เรื่อง : หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นและการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหาร

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

            ในปัจจุบัน การแข่งขันของธุรกิจมีความรุนแรงยิ่งขึ้น รวมถึงการเติบโตและการขยายธุรกิจของบริษัท ดังนั้น หากองค์กรมีการเติบโตและขยายตัวมากขึ้น คนจะเป็นฟันเฟืองหลักที่จะใช้ในการขยายธุรกิจ

            ในการทำงาน ผู้บริหารหรือผู้จัดการในแต่ละสายงาน มักให้เวลาและทุ่มเทไปกับงานหลัก ปล่อยให้งานด้าน คนเป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหารจัดการ ดูแล ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เพียงแค่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพียงฝ่ายเดียว อาจไม่เพียงพอในการดูแลรับผิดชอบงานบุคคลทั้งระบบ

            ดังนั้น หากผู้บริหารหรือผู้จัดการสายงาน (Line Manager) มีความรู้ มีแนวคิดและเข้าใจถึงเครื่องมือต่างๆที่ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้ในการทำงานแล้ว ย่อมจะทำให้หน่วยงานของท่านนั้น เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากขึ้น การทำงานเป็นทีมที่ดียิ่งขึ้น และพร้อมที่จะสร้างผลงานให้กับองค์กรมากขึ้นอย่างเต็มใจ

 

วัตถุประสงค์

1.        เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2.        เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ในด้านทรัพยากรบุคคลไปใช้ในงานของฝ่ายตนเองได้

 

 

รูปแบบการฝึกอบรม

1.        บรรยาย

2.        กรณีศึกษา

3.        กิจกรรมระดมความคิด

 

ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 1 วัน 6 ช.ม.

หัวข้อการบรรยาย

ภาคเช้า (09.00 10.15)

ความหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้ง 6 ด้าน

(กิจกรรมกลุ่ม 1)

พักเบรกเช้า (10.1510.30)

ภาคเช้า (10.30 12.00)

การสัมภาษณ์และการคัดเลือกพนักงานสำหรับ Line Manager

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

พักเที่ยง (12.00 13.00)

ภาคบ่าย (13.00 14.30)

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

(กิจกรรม 2)

พักเบรกบ่าย (14.30 14.45)

ภาคบ่าย (14.45 16.00)

การบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัลและสวัสดิการ

เครื่องมือต่างๆของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่สามารถนำไปใช้ได้

(กิจกรรม 3)

สรุปภาพรวมการฝึกอบรม พร้อมถาม-ตอบ (16.00 16.30)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.        มีความเข้าใจในงานทรัพยากรบุคคลมากขึ้น

2.        สามารถนำเทคนิค ความรู้และเครื่องมือต่างๆไปใช้ในการบริหารหน่วยงานได้

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ ธีรพร บุนนาค (ครูอ้น)

สถานที่ทำงานปัจจุบัน บริษัท  พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประวัติการศึกษา

ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

- ที่ปรึกษาด้านไอทีและการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

- ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลสาหรับธุรกิจ SME

- หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน

- หัวหน้าแผนกด้านกลยุทธ์พัฒนาองค์กรและคู่คิดธุรกิจ

- วิทยากรบรรยายด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

- โค้ชนักกีฬา

บริษัทที่เคยร่วมงาน

- Business plus

- Ambrose Wine & Spirits

- CP Group

- Patkol

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai