เรื่อง : การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance Program)

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ออร์คิดแบงค็อก(ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล
     การบริหารการเงินเป็นสิ่งที่ผู้บริหารหรือพนักงานต้องให้ความสำคัญ เพราะการบริหารจัดการการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญต่อองค์กร เพราะหากไม่มีความรู้ความเข้าใจถึงงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินหรือการวิเคราะห์กระแสเงินสด อาจจะส่งผลต่อบริษัททางด้านโอกาสการลงทุนหรือการบริหารการเงินขององค์กร โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักการและปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารทางด้านการเงิน มูลค่าการลงทุน อัตราส่วนทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุลและจุดคุ้มทุน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและสามารถวิเคราะห์การเงินได้อย่างมีเหมาะสม


วัตถุประสงค์
1. เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงเทคนิคและการวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างดี
2. เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจถึงความเสี่ยงหรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน
3. เพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งบการเงิน


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
วันแรก

1. งบการเงินทั้งสาม งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน งบดุล
2. ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินทั้งสาม
3. อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ และการใช้งาน
4.รู้จักกับ NPV, IRR และ Payback period


วันที่สอง
1. ทบทวนอัตราส่วน และอธิบายองค์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงิน
2. Work shop & Coaching ฝึกวิเคราะห์รายงานทางการเงินของบริษัท
  • รายการในส่วนของงบดุล ในรูปแบบ Common size และแนวโน้ม พร้อมมองสัมพันธ์กับหมายเหตุประกอบงบอย่างไร
  • รายการในส่วนของงบกำไรขาดทุน ในรูปแบบ Common size และแนวโน้ม
  • วิเคราะห์ในส่วนของงบกระแสเงินสด เพื่อพิจารณาให้เห็นการเคลื่อนไหวของเงินสดผ่านในรูปของกิจกรรมต่างๆ และเพื่อพิจารณาว่า มีความเหมาะสม      มากน้อยเพียงใด
  • วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ในแต่ละอัตราส่วนของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งให้วิเคราะห์หาเหตุปัจจัยที่มีผลกระทบ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข
  • วิเคราะห์ให้เห็นว่ารายการใดในส่วนของหน่วยงาน อะไรคือ ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร
  • วิเคราะห์ในการคำนวณจุดคุ้มทุน และกำไรส่วนเกิน
3. ฝึกการจัดทำ งบประมาณเงินสด
4. สรุปคำถาม-คำตอบ


** ในวันสัมมนากรุณานำเครื่องคอมพิวเตอร์ Note book ส่วนตัวสำหรับทำ Workshop **

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
 วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จก (มหาชน)
 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก (มหาชน)
 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจมหาชน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก
 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน)

ปัจจุบัน
วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ ทางด้านหัวข้อต่าง ๆ เช่น
 การวางแผนด้านกลยุทธ์
 การจัดการ การพัฒนาองค์กร
 การวางแผนด้านการเงิน
 การทำแผนธุรกิจ
 การบริหารความขัดแย้ง
 การเจรจาต่อรอง
 การคำนวณต้นทุน การลดต้นทุน
 การลดต้นทุนด้วยแแนวทาง lean manufacturing
 การบริหารความเสี่ยง
 การบริหารและการวางแผนงบประมาณ
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai