เรื่อง : หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตแบบมืออาชีพ

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท ( สุขุมวิทซอย 6)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

       องค์กรส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจการผลิตไม่ว่าใหญ่หรือเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงสูง ล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรให้ความสำคัญกับการวางแผนและควบคุมแทบทั้งสิ้น เนื่องจากการวางแผนเป็นการคิดก่อนทำด้วยการกำหนดเป้าหมายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องต่อการบรรลุต่อเป้าหมายที่กำหนดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งคาดการปัญหาและหามาตรการป้องกันไว้ก่อนเริ่มดำเนินการปฏิบัติ ดังนั้นนอกจากจะ

ได้ประสิทธิผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้นๆ กล่าวคือ สามารถลดการสูญเสียและความสูญเปล่า ด้วยการวางแผนกำลังการผลิตและเมื่อเกิดปัญหาก็สามารถวัดได้และควบคุมปัญหาให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนได้มีการกล่าวกันว่าการวางแผนและการควบคุมถือเป็นหน้าที่ 2 หน้าที่หลักของการบริหาร/จัดการ หรือสามารถกล่าวได้ว่าองค์กรใดก็ตามจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันและทำกำไรได้ไม่ว่าตลาดในประเทศหรือตลาดโลกในธุรกิจใดก็ตามสิ่งที่ละเลยไปไม่ได้คือการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยพิจารณาในทุกระดับและหน่วยงานให้ไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกันทั้งองค์กร

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของ ขั้นตอน กระบวนการ แต่ละวิธีในการวางแผน

2. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญ ขั้นตอน กระบวนการ แต่ละวิธีในการควบคุมการผลิต

3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และองค์กร

4.เพื่อให้สามารถนำประสบการณ์ไปถ่ายทอดเผยแพร่ให้สมาชิกในทีมและองค์กรนำไปใช้ประโยชน์ได้
หัวข้อการอบรม/สัมมนา เวลา 09:00-16:00 น.

•กระบวนการธุรกิจการผลิต

        - ความสอดคล้องของการไหลของงานในกระบวนการธุรกิจการผลิต

        - การวางแผนและควบคุมการผลิตเพื่อ JIT,LEAN,หรือSupply Chain Management

        - กระบวนการเดี่ยว(Single Process)ระบบย่อยสุดของการวางแผนและควบคุม

        - ความสำคัญของการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า

§หลักการและแนวคิดการวางแผนการผลิต

        - ปัจจัย 4ที่จำเป็นต่อการวางแผนการผลิต (เทคนิคของงาน:Standard time, บริหาร:กำลังการผลิต,

          ข้อมูลพื้นฐาน:Order onhand, ปัญหาและการป้องกัน)

        - ประเภทและระดับของแผนการผลิต/กำลังการผลิต(ระยะยาว ระยะกลางและระยะสั้น)

        - ความสัมพันธ์ของแผนการขายกับแผนการผลิต

§ การวางแผนการผลิตและแผนกำลังการผลิตรวม

         -วัตถุประสงค์และระยะเวลา

§การวางแผนการผลิตแม่บทและแผนกำลังการผลิต

        - InputสำคัญของMRP                             - การปรับภาระงาน

        - Job Rotation                                       - Outsources(ภายใน/ภายนอกองค์กร)

§การวางแผนความต้องการวัสดุ

        - ABC Analysis                                       - MRP(JIT,EOQ,ROP)                -  Cycle count

§การวางแผนการผลิตปฏิบัติการและแผนกำลังการผลิต

       -  ส่วนที่รับผิดชอบโดยหน่วยงานวางแผน             - ส่วนที่รับผิดชอบโดยหน่วยงานผลิต

§การกำหนดตารางการผลิต และกำลังการผลิต

       - forward  - Backward

       - แบบหน่วยงานและแบบกระบวนการผลิต

§การควบคุมการผลิต

      - พฤติกรรมการควบคุม

      - วงจรการควบคุม

      - เทคนิคการควบคุม

§การประเมินผลการผลิตและการรายงานผล
 

เหมาะสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานทุกระดับหน่วยงาน และวิศวกร

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ดร.ธงไชย แก้วสอาด

ดร.ธงไชย  แก้วสอาด

ประวัติการศึกษา

            -     วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต อุตสาหการ (ฟิลิปปินส์)

-      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-      บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (เนเธอร์แลนด์)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน  :

 • ที่ปรึกษาประจำศูนย์พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • วิทยากร ที่ปรึกษาอิสระ

ประสบการทำงาน  :

 • บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ – มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
 • กรรมการบริษัท
 • ISO 9001 & 14001 ADVISOR
 • ตัวแทนฝ่ายบริหาร (Quality & Environmental Management Representative)
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยโอโนโน่ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมดิโกล์ฟ จำกัด
 • ผู้จัดการบริหารวัสดุ บริษัท บี เอ เอส เอฟ (ไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการจัดซื้อ / ผู้จัดการบริหารวัสดุ / ผู้จัดการศูนย์คอมพิวเตอร์                                   
 • บริษัท ผาแดง อินดัสตรี่ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารวัสดุ บริษัท ที เอ็ม เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารวัสดุ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต / วิศวกรโครงการใหม่ / วิศวกรโรงงาน                        
 • บริษัท ซันโยยูนิเวอร์แซลอิเล็คทริค จำกัด
 • ช่างเทคนิค / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต                           
 • บริษัท ยูเนี่ยนโยชิดะอุตสาหกรรม จำกัด

ความชำนาญพิเศษ  :

 • การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (ทั้งระบบ)
 • การบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9000 : 2000

ประสบการณ์อบรม / สัมมนาต่างประเทศ

 • Work Study (Philippines)
 • Financial Controller (Germany)
 • ISO 9000, 14000 (Japan)
 • ISO 9001 Auditor / Lead Auditor
 • Practical Course On Environmental Management System
 • Establishment And Internal Audit

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai