เรื่อง : กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพ และบทลงโทษพนักงานที่กระทาความผิด” ข้อพึงระวังที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องทราบ

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ออร์คิดแบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อกฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การรักษากฎระเบียบ

2. เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้เกิดความวุ่นวาย ปัญหาตามมาในภายหลัง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีจัดการกับปัญหา

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และสามารถนาไปปรับใช้ในองค์กรได้

5. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางที่ถูกต้องในการนาไปปฏิบัติ

1. กฎหมายแรงงานที่สาคัญ

2. สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง

3. การพ้นสภาพ การเลิกจ้าง (Dismissal)ตามกฎหมายแรงงาน

4. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (Payment in lieu of Notice)

5. กรณีการจ่ายค่าชดเชยหรือค่าบอกกล่าวล่วงหน้า

6.การลงโทษพนักงานที่กระทาความผิดพนักงาน มีแนวทางและแนวปฏิบัติอย่างไร

7.ลูกจ้างทุจริตในหน้าที่ หรือทาผิดร้ายแรง สามารถเลิกจ้างได้เลยหรือไม่

8.ปลอมวุฒิมีวิธีจัดการ ตรวจสอบ อย่างไรและมีอายุความกี่ปี

9.สัญญาจ้างควรมีรายละเอียดอย่างไร

10.ทดลองงานไม่ผ่านมีกี่กรณี 

11.การตรวจร่างกาย

  • การตรวจร่างกายของพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน ใครเป็นออกค่าใช้จ่าย
  • การตรวจโรคบางโรคเช่น HIV จะต้องมีแนวปฏิบัติอย่างไร
  • การตรวจการตั้งครรภ์ ก่อนเข้าปฏิบัติงาน สามารถทาได้หรือไม่
  • กรณีการตรวจสารเสพติดให้โทษ ของพนักงาน เมื่อพบสารเสพติด จะมีแนวทางทาอย่างไร

12.การลาออก

  • การยื่นใบลาออกสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
  • แนวทางการรับพนักงานที่ลาออกจากบริษัทไปแล้ว สามารถทาได้หรือไม่ ถ้ารับเข้ามาควรจะมีแนวปฏิบัติอย่างไร
  • พนักงานกระทาความผิด ถึงขั้นถูกลงโทษให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน แต่พนักงานต่อรองขอลาออก จะมีผลอย่างไร ฝ่ายบุคคลจะให้หรือไม่
  • ระเบียบบริษัทให้พนักงานแจ้งก่อนที่จะลาออก 30 วัน ถ้าพนักงานลาออกก่อน บริษัทถือเป็นความผิดจะลงโทษพนักงานได้หรือไม่

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง

ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท โรบินสัน ราชดำริ จำกัด

ผู้จัดการส่วนการบุคคล บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (SCG Group) ; Ceramic Thai Industry Co., Ltd., The Siam Guardian Glass Co., Ltd., The Siam Construction Steel Co., Ltd., The Siam Refractory Industry Co., Ltd.

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก โรงพยาบาล บี เอ็น เอช โรงพยาบาลปิยะเวท

ที่ปรึกษา บริษัท อีซี่สเต๊ก จำกัด บริษัท พลาซ่าซัพพลาย จำกัด ฯลฯ

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai