เรื่อง : Update ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล
เนื้อหาหลักสูตร 09:00-17:00น.
08:30-09:00ลงทะเบียน
09:00-10:30

1. ครบเครื่องเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม และหลักเกณฑ์การออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง
•Update ประกาศและกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม และปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทะเบียนและการแจ้งเลิก
•ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกรณีได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ความรับผิดชอบและฐานภาษีในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
•ปัญหาการรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษี เงินได้นิติบุคคลกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเด็นต่างๆ ที่สรรพากรมักตรวจสอบเป็นอย่างไร
•ปัญหาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การนำสินค้าไปบริจาค ทำลาย ขายตํ่ากว่าราคาตลาด
•อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 7% และ 0% การเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับประโยชน์และหลักเกณฑ์และข้อผ่อนปรนสำหรับผู้ส่งออก(อัตรา 0%) อย่างไรบ้าง
•ภาษีมูลค่าเพิ่มของการซื้อบัตร Easy Pass จะนำภาษีซื้อไปเครดิตได้หรือไม่ ในส่วนของการรับบริการทางด่วน มิใช่เงินประกัน
•หลักเกณฑ์และสาระสำคัญใหม่ในการออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สรรพากรกำหนด
•หลักการออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้องและไม่ถูกกรมสรรพากรตรวจสอบ กรณี
•กรณียกเลิกการออกใบแทนใบกำกับภาษีกรณีออกใบกำกับภาษีผิด ชำรุด หาย ออกล่าช้าและลูกค้าไม่ต้องการใบกำกับภาษี
•การออกใบกำกับภาษีระหว่างย้ายสถานประกอบการและใช้ใบกำกับภาษีเหลื่อมเดือนได้หรือไม่
•การออกใบกำกับภาษีกรณีการส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ทำอย่างไรให้ประหยัดภาษี
•ปี 2558ออกใบกำกับภาษีสาระสำคัญผิด สามารถออกใบใหม่แทนใบเดิมในปี 2559ได้หรือไม่และต้องออกอย่างไร
•กรณีออกใบกำกับภาษีที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดจะมีโทษหรือไม่ อย่างไร


2. ภาษีซื้อต้องห้ามและการเฉลี่ยภาษีซื้อตามหลักกฎหมายสรรพากร
-เทคนิคการจัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบที่ถูกต้อง
-หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อที่สามารถขอคืนในการคำนวณภาษีได้
-ภาษีซื้อต้องห้ามตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่ารับรอง ค่านํ้ามันรถของบริษัทและรถเช่า ค่า พรบ. ค่าซ่อมแซมสามารถขอคืนภาษีได้หรือไม่อย่างไร
-หลักเกณฑ์ของภาษีซื้อที่ขอคืนได้ (ห้ามลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล


10:30-10:45เบรก

10:45-12: 00

3.สารพันปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่นักบัญชีควรระวัง
-หน้าที่ในการหัก ณ ที่จ่ายของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ควร หักอย่างไร หักเท่าใด และหักเมื่อใด
-การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าจ้างทำของ
-1. หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนอย่างไร ต้องนำโบนัส และค่าล่วงเวลามารวมด้วยหรือไม่
-2. ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากประโยชน์เพิ่มพนักงานหรือไม่ เช่นการได้พักฟรี อาหารฟรี โทรศัพท์ฟรีและต้องหักอย่างไร
-3. กรณีนายจ้างออกภาษีให้จะคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

4. การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ที่จ่ายให้บริษัทต่างประเทศ ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เช่น ค่าสิทธิ์ ดอกเบี้ย เงินปันผล

5.การหักภาษี ณ ที่จ่าย จากการซื้อสินค้า หรือ การชำระค่าบริการที่มีค่าสิทธิ์ แฝงอยู่
-การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือค่าเครื่องหมายการค้า
-การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พ่วง Software
-กรณีค่าจ้างพัฒนาSoftware หากลิขสิทธิ์เป็นของผู้ว่าจ้าง หรือลิขสิทธิ์เป็นของผู้รับจ้างพัฒนาต้องหักภาษีอย่างไร

6.การหักภาษี ณ ที่จ่ายของผลตอบแทนจาการลงทุน และค่าธรรมเนียม กรณี
-ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินบริษัทในเครือ เงินปันผล
-ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ เช่น ค่าโอนเงินแลกเปลี่ยนเงินตรา

12:00-13:00พักรับประทานอาหาร

13:00-14:307. การให้เช่าทรัพย์สิน กรณี
-การหักภาษีจากเงินมัดจำ เช่าคลังสินค้าเป็นการเช่าหรือการบริการรับฝากสินค้า และหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
-การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีค่าจ้างทำและค่าเช่าป้าย หากใบเสร็จไม่ได้แยกค่าเช่าป้ายโฆษณากับค่าจ้างทำป้ายออกจากกัน
-การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการให้เช่าพื้นที่ห้างสรรพสินค้า


7. การตรวจสอบรายได้ตาม ภงด.50ภพ.30กรณีต้องมีภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.53
8. การบริจาคกับภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มบริจาคอย่างไรให้ได้ 2เท่า
9. ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลกระทบยอด ภงด.50ภพ.30และ ภงด. 53ที่นักบัญชีต้องรู้


10. ความแตกต่างของเงินได้และการหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีส่งเสริมการขาย และเงินได้จากการรับเหมาที่ฝ่ายบัญชีควรรู้
a.ความแตกต่างของเงินได้ตามมาตรา 40(2)(6)(8) และการหักภาษี ณ ที่จ่าย
b. 1. ความแตกต่างระหว่างการขายสินค้ากับการรับจ้างทำของ เช่น การสร้างห้องเย็นในธุรกิจอาหาร
c. 2. ความแตกต่างระหว่างการขนส่งกับการเช่ารถ
d. 3. การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากค่ารักษาพยาบาล เช่น จ่ายให้หมอ หรือ จ่ายให้กับโรงพยาบาล


14:30-14:45พักเบรก


14:45:17:00

11.ความแตกต่างระหว่างการขนส่งกับการบริการ
a.ค่าตั่วรถทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
b.การจ่ายค่าขนของให้กับสายการบินที่รับขนส่งสาธารณะ

12. ภาษี หัก ณ ที่จ่ายจากการส่งเสริมการขาย
a.กรณีลด แลก แจก แถม การชิงโชค การส่งเสริมการขายและการจ่ายค่าสื่อโฆษณาผ่านเอเจนซี่ โดยใบเสร็จไม่ได้แยกค่าบริการกับค่าโฆษณา
a. 1.ความแตกต่างของเงินได้ตามมาตรา 40(2) และ 40(7) และกรณีจ่ายเงินประกัน เงินจอง เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้า เงินทดรองจ่าย

13. กรณี ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินได้จากการรับเหมา
b.การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีแยกสัญญาซื้อขายกับสัญญาให้บริการ หรือกรณีสัญญาแยกมูลค่าของสินค้าและมูลค่าของบริการ


14. การหักภาษีการจ่ายค่าบริการต่างๆและการจ่ายให้นักแสดงสาธารณะมีความแตกต่างกันอย่างไร หักในอัตราใด


15. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีเงินได้จากกิจการพาณิชย์ กรณี
a. 1. ซื้อสินค้าโดยมีบริการติดตั้งหรือมีการให้บริการพร้อมจัดหาสินค้า
b. 2. การจ่ายเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันวินาศภัย
c. 3. ค่าโทรศัพท์/ค่าไฟฟ้า/ค่าประปา


16. กรณียื่นแบบเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลาสามารถทำได้หรือไม่ และกรณีต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และการขอลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มทำได้อย่างไร
17. การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายผิด ยื่นขาด จะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่อย่างไร
18.Update กฎหมายและประกาศฉบับใหม่ของกรมสรรพากรประจำปี 2558

 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ ศุภชัย บำรุงศรี

ตำแหน่งปัจจุบัน
นิติกรชำนาญการ  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

การศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai