เรื่อง : Positive Thinking การคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

          เป็นที่ทราบกันดีว่าความคิดของคนเป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าของความคิดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ความคิดของคนมีผลอย่างยิ่งต่อผลงาน ยอดขาย การปฏิบัติงาน การกระทำ พฤติกรรม ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสุขของชีวิต และความสุขในการทำงานด้วย

         หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการคิดในเชิงบวกเรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) ตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิดจากความคิดเชิงบวก ฝึกทำกิจกรรมระดมความคิดในการคิดเชิงบวกต่อเรื่อง หรือเหตุการณ์ในกรณีศึกษา เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและประยุกต์ความรู้ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานและองค์กรในที่สุด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการคิดในเชิงบวก ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มองด้านบวก เพื่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเอง และทีมงาน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงผลดีต่อการคิดเชิงบวก เกิดความเข้าใจและยอมรับในการปรับพฤติกรรม  จนเกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงาน และปรับมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจกันผ่านการสื่อสารเชิงบวก
เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดแรงบันดาลใจ ในการทำงาน  สนุกกับการทำงาน สร้างสรรค์งานตลอดจนปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนมุ่งมั่น และมีความคิดเชื่อในด้านบวก  โดยรู้จักกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  ตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายที่กำหนด
เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้เทคนิคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานให้สำเร็จ    ควบคู่ไปกับเทคนิคในการสื่อสารความเข้าใจและปรับมนุษยสัมพันธ์ให้ดีขึ้น
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

รูปแบบวิธีการคิดของมนุษย์
ความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นของมนุษย์
ผลของการคิดต่อ การกระทำ ผลการปฏิบัติงานและสิ่งอื่นๆในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน
วิธีการคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์
ขั้นตอนการคิดเชิงบวก
กิจกรรม : กรณีศึกษา คุณคิดอย่างไร?
ความคิดเชิงบวกของพนักงานต่อลูกค้า
ความคิดเชิงบวกของพนักงานต่อองค์กร
กิจกรรม : Workshop “การคิดเชิงบวกของพนักงานต่อลูกค้าและองค์กร
การปรับทัศนคติในการคิดเชิงบวก (Attitude)
เทคนิคการสร้างความมุ่งมั่นและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
กิจกรรม : Workshop “การสร้างไฟให้ตนเองในงานการตลาดและขายเพื่อสร้างความสำเร็จ
การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสัมพันธ์กับทุกคน
ประโยชน์ของการคิดเชิงบวกต่อตนเองและองค์กร
สรุปคำถามและคำตอบ
 

วิทยากร: อาจารย์ณรงค์ มโนวชิรสรรค์

ที่ปรึกษาศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช,วิทยากรสถาบันฝึกอบรมมากมาย,ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)บริหารโครงการอบรม/สัมมนา เป็นวิทยากรและพัฒนาโครงการ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ณรงค์ มโนวชิรสรรค์

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


ประสบการณ์

เคยทำงานที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อบรมและพัฒนาโครงการและหลักสูตรต่างๆ 
และเป็น วิทยากรบรรยาย ตั้งแต่ปี 2531 ถึงปี 2552 


ความถนัด

- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
- บริษัท ไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด 
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
- บริษัท อีตาเลียนไทย จำกัด 
- บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
- บริษัทในเครือ ไทยซัมมิท จำกัด 
- สำนักงานศาลปกครอง 
- โรงพยาบาลศิริราช - ธนาคารออมสิน 
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
- กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 
- ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 
- บริษัทปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
- บริษัทเฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด 
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
- องค์การโทรศัพท์ 
- กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 
- การไฟฟ้านครหลวง 
- โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
- บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai