เรื่อง : หลักสูตร SUCCESSFUL ON THE JOB TRAINING

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

เทคนิคการฝึกอบรมด้วย OJT (On the Job Training) เป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง โดยมีหัวหน้างาน หรือพนักงานที่ชำนาญงานในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้สอนงาน ฝึกทักษะการทำงาน และปรับทัศนคติในการทำงานให้พนักงานรู้งาน ทำงานได้เร็ว ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด งานมีคุณภาพ ได้ปริมาณตามข้อกำหนดต่างๆ   และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหน้าที่ มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมาย

การสอนงานโดยเทคนิค OJT (On the Job Training) เป็นวิธีที่ใช้ฝึกอบรมกันมาช้านานและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะพนักงานที่เข้าใหม่ หรือมีการแต่งตั้งโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ซึ่งจะทำให้พนักงานเหล่านั้น
          การอบรมครั้งนี้จึงจะช่วยเพิ่มทักษะการสอนงานของหัวหน้างานได้เป็นอย่างดี ที่ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องอาศัยผู้มีความรู้ และประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้โดยตรงในการฝึกสอนพนักงาน จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the Job Training) เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ และเป็นแนวทางในการสอนงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้สอนงานตามสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถ

ในเรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  สมรรถนะด้านการสอนงาน  และสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของการเป็นผู้สอนงานที่ดี

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกทักษะวิธีการสอนงานโดยเทคนิค OJT (On the Job Training) อย่าง

ถูกต้อง ตามขั้นตอนการสอนงาน และมีแผนการสอนงานที่ชัดเจนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการสัมมนาเวลา 09:00-16:00 น.

 1. ความสำคัญและหลักการของ การสอนงานด้วยวิธีการ On the Job Training
 2. หน้าที่ของหัวหน้างาน หรือ ผู้บังคับบัญชาทุกคน เกี่ยวกับการสอนงาน
 3. จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
 4. คุณสมบัติของผู้สอนงานและบุคลิกภาพ
 5. เทคนิควิธีการสอนงาน ด้วยวิธีการ On the Job Training ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ
  • กรณี พนักงานใหม่ ที่ยังไม่มีความรู้ หรือทักษะ
  • กรณีมีการโอนย้าย และไม่เคยทำงานนั้นๆ มาก่อน
  • กรณีที่มีเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ หรือเปลี่ยนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือวิธีการปฏิบัติงานไปจากเดิม
  • กรณีพนักงานเกิดปัญหาในการทำงานบ่อยครั้ง
  • กรณีไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานจุดสำคัญๆเพราะจะส่งกระทบต่อการทำงานมาก
  • เมื่อต้องการให้พนักงานปฏิบัติงานแทนกันได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • กรณีต้องการพัฒนาตัวผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความสามาระในการทำงานเพิ่มขึ้น
 6. การจัดทำแผนการสอนงาน การวางระบบ การกำหนดเนื้อหา / เวลา ที่เหมาะสมสำหรับการสอนงานแบบ OJT.                                                                              WORKSHOP 1 : เขียนแผนการสอนงาน (งานเดี่ยว)                                      WORKSHOP 2 : ปฏิบัติการสอนงานแบบ OJT. (งานกลุ่ม)
 7. หลักการสอนงานแบบ OJT 5 ขั้นตอน และการสื่อสารสำหรับการสอนงานแบบ OJT            
 8. กรณีศึกษาการฝึกการสอนงาน
 9. ข้อควรระวังในการสอนงาน
 10. การประเมินผลการสอนงาน การติดตามผลความสามรถในการสอนงานตามสมรรถนะ

 

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย     { กิจกรรม และเกม   { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์     { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

การศึกษา

​ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(ENGLISH COMMUNICATION ART)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA
Certificated to Service plus as Service Training for Trainer
DDI-Development Dimensions International (Thailand)
Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากรธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริการประเภทต่างๆ
อาจารย์พิเศษ สาขาวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์สถาบันการศึกษา

บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
บริษัท นีโอ ฮิวแมน โปรเพสชั่นแนล จำกัด
ที่ปรึกษาด้านการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
Business Vision International Co., Ltd.
ที่ปรึกษาโครงการ และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและออกแบบหลักสูตร
บริษัท ไทยแลนด์ ดิวตี้ฟรี ช๊อปส์ จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 500 คน)
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
โรงแรมบางกะปิ รอยัล โรส (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 350 คน)
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)             โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ


การบรรยายหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนบางส่วน

1. หน่วยงานภาครัฐ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย            กรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่         กรมสรรพากรภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
กรมการขนส่งทางอากาศ กรุงเทพมหานคร    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน        ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังลำปาง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน        สำนักงานบริหาร ศาลากลางจังหวัดลำปาง
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

2. สถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่            มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์                มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3 หน่วยงานเอกชน
บริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด        ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอร์ด ยนตกิจ จำกัด                บริษัท บิซิเนส เดย์ จำกัด
บริษัท สวีเดน มอร์เตอร์ส คาร์ จำกัด (วอลโว่)         
Auto Technic (Thailand) Co., Ltd. (Dealer จำหน่ายรถยนต์ SAAB, Cherolet)
บริษัท ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด (บริษัทในเครือไทยรุ่ง ยูเนี่ยน คาร์)
Daimler Chrysler (Thailand) Ltd. (BENZ)         บริษัท สยามนิสสันทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท เตียวฮง สีลม กรุ๊ป จำกัด            บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาร์ เอกซ์ จำกัด (ผลิตยา)            บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด (จำหน่ายรถยก แบะขนย้ายสินค้า)
C.I.M. DEVELOPMENT CO.,LTD.(บริหารตึกชาญอิสระ ทาวเวอร์)    CDG GROUP (IT System Business) 
JAY MART PUBLIC COMPANY LIMTED         Troy Siam Company Limited
Royal Lapidary (1985) Co., Ltd.                บริษัท ซีเคียวรีคอร์ จำกัด
บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด                บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณท์ จำกัด (มหาชน)
Panasonic Siew Sales (Thailand) Co., Ltd.            
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 7)
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)            บริษัท กรุงไทยออฟติค จำกัด (กรุงไทยการแว่น)
Decor Mart Company Limited                Grand Home Mart Company Limited
ธนาคารนครหลวงไทย                             
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด (ฝึกอบรมพนักงานขายจำนวน 16,000 คน)
บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด                K.P.T. Holding Management Co., Ltd.
Telewiz Chiangmai Co., Ltd.                Rameo Japanese Restaurant 
การเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
การประเมินผล และการตรวจติดตามผลการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
ทักษะการเป็นวิทยากรในองค์การ (in-house Training for a Trainer) 
ทักษะการคิดแบบกระบวนการด้วยวิธีใหม่ (Re-thinking Process) 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai