงานที่ดีมีความสุข อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 1 วัน 09/04/2015
หลักสูตร Receptionist ขั้นเทพ อาจารย์ ภรณี วินิจฉัยกุล 1 วัน 21/04/2015
หลักสูตร เจาะลึก ภาระภาษีของพนักงานต่างชาติ 1 วัน 24/04/2015
หลักสูตร Professional Manager ดร.อิทธินันท์ สันทัศ 2 วัน 28/04/2015
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 1 วัน 29/04/2015
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร กลยุทธ์และเทคนิคการนำเสนอขายและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 06/05/2015
หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับเจ้านายต่างสไตล์ เพื่อผลงานที่ดีมีความสุข อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 1 วัน 06/05/2015
หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 07/05/2015
หลักสูตร เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา (Consultative Selling) 1 วัน 08/05/2015
หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหา และ ข้อโต้แย้งในงานขายและงานบริการ ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 08/05/2015
หลักสูตร Receptionist ขั้นเทพ อาจารย์ ภรณี วินิจฉัยกุล 1 วัน 15/05/2015
หลักสูตร Professional Telesales อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 18/05/2015
หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ 1 วัน 21/05/2015
หลักสูตร Finance for Non-Finance Managers อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า 1 วัน 21/05/2015
หลักสูตร The Championship Leader รุ่นที่ 12 1 วัน 22/05/2015
หลักสูตร การทำสัญญาจ้างแบบเจาะลึกทุกประเภทการจ้าง อาจารย์ ชยุตพงศ์ นิลอ่อน 1 วัน 28/05/2015
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 03/06/2015
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง (รุ่นที่ 15 1 วัน 05/06/2015
หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับเจ้านายต่างสไตล์ เพื่อผลงานที่ดีมีความสุข อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 1 วัน 06/06/2015
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (2 วัน) อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 10/06/2015
หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 11/06/2015
หลักสูตร “เทคนิคในการก้าวเป็น Modern HR” (รุ่นที่ 8) 1 วัน 17/06/2015
หลักสูตร The Championship Leader รุ่นที่ 12 1 วัน 18/06/2015
หลักสูตร คลายข้อสับสนให้หายสงสัย 108 &1009 ประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย อาจารย์ ศุภชัย บำรุงศรี 1 วัน 22/06/2015
หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย อาจารย์ ทัตพงศ์ สุนทรพิพิธ 1 วัน 24/06/2015
หลักสูตร การทำสัญญาจ้างแบบเจาะลึกทุกประเภทการจ้าง อาจารย์ ชยุตพงศ์ นิลอ่อน 1 วัน 26/06/2015
หลักสูตร การบริหารงาน Logistics เพี่อรองรับ AEC ดร.อาทิตา ชูตระกูล 1 วัน 29/06/2015
หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 29/06/2015
หลักสูตร 40 ประเด็นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้กฎหมายแรงงานที่พบบ่อย 1 วัน 29/06/2015
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร ทักษะการจัดการข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 01/07/2015
หลักสูตร Professional Manager ดร.อิทธินันท์ สันทัศ 2 วัน 06/07/2015
หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น 'เลขานุการผู้บริหาร' มืออาชีพ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 07/07/2015
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย  อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 07/07/2015
หลักสูตร ทักษะการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 08/07/2015
หลักสูตร การบริหารงาน Logistics เพี่อรองรับ AEC ดร.อาทิตา ชูตระกูล 1 วัน 17/07/2015
หลักสูตร Finance for Non-Finance Managers อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า 1 วัน 20/07/2015
หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น 'เลขานุการผู้บริหาร' มืออาชีพ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 20/07/2015
หลักสูตร “การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่” Modern Stock Management and control 1 วัน 21/07/2015
หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ อาจารย์ เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 1 วัน 24/07/2015
หลักสูตร การใช้สมรรถนะในการสรรหาคัดเลือก ,ฝึกอบรม และประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับการจ่ายค่าตอบแทน 1 วัน 24/07/2015
หลักสูตร รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 29/07/2015
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 04/08/2015
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง (รุ่นที่ 18) (The Power of Negotiation) 1 วัน 10/08/2015
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง (รุ่นที่ 18) (The Power of Negotiation) 1 วัน 11/08/2015
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 14/08/2015
หลักสูตร “ภาษีซื้อต้องห้าม & รายจ่ายต้องห้าม”ความสัมพันธ์ที่ไม่อาจมองข้ามของกิจการ!! อาจารย์ ศุภชัย บำรุงศรี 1 วัน 20/08/2015
หลักสูตร การวางแผนและจัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า 1 วัน 24/08/2015
หลักสูตร Professional Call Center ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 27/08/2015
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ แบบครบวงจร อาจารย์ นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล 1 วัน 04/09/2015
หลักสูตร Finance for Non-Finance Managers อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า 1 วัน 09/09/2015
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง (รุ่นที่ 18) (The Power of Negotiation) 1 วัน 11/09/2015
หลักสูตร การวางแผนและจัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า 1 วัน 16/09/2015
หลักสูตร การลงโทษด้วยการออกหนังสือเตือนที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย อาจารย์ ชยุตพงศ์ นิลอ่อน 1 วัน 17/09/2015
หลักสูตร เจาะลึก ภาระภาษีของพนักงานต่างชาติ 1 วัน 18/09/2015
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (2 วัน) อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 19/09/2015
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์สมบัติ ศิริรักษ์ 1 วัน 25/09/2015
หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 29/09/2015
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร การตรวจนับและการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ บัญชีคลังสินค้า พัสดุ อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ 1 วัน 02/10/2015
หลักสูตร “เทคนิคในการก้าวเป็น Modern HR” (รุ่นที่ 8) 1 วัน 13/10/2015
หลักสูตร กลยุทธ์การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 13/10/2015
หลักสูตร รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 15/10/2015
หลักสูตร การวางแผนและจัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า 1 วัน 16/10/2015
หลักสูตร EFFECTIVE E-MAIL WRITING อาจารย์ สุทธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต 1 วัน 19/10/2015
หลักสูตร รู้เท่าทันภาษีหัก ณ ที่จ่าย อาจารย์ ศุภชัย บำรุงศรี 1 วัน 27/10/2015
หลักสูตร Professional Telesales อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 28/10/2015
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร กระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบและเทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ ดร.กฤติน กุลเพ็ง 1 วัน 04/11/2015
หลักสูตร เคล็ดลับการขายตลาดราชการให้ประสบความสาเร็จ อาจารย์ นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล 1 วัน 05/11/2015
หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 12 ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 05/11/2015
หลักสูตร เลขานุการระดับนักบริหารยุคใหม่ อาจารย์ สุทธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต 1 วัน 05/11/2015
หลักสูตร “การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่” Modern Stock Management and control 1 วัน 07/11/2015
หลักสูตร การบริหารโครงสร้างเงินเดือนยุคใหม่ ภาคปฏิบัติจริงและได้ผล อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร 2 วัน 19/11/2015
หลักสูตร ประเด็นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้กฎหมายแรงงานที่พบบ่อย อาจารย์ ชยุตพงศ์ นิลอ่อน 1 วัน 19/11/2015
หลักสูตร กลยุทธ์การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 24/11/2015
หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 12 ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 24/11/2015
หลักสูตร "เจาะลึก..ประเด็นภาษีบุคลากรและสวัสดิการพนักงาน 1 วัน 26/11/2015
หลักสูตร เทคนิคการตรวจนับสินค้า อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 27/11/2015
หลักสูตร กลยุทธ์....การเพิ่มยอดขาย “เรียนรู้เคล็ดลับการเพิ่มยอดขายง่าย ๆ แต่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ” อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 27/11/2015
หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและเทคนิคการขาย อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 28/11/2015
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร “เทคนิคในการก้าวเป็น Modern HR” (รุ่นที่ 9) 1 วัน 04/12/2015
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง (รุ่นที่ 18) (The Power of Negotiation) 1 วัน 09/12/2015
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 11/12/2015
หลักสูตร นักบริการ 360 องศา อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 11/12/2015
หลักสูตร ทักษะและศักยภาพของหัวหน้างานขั้นสูง ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 15/12/2015
หลักสูตร Effective Call Center Coaching การสอนงานสำหรับหัวหน้างานคอลเซ็นเตอร์ 1 วัน 17/12/2015
หลักสูตร “กลยุทธ์ในการปฏิวัติผลงานของพนักงานอย่างสร้างสรรค์ 1 วัน 18/12/2015
หลักสูตร กลยุทธ์และเทคนิคการนำเสนอขายและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 18/12/2015
หลักสูตร Digital Marketing Trend 2016 ก้าวล้ำคู่แข่ง ด้วยกลยุทธ์พลิกเกมธุรกิจบนโลกออนไลน์ 1 วัน 21/12/2015
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 22/12/2015
หลักสูตร Professional Customer Service  ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 25/12/2015

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai