เรื่อง : การตลาดยุค 4G (4G Marketing)

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันในโลกธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ซึ่งนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การตลาดก็นับเป็นอาวุธสำคัญ ที่แต่ละธุรกิจใช้เป็นอาวุธเพื่อชิงชัยความได้เปรียบในการแข่งขันหลายท่านอาจคิดว่า การตลาดที่ได้ผลนั้น จะต้องลงทุนมากๆกับสื่อจำพวกโทรทัศน์ หรือวิทยุเท่านั้น จึงจะเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง แต่ความจริงแล้วในโลกยุคดิจิตอลนี้ ยังมีการตลาดอีกแบบหนึ่ง ที่เราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมากได้ โดยไม่ต้องลงทุนเยอะ และที่สำคัญสามารถสื่อสารแบบ 2 ทางกับผู้บริโภค หรือสามารถโต้ตอบกับผู้บริโภคบนอินเตอร์เน็ตได้...การตลาดแบบนี้ เราเรียกว่า “การตลาดในยุค 4G”

         นอกจากนั้นการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์นั้น ยังสามารถแทรกเข้าถึงได้ทุกวัยและทุกวงการอาชีพ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมเข้าถึงBrandสินค้าได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้บริโภคบางกลุ่มที่ยังนิยมการตลาดแบบยุคเก่า หรือแบบ Offline หลักสูตรนี้จึงเน้นทั้งการตลาดบนโลกออนไลน์และ โลกออฟไลน์

 

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้วิเคราะห์และเข้าใจกลยุทธ์การตลาดของตนเองในยุคปัจจุบัน
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพัฒนากลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอลให้กับองค์กร
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคิดและเข้าใจการตลาด และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะ  
• กับสภาพตลาดและการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมทางการตลาดขององค์กรได้
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1 การบริหาร Brand และ การสร้างนวัตกรรมในยุคดิจิตอล (4G)

1. การเตรียมความพร้อมสำหรับการตลาดในยุค 4G

2. พฤติกรรมของลูกค้าที่มีผลต่อการตลาดในยุค 4G

3. การบริหาร Brand ในยุค 4G

Module 2 บริหารแบรนด์อย่าง ผู้นำ และ ผู้ตาม

4. กลยุทธ์ของ ผู้นำ ที่ต้องทำ

5. กลยุทธ์ของ ผู้ตาม ที่ต้องลงมือปฏิบัติ

Module 3 การตลาดสำหรับ Mass Market และ Premium Market

6. การบริหาร Brand ของสินค้าที่เป็นตลาด Mass

7. การบริหาร Brand ของสินค้ากลุ่มพรีเมี่ยม

Module 4 การบริหารงบประมาณ

8. ปัจจัยที่มีผลต่องบประมาณทางการตลาด

9. กิจกรรม การทำ budget plan อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณจํากัด 

Module 5 การสื่อสารในเชิงการตลาด

10. เทคนิคในการสื่อสารกับ ลูกค้าภายนอกองค์กร

11. เทคนิคในการสื่อสารกับ ลูกค้าภายในองค์กร

12. สรุปคำถามและคำตอบ

วิทยากร: ดร.สุรวงศ์  วัฒนกูล

• ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะศาสนศาสตร์ สาขาพุทธศาสตร์ ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
• ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ ม. ศรีปทุม
• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ม. รามคำแหง

หลักสูตรพิเศษ คิว.ซี. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ ไทย-ญี่ปุ่น

เป็นวิทยากรอิสระ นักพูดมืออาชีพ รับฝึกอบรมบรรยาย+workshop ในวงการมากกว่า 35 ปี

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล

การศึกษา: 
ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะศาสนศาสตร์ สาขาพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ผ่านการอบรมหลักสูตร คิว.ซี. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ ไทย-ญี่ปุ่น

ประสบการณ์

การทำงาน: 
เคยเป็น วิทยากรนักบรรยายศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพ 
เคยเป็น อาจารย์ [พิเศษ] โรงเรียนสยามธุรกิจ 
เคยเป็น อาจารย์ [พิเศษ] มหาวิทยาลัย เกริก 
เคยเป็น นักพูดรายการ ทีวีวาที ที.วี. ช่อง 9 
เคยเป็น ผู้ดำเนินรายการ ได้ขำได้คิด ไททีวี ช่อง 2 
เคยเป็น นักจัดรายการวิเคราะห์ข่าว วิทยุ FM 97 
เคยเป็น นักจัดรายการตอบปัญหาชีวิต วิทยุ FM 94 
เคยเป็น นักจัดรายการ ลูกทุ่งไทยเข้าใจคิด วิทยุ FM 95 
เคยเป็น ผู้ดำเนินรายการ สภากีฬา วิทยุ FM 90 
เคยเป็น นักเขียนคอลัมน์ อมิตตยุทธ์ นิตยสาร คู่แข่ง 
เคยเป็น นักเขียนคอลัมน์ Get Idea นิตยสาร BOSS 

ปัจจุบัน: 
เป็นวิทยากรอิสระรับจัดฝึกอบรมและบรรยายวิชาการ เป็นปีที่ 34 
เป็นที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัท สมาร์ทวิชั่น จำกัด 
เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ให้พระสงฆ์ ฟรี ทั่วประเทศ เป็นปีที่ 25 
เป็นนักจัดรายการทอล์คโชว์โซไซตี้ วิทยุ FM 102 เวลา 20.00-21.00 น. 

กิจกรรมสังคม: 
ได้รับ โล่บัณฑิตดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543 เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม ประจำ สภาผู้แทนราษฏร 
ปี 2545 ได้รับโล่เกียรติคุณทางด้าน บุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อศาสนา จาก สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ เนื่องจากเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ให้พระสงฆ์ฟรี ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
ปี 2546 ได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ 
ปี 2546 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ สหัทยานาวี จากกองทัพเรือ ในฐานะที่เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการกองทัพเรือ 
ปี 2547 เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ ประจำ สภาผู้แทนราษฏร 
ปี 2548 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ นักเหินเวหากิตติมศักดิ์ จาก กองทัพอากาศ ในฐานะที่เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการกองทัพอากาศ 
ปี 2548 เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะอนุกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ในคณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฏร 
ปี 2551 ได้รับเสาเสมาธรรมจักรจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 
ปี 2552 เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาการจัดหารายได้เข้าประเทศ ในคณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฏร 


ความถนัด

สันทัดกรณีเรื่อง 
1 เคล็ดลับการล้างสมองพนักงาน[การเปลี่ยนความคิดคน] 
2 ศิลปะการนำเสนอทุกรูปแบบ 
3 จิตวิทยาเชิงปฏิบัติทุกกรณี 
4 กลเม็ดการให้คำปรึกษา 
5 อุบายการขาย 
6 เทคนิคการพัฒนาไหวพริบ[เป็ผู้ริเริ่มบรรยายหัวข้อนี้เป็นคนแรกในวงการฝึกอบรม] 
7 กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเชิงรุกในยุค AEC 
8 Service Mind 
9 จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai