เรื่อง : หลักสูตร การตรวจนับและการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ บัญชีคลังสินค้า พัสดุ

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล:

         การซื้อ-ขาย สินค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขาย คงรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับปัญหาที่มักเกิดขึ้น ในการทำบัญชี ...ตรวจนับ สินค้าคงเหลือ รวมทั้งการทำรายงานต่าง ๆ ที่หนักเอามาก ๆ เห็นจะเป็นกิจการที่มีสินค้า หลากหลายรูปแบบ หลากหลายสายพันธ์ที่ต้องจัดการ ความวุ่นวายก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าทวีคูณ และกิจการจำนวนไม่น้อยมีการขายทั้งในระบบและนอกระบบ ปะปนกันอยู่ในเนื้อเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความสับสนและปัญหามากมายในการทำบัญชี ปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่ทำให้ถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรมาตรวจ และรายการที่มักถูกตรวจเป็นประเด็นความผิดของผู้ประกอบการอยู่เสมอคือ สินค้าคงเหลือ ซึ่งส่งผล

ให้ต้องเสียเบี้ยปรับกันเป็นประจำสม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ประกอบการ ต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ หน้าที่ของผู้ประกอบการต้องทำอย่างไรกับบัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับ การจัดทำรายงานสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร 

 

เนื้อหาอบรมเวลา 09:00-16:00 น.

vแนวปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 31 เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 

สิ่งที่ต้องทำเพื่อความถูกต้องของการบันทึกสินค้าคงเหลือ

§ ประเด็นปัญหาที่เกิด และแนวทางแก้ไข§
- สินค้าคงเหลือเกินกว่า รายงานสินค้าคงเหลือ 
- สินค้าคงเหลือน้อยกว่ารายงานสินค้าคงเหลือ 
- การนำสินค้าที่ไม่ผ่าน Spec ไปทำการส่งเสริมการขาย 
- สินค้าตกรุ่น ล้าสมัย ขายไม่ออก ชำรุด เสียหาย ยืมไปจำหน่าย ทดลองใช้ นำไปเป็นตัวอย่าง 
- ปัญหากรณีมีการขายควบ จะลงบันทึกบัญชีอย่างไร เช่นมีสินค้า มากว่า 1 อย่างอยู่ในแพคเดียวกัน 
§ การตีราคาสินค้าคงเหลือ และวัตถุดิบ 
 การเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มและการรับผิด§ 
 การเตรียมความพร้อมและการวางแผนในการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าปลายงวดตามหลักภาษีอากร§ 
- การบันทึกสินค้าคงคลัง 
- การกำหนดแผนงานตรวจนับ 
- การตรวจนับแบบต่าง ๆ 
- ปัญหาในการตรวจนับและค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
- การบันทึกการตรวจนับ 
§ ข้อควรระวังเป็นพิเศษในการตรวจนับ 
- การตรวจแบบสุ่มนับและตรวจนับแบบวนรอบ 
- การตรวจปริมาณสินค้าจากรายงาน 
- ฯลฯ 
§ จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือและรูปแบบของรายงานตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 
 การบันทึกบัญชีสินค้า และการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร§ 
- การจำหน่าย การขาย การทำการส่งเสริมการขาย โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งสรรพากรถือว่าเป็นการขาย มีขั้นตอนในการบันทึกบัญชีอย่างไร
- การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต็อกสินค้าที่ถูกต้อง 
§ ถามตอบ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

อาจารย์เพ็ญแข  ลิ่มสุวรรณโรจน์

- LOGISTICS CONSULTANT

- ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า การจัดส่งและบริหารลูกค้ากว่า 30 ปี  

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai