เรื่อง : หลักสูตร Super Admin

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล
          “งานธุรการการ”เป็นงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในทุกๆหน่วยงานเพราะจะทำให้งานในสำนักงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วธุรการเปรียบเสมือนฟันเฟืองของเครื่องจักรที่จะทำให้งานขององค์กรนั้นๆสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีราบรื่นธรการก็คือผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุนผู้บริหารจึงต้องมีบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมเช่นมีความคล่องตัวมีระบบมีระเบียบเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้เป็นคนที่รักและชอบงานสำนักงานในองค์กรจึงจำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ธุรการเพื่อแบ่งเบาภารกิจของผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาภายในองค์กรนั้นๆเข้าหากัน

          ดังนั้นในทางปฏิบัติงานอาชีพ“ธุรการ”ควรเป็นผู้ที่มีความรู้รอบตัวมีความสามารถในทักษะทุกเรื่องของสำนักงานเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบขึ้นตรงต่อผู้บริหารมีความรับผิดชอบในงานที่ทำอยู่เจ้าหน้าที่ธุรการที่ดีมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นทั้งยังสามารถใช้ความคิดพิจารณาตัดสินใจในขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ“ธุรการ”มาจากคำว่าADMINซึ่ง

วัตถุประสงค์
•เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทเกี่ยวกับงานธุรการ
• เพื่อฝึกทักษะในการนำเทคนิคงานธุรการยุคใหม่นำมาใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่องานเลขานุการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข(HAPPY WORK PLACE)
•เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
• เพื่อเกิดความเข้าใจ และการร่วมมือประสานงานในการทำงาน


เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 –16.00น.
-สิ่งที่เจ้าหน้าที่ธุรการควรและไม่ควรปฏิบัติ
-คุณสมบัติที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ธุรการยุคใหม่
-การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างความมั่นใจ
-การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ให้เกิดความประทับใจ
-การพัฒนาการสื่อสารและการประสานงาน
-จิตวิทยาในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
-เคล็ดลับการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความสำเร็จ


รูปแบบการสัมมนา
-มีการวิเคราะห์ระบบการทำงานที่เหมาะสม
-การวางแผน และการบริหารเวลา
-การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
-Work Shop: กรณีศึกษาพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการเรียนรู้และเข้าใจผู้บริหาร
- สรุป ถาม-ตอบ


หลักสูตรนี้เหมาะกับ
- เจ้าหน้าที่ธุรการหรือผู้ช่วยสนับสนุนงานบริหารและบุคลทั่วไปที่สนใจ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิทยากร  อาจารย์โกมินทร์  เมืองจันทร์

-ที่ปรึกษาการตลาดบริษัทคีรีวารีจำกัด
-ที่ปรึกษาฝ่ายขายและการตลาดบริษัทฟรานจิพานีหัวหินจำกัด
-ที่ปรึกษาโครงการบ้านเพชรไพลิน
-ผู้จัดการทั่วไปบริษัทซันเทค(ไทยแลนด์-ลาว)จำกัด
-ผู้จัดการทั่วไปบริษัทโกรี่ไทย(ไทยแลนด์)จำกัด
-ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัด
-ผู้บริหารในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
-ผู้จัดการผู้จัดการทั่วไปบริษัทศรีรุ่งสุขจินดาจำกัด
-ผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัทเช็คอินท์พร็อพเพอตี้จำกัด

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai