เรื่อง : Excel for Beginner การใช้ Excel เพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

          โปรแกรม Excel ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมานับสิบปีนั้น มีสักกี่คนที่รู้ว่า มีฟังก์ชันสำเร็จรูปเพื่อการใช้
งานในลักษณะต่างๆ ร่วม 400 ฟังก์ชัน โดยแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ ครอบคลุมเนื้องานหลายลักษณะ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้
สร้างสูตรคำนวณได้ด้วยตนเอง แต่ผู้ใช้โดยทั่วไปจะใช้ Excel เพียงแค่การตีตาราง สร้างแบบฟอร์มเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ยังไม่มี
โอกาสค้นพบความสามารถที่แท้จริงของ Excel อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ใช้จะสามารถเรียนรู้และนาฟังก์ชันต่างๆ มาผูกเป็นสูตรเพื่อ
แก้ปัญหาในงานนั้น ย่อมต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน แต่ถ้ายิ่งพลิกแพลงและประยุกต์ใช้งานได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้ผลงานที่
มีประสิทธิภาพมากขึนเท่านั้น ลดความซับซ้อน ลดเวลา และความผิดพลาดในการทำงานลงได้

         หลักสูตรนี้จะเปิดเผยเทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel และการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายวิธีเทคนิคการเขียน
สูตรแบบ Smart Formula ที่ฉลาดและแสนรู้ ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไป
ต่อยอด โดยการออกแบบระบบงานต่างๆ ได้ต่อไป
“อย่าคิดที่จะไปเรียน Excel ในระดับ Advance ถ้าคุณยังไม่ผ่านหลักสูตรนี้”


หัวข้อการสัมมนาเวลา 09:00-16:30 น.


Part-Iภาพรวมและคุณสมบัตสำคัญของโปรแกรม Excel
- คุณสมบัติโดยรวมที่สำคัญของ Excel
- แนะนาการใช้แถบเครื่องมือ (Ribbon) และเมนูคา สั่งต่างๆ ที่สำคัญ
- องค์ประกอบของสมุดงาน (Workbook) และแผ่นงาน (Worksheet)
- เซลล์ (Cells) และการจัดการข้อมูลในเซลล์
- รูปแบบเซลล์ (Format cells) และการจัดรูปแบบเซลล์


Part-II ความรู้เบื้องต้นในการคำนวณด้วย Excel
- คุณลักษณะการอ้างอิงเซลล์ (Cells Reference)
- หลักการเขียนสูตรคำนวณขั้นพื้นฐาน (Basic Formula)
- ลา ดับความสา คัญในการคำนวณ
- การแก้ไขข้อผิดพลาดลักษณะต่างๆ เช่น #N/A, #NAME?, #VALUE!, #DIV/0!
- การตั้งชื่อช่วงข้อมูล (Range Name) และการนำไปใช้งาน
- ฟังก์ชัน (Function) และโครงสร้างของฟังก์ชัน

Part-III ฝึ กปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในการเขียนสูตรคำนวณ
- ฟังก์ชันการหาผลรวมแบบมีเงื่อนไข เช่น SUMIFS, SUMPRODUCT
- ฟังก์ชันการนับ เช่น COUNT, COUNTA, COUNTIFS
- ฟังก์ชันข้อความ เช่น LEFT, RIGHT, MID, TEXT
- ฟังก์ชันวันที่และเวลา เช่น TODAY, WEEKDAY, YEAR, MONTH, DAY, NOW
- ฟังก์ชันตัวเลขและทศนิยม เช่น MAX, MIN, AVERAGE, ROUND, INT
- ฟังก์ชันงานฐานข้อมูล เช่น VLOOKUP, INDEX, MATCH
- และฟังก์ชันอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานจริง ฯลฯ เป็นต้น


Part-IV การประมวลผลข้อมูลและการจัดทา รายงานเบื้องต้น
- หลักการออกแบบตารางข้อมูลเบื้องต้น - หลักการประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก
- การจัดเรียง (Data Sort) และการคัดกรองข้อมูล (Filter and Advanced Filter)
- การสร้างแผนภูมิ (Chart) และการปรับแต่งแผนภูมิเบื้องต้น
- การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting) - การประมวลผลข้อมูลด้วย PivotTable
- การตรวจสอบความถูกต้อง (Data Validation) - การป้ องกันการแก้ไขข้อมูล (Data Protection)


Part-V การปรับแต่งและการตั้งค่าเบื้องต้น
- การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page setup) - การตั้งค่าการพิมพ์ (Print setup)
- การใช้แป้นพิมพ์ลัด (Keyboard Shortcut) - การปรับแต่งตัวเลือกต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทา งาน
- การเพิ่มรายการกำหนดเอง (Custom list) ฯลฯ

หมายเหตุ
- ผู้เข้าอบรมต้องนำ Notebook พร้อมทั้งติดตั้งโปรแกรม MS Office (Word, Excel) เวอร์ชั่นไม่ต่ำกว่า 2007
- วิทยากรสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่ม-ลด เนื้อหาการอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับเวลา และทักษะของการเรียน

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

Education : ประวัติการศึกษา


บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยเกริก
สาขาการจัดการงานบุคคล (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง)

Faculty of Business Administration (B.B.A.), Krirk University.
Major : Personnel (First Class Honours), Minor : Business Computer

 

Experience : ประวัติการทำงาน


2010 – ปัจจุบัน วิทยากร นักเขียน และที่ปรึกษา อิสระ 
 
 
2010 – 2010 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท มาบูลกุล จำกัด
 
Business Development Manager
Mabulkul Co.,Ltd.
2004 – 2010 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อี-เอชอาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
 
Managing Director
e-HR Information Technology Co.,Ltd.
2002 – 2003 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามเอชอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
Managing Director
SiamHR Corporation Co.,Ltd.
2000 – 2001 ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
บริษัท คอมพิวเตอร์ ซายน์ จำกัด
 
Business Supporting Center
Computer Since Corporation Ltd.
1988 – 2000 หัวหน้าคนงานอาวุโส  ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต
บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Senior Foreman, Production Engineering Dept.
Isuzu Engine Manufacturing Co.,(Thailand)Ltd.


 

Book : ผลงานการเขียน


  • หนังสือ Excel for HR : การใช้ Microsoft Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ
    • พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2550
    • พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2551
    • พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2554 (ปรับปรุงใหม่)
    • พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2556
 


 

Social Activities : กิจกรรมทางสังคม


Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai