เรื่อง : เทคนิคการจัดทำ Visual Control ในกระบวนการผลิต

สถานที่ : โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          ในการทำงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั้น การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ต้องเล็งเห็นความสำคัญเป็นลำดับแรก ไม่ว่าจะเป็นสถานะ การทำงานของเครื่องจักร หรือความผิดปกติในกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน Visual Control เป็นระบบที่พนักงานทุกระดับสามารถมองเห็นและเข้าใจได้ง่ายที่สุด และสามารถเข้าใจเป้าหมาย ขั้นตอนการทำงาน วิธีการทดสอบ การตรวจสอบ การสั่งงาน รวมถึงผลการปฏิบัติงานได้ง่าย ทำให้มองเห็นสิ่งผิดปกติได้เร็ว และสามารถทำการแก้ไขได้รวดเร็ว ซึ่งสามารถนำไปใช้กับบอร์ด เครื่องจักร จุดปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถลดปัญหางาน NG ในกระบวนการผลิตได้และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.  เพื่อให้เข้าใจหลักการ การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)

2. เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) ได้อย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาดำเนินการปรับปรุงการทำงาน เพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการผลิตได้

เนื้อหาหลักสูตร  :

• ความรู้เบื้องต้นและหลักของการทำ Visual Control

• ภาพรวมของ Visual Control และการประยุกต์ใช้

• รูปแบบ และลักษณะของการควบคุมด้วยสายตา Visual Control ในลักษณะต่างๆ

• การวิเคราะห์กระบวนการผลิต เพื่อค้นหาและกำหนดจุดควบคุมด้วยสายตา

• การสร้าง Visual Control เพื่อการปฏิบัติงาน

• การควบคุมด้วยสายตาเพื่อการสื่อสาร (Visual Control for communication) ในกระบวนการผลิต

• กรณีศึกษา + แบ่งกลุ่มทำ Work shop และอภิปราย

• การควบคุมด้วยสายตาเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต (Visual Control for Foolproof)

• การควบคุมด้วยสายตาเพื่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต

• การควบคุมด้วยสายตาเพื่อการควบคุมกระบวนการ

• การควบคุมด้วยสายตากับเครื่องจักร

• การควบคุมด้วยสายตาเพื่อการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

• กรณีศึกษา + แบ่งกลุ่มทำ Work shop และอภิปราย

ลักษณะการอบรม :

1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 %

2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม

 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

- ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม                      - วิศวกร

- หัวหน้างาน QC/QA , R&D, New Model     - หัวหน้างานฝ่ายผลิต

-ช่างเทคนิค                                          - บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป 
 

วิทยากร : อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

ประวัติการศึกษา
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมัน) สาขา เครื่องกล


ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
   
หัวหน้าวิศวกรอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
   หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
   หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
   หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
   หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
   วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (SOC, ELV, RoHS, REACH – SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด 


ประสบการณ์ฝึกอบรมต่างประเทศ
   ศึกษาดูงาน /  ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ที่บริษัท มาสด้า คอร์ปอเรชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 4 เดือน 
   
ศึกษาดูงาน /  ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่บริษัท ยังซิน เมทัล จำกัด ณ ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเวลา 45 วัน


ประสบการณ์ด้านวิทยากรที่ปรึกษา
   หัวข้อ : International Material Data System (IMDS) และข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการควบคุมคุณภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และข้อกำหนดในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ให้กับโรงงานและบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

ประวัติการศึกษา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมัน) สาขาเครื่องกล

 

ประวัติการฝึกอบรม

 ศึกษาดูงานฝึกอบรมที่ บริษัท มาสด้า คอร์ปอเรชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 4 เดือน (Quality Engineering Concept for Automation Production System)

 ศึกษาดูงานที่ บริษัท YOUNGSIN METAL ณ ประเทศเกาหลี เป็นเวลา 45 วัน

 ISO/TS 16949 : 2009 Introduction & Implementation

 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning (APQP)

 ภาวะล้มเหลว และการวิเคราะห์ผลกระทบ (Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)

 กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิตและวิธีการจัดทำแผนควบคุมกระบวนการ

 (Production Part Approval Process (PPAP) and Control Plan)

 การควบคุมกระบวนการผลิตในเชิงสถิติ (Statistical Process Control (SPC)

 การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis (MSA)

 ประสิทธิภาพและเทคนิคการเป็นหัวหน้างาน (Technique to be an Efficient Supervisor Skills)

 ระบบการผลิตแบบทันเวลา (JIT)

 ระบบวัสดุสากล International Material Data System (IMDS)

 The Importance of Dimensional Measuring Instruments.

 Dimensional Metrology Seminar.

 ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม (Corperate Social Responsibilities (CSR) (ISO 26000)

 เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ (National Engineering Conference 2007.)

 

ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL จำกัด

 หัวหน้าวิศวกรอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

 หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด

 หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัด

 หัวหน้าแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท เอสเจ มิโครน จำกัด

 วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท อินเนอร์ยี่ ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุสาหกรรมยานยนต์ (SOC, ELV, RoHS, REACH – SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 วิศวกรโรงงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เอ็น ซี ไอ จำกัด

 วิศวกรเครื่องกล บริษัท บิลเลี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 วิศวกรที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานหม้อไอน้ำ บริษัท มาสเตอร์ คอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai