เรื่อง : หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

1. ความสำคัญ

หลักสูตร “เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน” ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและหัวหน้างาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการและเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ส่งเสริมให้มีการพูดคุยและการให้ feedback ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสอนงานและปรับปรุงผลงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน รวมทั้งระบุและประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่องานที่รับผิดชอบทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้สำเร็จลุล่วง

 2. วัตถุประสงค์

2.1    เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการประเมินผลงานประจำปี และการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงานสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน

2.2   เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะการให้ feedback ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสอนงานและปรับปรุงผลงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน

2.3    เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการประเมินผลงานประจำปี และการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน  ไป Implement  ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ 

3.  หัวข้อการเรียนรู้

3.1      ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารคนเชิงกลยุทธ์

-          บทบาทของผู้บริหารยุคใหม่กับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

-          แนวคิดในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

-          ความเกี่ยวเนื่องในงานด้านการบริหารงานบุคคลระหว่างผู้จัดการหน่วยงาน (Line Manager) และหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

3.2    การจัดทำใบประเมินผลงานของตำแหน่งงาน/รายบุคคล (Individual Performance Evaluation)

-          ปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลงานประจำปีที่มักพบในองค์กร

-          หลักเกณฑ์สำคัญของการประเมินผลงานประจำปี

-          เทคนิคการจัดทำใบประเมินผลงานรายบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและหน่วยงาน

-          การกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

-          ฝึกปฏิบัติ : การจัดทำใบประเมินผลงานของตำแหน่งงาน/รายบุคคล (Individual Performance Evaluation)

-          ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

3.3    เทคนิคการประเมินผลงานประจำปี และการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงาน

-          เทคนิคการประเมินผลงานประจำปี (การปฏิบัติตนก่อน ระหว่าง และหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน)

-          ฝึกปฏิบัติ : การประเมินผลงานประจำปี

-          เทคนิคการให้ Feedback พนักงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

-          ฝึกปฏิบัติ : การให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถานการณ์ต่างๆ

 3.4    เทคนิคการรักษา ดูแล และกระตุ้นจูงใจพนักงาน ให้ได้ใจ

-          เรียนรู้ตัวเอง เข้าใจผู้อื่น เพื่อพัฒนาทักษะการโน้มน้าวกระตุ้นจูงใจและให้ Feedback พนักงาน

-          เทคนิคการรักษา ดูแล และกระตุ้นจูงใจพนักงานในสถานการณ์ต่างๆ? ให้ได้ใจ เกิน 100

3.5    ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การประเมินผลงานประจำปี และการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ

 4. ผู้เข้ารับการอบรม

·        ผู้จัดการ/หัวหน้างาน/ผู้เกี่ยวข้อง

 5. ระยะเวลา

·        ระยะเวลา 1 วัน

 6. วิทยากร

·        อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

7. รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

7.1    Training & Group Coaching

7.2    Workshop จากกรณีศึกษาจริงขององค์กร หลังการอบรมสามารถนำตัวชี้วัดผลงานไปใช้งานได้จริง

7.3    ฝึกปฏิบัติการประเมินผลงานและการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลงานในสถานการณ์ต่างๆ

 

8         สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

8.1    ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการประเมินผลงานประจำปี และการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน

8.2   ผู้เข้าอบรมมีทักษะการให้ feedback ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสอนงานและปรับปรุงผลงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน

8.3    ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการประเมินผลงานประจำปี และการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงานไป Implement  ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

การศึกษา

กำลังศึกษา ปริญญาเอก :            

วุฒิการศึกษา                                    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

 สถาบัน                                           มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ                                                รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท :                  

วุฒิการศึกษา                                        รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

 สถาบัน                                               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คณะ                                                   รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาตรี :                  

วุฒิการศึกษา                                        นิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สถาบัน                                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คณะ                                                 นิติศาสตร์

การฝึกอบรม

หลักสูตร                                    Strategic Performance Management Successor Certified สถาบัน                                      Narongwit.com

หลักสูตร                                    Coaching Program Certified

สถาบัน                                      สมาคมการโค้ชวิถีไทย (Thai Coach)

 ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชั้นนำกว่า 17 ปี

บริษัท                                       บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   (King Power Group)

ตำแหน่ง                                    Manager - Learning & Development

บริษัท                                        บริษัท แมเนจเม้น โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด (Management Solution International)

ตำแหน่ง                                    Consultant

บริษัท                                        บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป จำกัด    (TOA Group)

ตำแหน่ง                                    Human Resource Business Partner

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

1.       การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน (Building Next Generation Leader  for Business Sustainability)

*       หลักสูตร การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูงและการวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Talent Management & Succession Plan)

*       หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leadership Development Programs  : Smart Leader, Smart Team)

*       หลักสูตร หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Supervisory Skills for New Supervisor)

*       หลักสูตร การบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR)

*       หลักสูตร การบริหารทีมงานต่างวัย (Generation @ Work)

*       หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ (Professional Presentation Techniques)

*       หลักสูตร เทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพ (Coaching & Mentoring)

*       หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Coordination & Communication Techniques)

*       หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ (Leading Yourself for Success Life)

  

2.       การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)

*       หลักสูตร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดผลงาน (Strategic Performance Management & KPIs)

*       หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายและการวางแผนงานสู่ความสำเร็จ (Goal Setting & Action Planning for Success)

*       หลักสูตร เทคนิคการมอบหมาย ควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Delegation Skills)

*       หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลงาน (Effective Evaluation & Feedback)

*       หลักสูตร เทคนิคการโค้ชชิ่ง เพื่อสร้างผลงานประสิทธิภาพสูง (Coaching for High Performance)

 

3.       การพัฒนาทักษะการบริการและการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Selling & Service Skills)

*       หลักสูตร หัวใจนักบริการ สร้างได้ (Boost up Service Mind)

*       หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการบริการให้โดนใจและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า (Service Excellence & Customer Complaint  Management)

*       หลักสูตร การสื่อสารในงานบริการประสิทธิภาพสูง (Smart Communication for Service Excellence)

*       หลักสูตร เทคนิคการโค้ชชิ่ง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการบริการ (Service Coaching)

*       หลักสูตร การออกแบบมาตฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence Standard)

*       หลักสูตร เทคนิคการขายและการบริการเชิงรุก สำหรับพนักงานขายมืออาชีพ (Proactive Selling & Service Skills for Professional PC)

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai