เรื่อง : Corporate Brand Ambassador การพัฒนาบุคลิกภาพก้าวสู่ตัวแทนองค์กร

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

ภาพลักษณ์บุคลากรคือภาพสะท้อนขององค์กร

         เพราะบุคลากร...คือประตูด่านแรกขององค์กรในการพบปะติดต่อกับลูกค้า เป็นตัวแทนของความน่าเชื่อถือความไว้วางใจซึ่งเป็นปัจจัยอันดับต้นๆในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ  เพียงแค่ไม่กี่วินาทีแรกพบสามารถ ส่งเสริม หรือ ปิดโอกาส ในการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าได้ทันที
ความประทับใจที่ดีส่งผลให้เกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อ ในขณะเดียวกันหากลูกค้าได้รับประสบการณ์เชิงลบข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วและยากที่จะแก้ไขสถานการณ์ต้องใช้ทั้งเวลาและงบประมาณให้ภาพลักษณ์องค์กรกลับมาดีดังเดิม
         สำหรับองค์กรแล้วบุคลากรคือ “หัวใจ” สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย ภาพลักษณ์ของบุคลากรที่ดีมีความมั่นใจรักการพัฒนาตนเองมุ่งสู่ความสำเร็จแต่งกายได้เหมาะสมตามโอกาสมีท่วงท่าที่สง่างามย่อมส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือ ติดต่อประสานงานได้ราบรื่น มีประสิทธิภาพในการทำงานและประสบความสำเร็จ ช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้สูงขึ้นไปอีกครองใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการต่อไปและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรสมเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่ลูกค้าเลือกเสมอ

หากบุคลากรในองค์กรของท่าน...
§    มองข้ามความสำคัญของภาพลักษณ์ ละเลยการดูแลบุคลิกให้ดูดีในฐานะตัวแทนองค์กร
§    แต่งกายแบบลำลองด้วยความเคยชินไม่มีความเป็นมืออาชีพ ไม่น่าเชื่อถือ
§    แต่งกายไม่เป็น ไม่มีความสมัยนิยม ไม่ส่งเสริมบุคลิกภาพ
§    ขาดความมั่นใจในการสนทนาและสร้างความประทับใจกับผู้อื่น
§    มีท่วงท่า อิริยาบถ ไม่เป็นที่น่าชื่นชม


หลักสูตร Corporate Brand Ambassadorจะทำให้บุคลากรของท่าน...
§    เห็นความสำคัญของภาพลักษณ์และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ
§    แต่งกายได้อย่างมืออาชีพ น่าเชื่อถือ เหมาะกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
§    รู้วิธีการเลือกเครื่องแต่งกาย จัดแต่งทรงผม ได้เหมาะกับบุคคล
§    มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก สร้างความประทับใจกับผู้อื่นได้ในครั้งแรก
§    มีท่วงท่าที่สง่างามเสริมบุคลิกภาพ

หัวข้อการเรียนรู้
§    เรื่ององค์กรเรื่องของเรา

 • เรากำลังมอบอะไรให้สังคม
 • สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

§    ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

 • พร้อมรับมือกับปัญหาในทุกสถานการณ์
 • รู้เขารู้เราอย่างเข้าใจด้วย DISC

§    ภาพลักษณ์ประทับใจในครั้งแรก

 • เคล็ดลับมัดใจด้วย S.W.A.T
 • การแต่งกาย ทรงผม ดูดีแบบมืออาชีพ
 • บุคลิกดีสร้างได้การยิ้ม ยืน เดิน นั่ง ไหว้
 • ใช้พลังภาษากายให้ได้ผลลัพธ์เชิงบวก

§    สื่อสารอย่างมั่นใจยังไงก็สำเร็จ

 • พูดดีมีเสน่ห์น้ำเสียงชวนฟัง จังหวะโดนใจ
 • ฟังอย่างเข้าใจใครก็อยากคุยด้วย

§    เป็นคนใหม่ที่ก้าวไกลกว่าเดิม

 • ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ
 • แนวทางการพัฒนาตัวเอง

รูปแบบการอบรม
§    การฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะและประยุกต์ใช้งานได้จริง 
§    การสาธิตด้วยสื่อการสอนมัลติมีเดียและการจำลองสถานการณ์
§    การเล่นเกมสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการเรียนรู้
§    การร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์และสร้างสรรค์แนวทางพัฒนาด้วยตัวเอง
§    การบรรยายสนุกสนานและเป็นกันเอง โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 

 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ญาณิมา ศรีมังคละ

วิทยากรและโค้ชผู้ชำนาญการด้าน
- การสร้างภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ (Professional Image)
- การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
- การนำเสนออย่างสร้างสรรค์ (Creative Presentation)
- การบริการด้วยหัวใจ (Service with Passion)
- มารยาททางธุรกิจ (Business Etiquette)


ประกาศนียบัตร
• Train Image Trainer : Imagine Image Consultancy (Malaysia)
: The New You Academy
• Train the Trainer & Advance Color : Image Coaching Limited Partnership
• Train the Trainer : Atta9 Training
• Basic Professional Appearance / Business Etiquette / Dining Etiquette
: Institute of Image Training and Testing International IITTI (Canada)
• Card Coaching : Code of Success
• Professional Makeup : Sister Makeup
• Royal Silk Class Flight Attendant : THAI Airways
• Smart Anchor : สายสวรรค์ ขยันยิ่ง (ผู้ประกาศข่าว)


ตำแหน่งปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาภาพลักษณ์b
• วิทยากรอิสระ


ประสบการณ์การทำงาน

• บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) >> พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (ชั้นธุรกิจ)
• สถานีโทรทัศน์ไอทีวี >> ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ / ผู้สื่อข่าว

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai