เรื่อง : หลักสูตร การบริหารสินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

          การให้สินเชื่อแก่ลูกค้า”ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงในการให้เครดิตแก่ลูกค้า และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า หากบัญชีลูกหนี้มีจำนวนมากก็จะทำให้เงินจมในบัญชีลูกหนี้มาก หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา อาจจะส่งผลถึงเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจไม่เพียงพอหรือธุรกิจอาจจะขาดสภาพคล่องได้ ดังนั้น การพิจารณาลูกค้าผู้ที่จะมาเป็นลูกหนี้การค้าจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ หากสามารถ พิจารณา การให้สินเชื่อกับ ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องโอกาสที่จะเก็บเงินได้ครบตามกำหนดย่อมมีมากกว่า ส่วนการติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พบอยู่เสมอ คือ ลูกค้าชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอมชำระหนี้หรือพบตัวลูกค้ายาก(ชอบหลบหน้า)

         ในบางกรณีอาจจะใช้โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า ปัญหาที่พบบ่อยคือ ลูกค้าไม่ยอมรับโทรศัพท์หรือโชคดีอาจจะติดต่อลูกค้าได้แต่จะลูกค้าบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ เมื่อพบปัญหาเหล่าต้องหาวิธีรับมือและแก้ไขปัญหา“ทำอย่างไรให้ลูกหนี้ยอมเจรจาและยอมชำระหนี้” การใช้คำพูดและนํ้าเสียงเพื่อจูงใจ หรือ โน้มน้าวให้ลูกค้ายอมชำระหนี้ตามเงื่อนไข โดยยังมีความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน เรียกว่า”ได้ทั้งเงิน และได้ทั้งใจ ลูกค้า”อีกด้วย

          หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบทราบแนวทางในการบริหารสินเชื่อและวิธีการวางตัวหรือการใช้คำพูดกับลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริง และทราบวิธีรับมือลูกค้าต้องทำอย่างไร โดยนำทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills) มาประยุกต์และใช้กับลูกค้าในแต่ละสไตล์ หลักเกณฑ์ต่างๆที่นำมาใช้ในการสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถนำจุดแข็งไปใช้ได้และขจัดข้อโต้แย้งจากลูกค้าได้โดยการนำทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ไขสถาการณ์และไม่เปิดช่องว่างหรือจุดอ่อนให้ลูกค้านำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ในภายหลัง และเรื่องกกมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การตามหนี้ที่เป็นธรรมซึ่งประกาศในราชกฤษจานุเบกษา แล้วเมื่อ6มี.ค.15 มีผลบังคับใช้ใน180วัน รวมถึงกฏหมายการคํ้าประกันซึ่งได้แก้ไขใหม่ และประกาศใช้เมื่อ11ก.พ.2558 แล้วหากธุรกิจไม่ตั้งรับหรือฝึกอบรมพนักงานในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบกฏหมาย2ฉบับนี้อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในภายหลังได้ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญ โดยผลลัพธ์สุดท้ายของการฝึกอบรม ธุรกิจจะต้องมีผลมีกำไร และมีสภาพคล่อง หนี้เสียลดลง ปัญหาหนี้สูญไม่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การบริหารสินเชื่อและการจัดการบัญชีลูกหนี้ได้ถูกวิธีและมีผลงานการจัดเก็บบัญชีลูกหนี้ได้มากขึ้น
2.เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง

เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 –16.00น.

1.การบริหารบัญชีลูกหนี้
2.นโยบายสินเชื่อมีความสำคัญกับธุรกิจอย่างไร?(Credit Policy)
  A.มาตราฐานสินเชื่อ(Credit Standard)
  -หลักเกณฑ์การพิจารณาเครดิต 5’C –การจัดระดับของลูกค้าและวงเงินสินเชื่อ -การผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อ -การใช้ประโยชน์ข้อมูลของลูกค้ามา  พิจารณาสินเชื่อ-การขอเปิดวงเงินสินเชื่อ
  B. การกำหนดเงื่อนไขในการชำระเงิน (Term of payment)
  C. การบริหารการเก็บเงิน (Collection Management )-การออกจดหมายเตือน / จดหมายทวงหนี้ -Check list and reminding and collection
3. สัญญาณเตือนภัย และสาเหตุของลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหา
4. วิเคราะห์หาสาเหตุของการจ่ายเงินล่าช้าและแนวทางแก้ไข
5. การควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
6. กลยุทธ์การเจรจาเพื่อติดตามหนี้*กุญแจของการฟัง *การเจรจาและวางตัวเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6ประเภท
  -โกรธง่าย (ใจร้อน) -เชื่องช้า (สุขุม) -รู้ทุกเรื่อง (ชอบคนยกย่อง) -ลังเล (ไม่แน่ใจ) -ช่างสงสัย (ไม่ไว้ใจใคร) -พูดเก่ง (ทำให้คุณหัวเสียได้)
  * อำนาจในการต่อรอง (อยู่ที่ไหน? อยู่ที่ใคร?)
  •เวทีการเจรจาต่อรอง* การเตรียมพร้อมก่อนเจรจาหนี้
7. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตามหนี้ที่ท่านต้องทราบ
  •หนี้ที่บังคับได้ และหนี้ที่บังคับไม่ได้
  •กฎหมายการคํ้าประกันใหม่
  •พ.ร.บ การตามหนี้ที่เป็นธรรม

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    

 • ผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อ และ กฎหมาย  (CREDIT AND LEGAL MANAGER) บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ในการอบรม

 • Problem Solving & Decision Marking
 • Negotiating Skills
 • The 7 Habits of   Highly Effective People
 • การสัมมนาที่ประเทศสิงคโปร์ Account Receivable Program (ARP) ในกลุ่มอีเลคโทรลักซ์เอเชีย

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • ร่วมงานกับ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด มาเป็นเวลา 28 ปี ซึ่งได้ทำงานในแผนกควบคุมสินเชื่อและกฎหมายมาทุกตำแหน่ง

ผลงานการเขียนหนังสือ

 • เขียนบทความพิเศษในวารสารภาษีบัญชีและกฎหมายธุรกิจ “ทำอย่างไรไม่ให้เกิดหนี้เสีย จัดการอย่างไรกับหนี้ที่มีปัญหา” 
 • เขียนเรื่อง  “กลยุทธ์การกระชากหนี้” 
 • หลักสูตรที่มีความถนัดในการบรรยาย
 • นโยบายสินเชื่อ และการควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ  (Credit Policy and Effective Credit Control)
 • ทักษะการเจรจาเพื่อเร่งรัดหนี้สิน (Debts Collection Negotiation Skills)
 • ทักษะการใช้โทรศัพท์เพื่อติดตามหนี้ (TELE-NEGO)

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai