รายการหลักสูตรอบรบ หลักสูตร Public Program , หลักสูตร In-House Program 


หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง ดร.อาทิตา ชูตระกูล 1 วัน 09/01/2017
กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 16/01/2017
กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 16/01/2017
กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 1 วัน 16/01/2017
หลักสูตร การบริหารสินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 18/01/2017
หลักสูตร Super Admin 1 วัน 19/01/2017
การบริหารและการกำหนดนโยบายโครงสร้างเงินเดือนยุคใหม่ อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร 2 วัน 20/01/2017
กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ อาจารย์ นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล 1 วัน 24/01/2017
หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นและการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ ธีรพร บุนนาค (ครูอ้น) 1 วัน 25/01/2017
หลักสูตร Professional Manager อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 2 วัน 26/01/2017
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 26/01/2017
เทคนิคในการก้าวเป็น Modern HR” (รุ่นที่ 14) 1 วัน 27/01/2017
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
ยกระดับการบริการขั้นสูง อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 01/02/2017
การบริหารสินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 06/02/2017
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (Management & Motivation Psychology) ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 07/02/2017
Professional Manager อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 2 วัน 09/02/2017
Update ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย อาจารย์ ศุภชัย บำรุงศรี 1 วัน 16/02/2017
พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 16/02/2017
กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 16/02/2017
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 21/02/2017
การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance Program) อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า 2 วัน 22/02/2017
EFFECTIVE E-MAIL WRITING อาจารย์ สุทธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต 1 วัน 23/02/2017
หลักสูตร การบริหารสินเชื่อและกลยุทธ์การเจรจาเพื่อติดตามหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 24/02/2017
หลักสูตร “เทคนิคในการก้าวเป็น Modern HR” (รุ่นที่ 15) 1 วัน 24/02/2017
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 01/03/2017
การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 03/03/2017
กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์ 2 วัน 11/03/2017
รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธและไม่พอใจ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 14/03/2017
หลักสูตร Train the Trainer : การเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ 2 วัน 16/03/2017
หลักสูตร ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 17/03/2017
หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล 1 วัน 24/03/2017
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ อาจารย์ วสันต์ ฤทธิ์มนตรี 1 วัน 28/03/2017
การวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 30/03/2017
Professional Sales Coordinator อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 31/03/2017
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1 วัน 03/04/2017
การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน 07/04/2017
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ 1 วัน 10/04/2017
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 25/04/2017
หลักสูตร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล 1 วัน 27/04/2017
หลักสูตร Excel for Beginner : การใช้ Excel เพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข 1 วัน 28/04/2017
รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ (Customer Complaint Management) ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ วัน 28/04/2017
หลักสูตร ชัยชนะนักขายมือทอง อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 28/04/2017
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ อาจารย์ เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 1 วัน 04/05/2017
หลักสูตร Service beyond Expectation ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 16/05/2017
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 26/05/2017
หลักสูตร การบริหารสินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 26/05/2017
หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล 1 วัน 30/05/2017
หลักสูตร จิตวิทยาการแก้ไขปัญหาในงานบริการ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 30/05/2017
การวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 31/05/2017
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากรฝึกอบนม สัมมนา วันอบรม วันที่

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-464-6524  

085-938-6299

086-888-7578

Webdesgin by Programmer Thai