เรื่อง : หลักสูตร การบริหารผลงาน และการปรับค่าจ้างประจำปี

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

§องค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม?
§องค์กรจะนำเอา KPI มาประเมินผลอย่างไรดี ?
§หัวข้อไหนสำคัญกว่า ?
§จะเลือกประเมินหัวข้อไหนดี?
§จะมีแบบประเมินเฉพาะของแต่ละตำแหน่งดีไหม?
§หัวข้อ/รูปแบบในการประเมินผลไม่ชัดเจน
§การประเมินผลใช้ความรู้สึกเป็นตัววัด
§ไม่มีการวัดผลงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
§ประเมินผลแล้วจะขึ้นค่าจ้างอย่างไรดี?
§การปรับค่าจ้างไม่เหมาะสมเป็นธรรม ฯลฯ

          หากองค์กรของท่านกำลังประสบกับปัญหาดังกล่าว จนขวัญกำลังใจพนักงานตกต่ำ ก่อให้เกิดอาการของปัญหาอื่น ๆ ตามมา อาทิเช่น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานลดลง หลังประเมินผลงานคนดีมีฝีมือลาออก พนักงานไม่ยอมรับผลการประเมินผล ฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะให้ความสำคัญกับการบริหารผลงานและการปรับค่าจ้างประจำปี เพื่อสร้างระบบการบริหารให้เป็นมาตรฐาน เป้นที่ยอมรับของพนักงาน และช่วยผลักดันให้แต่ละฝ่ายปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

         หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านสามารถกำหนดระบบบริหารผลงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร โดยมี KPIs เป็นหนึ่งในเครื่องมือประเมินผลงาน และเชื่อมโยงไปสู่การปรับค่าจ้างประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ที่จะทำให้เรื่องยุ่งยากหนักใจของผู้บริหาร และ HR กลายเป็นเรื่องง่ายในทันที หลังจากเรียนรู้ในหลักสูตรนี้

 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  :  

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ วิธีการ และเทคนิค ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการปรับค่าจ้างประจำปี

2.สามารถเชื่อมโยง KPI ทั้ง 4 ระดับ ไปสู่การประเมินผลงานแต่ละตำแหน่งงานให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเองได้

3.สามารถนำผลการประเมินไปปรับค่าจ้างประจำปีให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

ส่วนที่  1  :  บทเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) คืออะไร ?

PMS มีความสำคัญอย่างไรต่อการบริหารจัดการองค์กร

6 ขั้นตอนของการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management Process)

ส่วนที่  2  :  Goals Setting ด้วย Key Performance Indicators (KPIs)

ความหมายของ KPI และความเชื่อ กับ ความจริง ของ KPI

Goals Setting ด้วย KPI ทั้ง 4 ระดับ กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การกำหนด Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard (BSC)  เพื่อวัดผลการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร

แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงานของแต่ละฝ่ายงาน (Functional KPIs) ให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs)

ตัวอย่าง : การกำหนด และกระจายเป้าหมายองค์กรสู่ระดับฝ่ายงาน

ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการแปลงนโยบาย และเป้าหมาย สู่กลยุทธ์ระดับฝ่ายงาน

Workshop 1 : การกำหนด Functional KPIs ของฝ่ายงาน

การวัด/ประเมินผล Individual KPIs จาก  Job Description Management

ส่วนที่ 3   :   เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

วัตถุประสงค์ของการวัด/ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Workshop 2 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4 เครื่องมือสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy)

ตัวอย่าง : การกำหนดปัจจัยและน้ำหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

แนวทางการประเมิน Competency 360 องศา ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย

ส่วนที่ 4   :  วิธีการนำผลการประเมินไปปรับค่าจ้างประจำปี

ความเชื่อมโยงของผลการปฏิบัติงานกับการปรับค่าจ้างประจำปี

แนวทางการนำผลการปฏิบัติงานไปจัดเกรดยอดนิยมแบบระฆังคว่ำ (Bell Curve)

เทคนิคการนำผลการปฏิบัติงานไปคำนวณการปรับค่าจ้างประจำปี ให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายบริษัทและตลาดแรงงาน

แนวทางการกำหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจำปี

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai