เรื่อง : การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ

สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก สถานี MRT รัชดาภิเษก
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

          บุคลิกภาพที่ดีเป็นส่วนส่งเสริมให้องค์กรสมัยใหม่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในสภาพสังคมที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน บุคลิกภาพจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของบุคลากรที่จะต้องเกี่ยวข้องในการทำงาน นอกจากนี้ การพบปะเมื่อแรกเห็นจะเกิดความประทับใจกันนั้น ยังต้องอาศัยทั้งทักษะ การวางตัว และการรักษาภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ฝึกฝนโดยเริ่มคำถามแรกกับตัวเราเองว่า “บุคลิกภาพในส่วนใดของเราบ้างที่ควรปรับ ควรปรุง”

          ด้วยเหตุนี้หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อการพัฒนาเครื่องมือที่จะเป็นพลังให้บุคลากรในสายงานประชาสัมพันธ์ สามารถขับเคลื่อนความสำเร็จในอาชีพ การงาน ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการมีบุคลิกภาพที่ดีโดยการสัมมนาจะเน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติรายบุคคล พร้อมทั้งการให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ข้ารับการอบรม มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถปรับปรุงบุคลิกภาพของตนโดยพิจารณาจากจุดเด่นและจุดด้อยของตน เพื่อให้พร้อมที่จะสร้างความประทับใจ รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ ให้ก้าวทันโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว


เนื้อหาหลักสูตร
-การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ด้านจิตใจ (Internal Personality Development –Mind)
-การพัฒนาบุคลิกภาพภายในเพื่อปรับทัศนคติและวางรากฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพ
-การสร้างเสน่ห์และความประทับใจ
-การสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในตนเอง
- การพัฒนาบุคลิกภายนอก ด้านการแสดงออก ท่วงท่า และอิริยาบถ(External Personality Development Appearance and Visual Poise)

การสร้างบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคลากร-เคล็ดลับการแต่งกายให้สมบุคลิกมืออาชีพ-วิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล-เลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายให้เหมาะกับบุคลิกและโอกาส-เรียนรู้หลักการเลือกเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ในโอกาสต่างๆ-เรียนรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้ดูมาดมั่นและดึงดูดสายตา

ปรับมาดและท่วงท่าอิริยาบถที่มั่นใจสง่ามั่นใจในตัวเอง-เพื่อวิเคราะห์มาดและท่วงท่าทุกการเคลื่อนไหวของคุณ-ปรับปรุงท่วงท่า การเดิน ยืน นั่ง ให้ดูกระฉับกระเฉง
-การแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ (Wardrobe and Personality)
-วิเคราะห์บุคลิกลักษณะเป็นรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างอิริยาบถที่เหมาะสมในการนั่ง ยืน เดิน ฯลฯ
ข้อแนะนำการเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าอบรม
หลักสูตรนี้เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เรียนจึงต้องเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเข้าหลักสูตร โดยการแต่งกายให้พร้อมเช่นเดียวกับเวลาที่ไปปฏิบัติงาน เพื่อให้วิทยากรวิเคราะห์บุคลิกลักษณะเป็นรายบุคคลได้อย่างถูกต้องตามสภาพเป็นจริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งเชิงวิชาการและการฝึกปฏิบัติ ให้เห็นถึงความสำคัญของบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน อันมีส่วนสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้ที่ต้องพบปะกับผู้บุคคลต่างๆ ที่มีความหลากหลาย
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้วิเคราะห์ตนเองในการแสดงออกตอบสนองต่อผู้อื่น เรียนรู้เทคนิควิธีการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การแสดงออกและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับอาชีพของตนและนำไปประยุกต์ใช้ ในงานที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิควิธีการในการพัฒนาบุคลิกภาพไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน

รูปแบบการสัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) / การบรรยาย (Lecture) / กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Practice) /วิเคราะห์บุคลิกลักษณะเป็นรายบุคคลพร้อมข้อแนะนำเพื่อการพัฒนา

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai