เรื่อง : Super Admin สุดยอดพนักงานธุรการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท ( สุขุมวิทซอย 6)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

    งานธุรการการ เป็นงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในทุกๆหน่วยงาน เพราะจะทำให้งานในสำนักงาน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ธุรการเปรียบเสมือนฟันเฟืองของเครื่องจักรที่จะทำให้งานขององค์กรนั้นๆ สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีราบรื่น ธรการก็คือ ผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุนผู้บริหาร จึงต้องมี บุคลิกลักษณะที่เหมาะสม เช่น มีความคล่องตัว มีระบบ มีระเบียบ เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ เป็นคนที่รัก และชอบงานสำนักงาน ในองค์กรจึงจำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ธุรการเพื่อแบ่งเบาภารกิจของ ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาภายในองค์กรนั้นๆ เข้าหากัน

     ดังนั้นในทางปฏิบัติ งานอาชีพ “ธุรการ” ควรเป็นผู้ที่มีความรู้รอบตัว มีความสามารถในทักษะทุกเรื่อง ของสำนักงาน เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบขึ้นตรงต่อผู้บริหาร มีความรับผิดชอบในงานที่ทำอยู่ เจ้าหน้าที่ธุรการที่ดีมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถใช้ความคิด พิจารณาตัดสินใจในขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ “ธุรการ” มาจากคำว่า ADMIN 

เนื้อหาหลักสูตรเวลา 09.00 –16.00 น.

- สิ่งที่เจ้าหน้าที่ธุรการควรและไม่ควรปฏิบัติ

- คุณสมบัติที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ธุรการยุคใหม่

- การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างความมั่นใจ

- การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ให้เกิดความประทับใจ

- การพัฒนาการสื่อสารและการประสานงาน

- จิตวิทยาในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

- เคล็ดลับการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทเกี่ยวกับงานธุรการ

- เพื่อฝึกทักษะในการนำเทคนิคงานธุรการยุคใหม่นำมาใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่องานเลขานุการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข (HAPPY WORK PLACE)

รูปแบบการสัมมนา

- มีการวิเคราะห์ระบบการทำงานที่เหมาะสม

- การวางแผน และการบริหารเวลา

- การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

- Work Shop : กรณีศึกษาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการเรียนรู้และเข้าใจผู้บริหาร

- สรุป ถาม-ตอบ

 

วิทยากร

อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรค์

ประสบการณ์ร่วมในงานด้านอุตสาหกรรมประมาณ 22 ปี

- ด้านอุตสาหกรรม การผลิต เหล็กแผ่นรีดเย็น, กระเบื้องปูพื้น, อิเลคทรอนิคส์- ด้านอุตสาหกรรม การขายและติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบลม, ด้านระบบ Maintenance-ศึกษาและดูงานด้าน ระบบ Maintenance และการผลิต กระเบื้องปูพื้น ที่ประเทศ อิตาลี 10 วัน
- วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท โรแยลเอเชียบริคแอนด์ไทล์ จำกัด - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท SPM อาหารสัตว์ จำกัด

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai