เรื่อง : หลักสูตร การบริหารตามหลักพระราชกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

 

      พระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับปัจจุบันมากที่สุด เช่นการจัดทำกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานหลักเกณฑ์การลากิจโดยได้รับค่าจ้างจนบางครั้งอาจมีปัญหาด้านการใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานในกาบริหารบุคคลได้

         ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงานและสอดคล้องกับงานบริหารงานบุคคลจึงกำหนดแนวทางการอบรมเพื่อพัฒนาหลักบริหารให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

 

เนื้อหาอบรมเวลา 09:00-16:00 น.

 

v- เทคนิคการทำสัญญาจ้างในประเภทต่างๆให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมและสามารถ 

     ใช้ในการที่ลูกจ้างไม่ปฎิบัติตาม

v- การทำสัญญาจ้างแล้วเกิดเป็นสภาพการจ้างสามารถยกเลิกได้หรือไม่อย่างไร
v-สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานขั้นพื้นฐานการลาต่างที่รับค่าจ้างและการอนุมัติ 

    การลาแล้วยกเลิกได้หรือไม่

v-สิทธิการกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ การกำหนดวันหยุดประเพณี และการกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี นายจ้างประกาศไปแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
v-การกำหนดเวลา พัก วันหยุดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานต้องทำงานกี่ชั่วโมงต่อวันต่อ

    สัปดาห์

v-การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนของลูกจ้างประเภทต่างๆ ต้องจ่ายอย่างไรบ้างอะไรบ้างถ้า

     ค้างจ่ายอาจต้องจ่ายดอกเบี้ย

v- บทบาทและความรับผิดชอบในการสั่งการโยกย้ายและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน
v- เทคนิคการลงโทษที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าลูกจ้างไม่ปฎิบัติตาม
v- การลาออกไม่ถูกวิธีนายจ้างมีสิทธิอะไรบ้างในการเรียกร้องค่าเสียหาย
v- หลักเกณฑ์การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอย่างรัยบ้าง

 

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรมสัมมนา

è ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

è ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ตัวแทนนายจ้าง

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ ชยุตพงศ์ นิลอ่อน

การศึกษา:

 • (ปริญญาเอก)  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ปริญญาโท MBA สาขาการจัดองค์การ  ม.ศรีปทุม ชลบุรี    
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 • ปริญญาตรี การบริหารการจัดการ  ม.ราชภัฎฉะเชิงเทรา

ตําแหน่งงาน ปัจจุบัน :

 • ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างศาลแรงงานภาค 2 
 • ผู้ประนีประนอมศาลแรงงานภาค 2
 • อนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชลบุรี
 • อดีตกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ปี 2549-2550
 • วิทยากรที่ปรึกษาและวิจัยโครงการ Team  wins สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ( สปร ). 
 • ที่ปรึกษาด้านบริหารบุคคล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • ที่ปรึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนหลายแห่งในภาคตะวันออกและภาคอีสาน
 • ที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนด้านการเรียนรู้และการจัดการคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาและ Leader Auditor Global GROUP International Service (Thailand) Co.,Ltd.
 • ที่ปรึกษาพิเศษของประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
 • ที่ปรึกษาบริษัท ฐาปนทรัพย์ โลหะกิจ จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท บี.วี การบัญชีและภาษีอากร จำกัด สาขา กรุงเพท และสาขาขอนแก่น
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน /แรงงานสัมพันธ์/กฎหมายความปลอดภัยการบริหารทรัยกรบุคคล/องค์กร ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านระบบการจัดกาคุณภาพ  ISO 9001:2000 
 • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านระบบสิ่งแวดล้อมและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม  ISO 14001:2004 
 • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านระบบความปลอดภัย OHSAS18001:2007

ผ่านการตรวจประเมินและเป็นที่ปรึกษา

 • ISO 9001:2000  ระบบการจัดการคุณภาพ  สิ่งแวดล้อม  
 • ISO 14001:2004 ความปลอดภัย OHSAS18001:2007   
 • ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์  และด้านกฎหมายแรงงาน   กฎหมายสิ่งแวดล้อม  
 • ประมาณ 200  สถานประกอบการ
 • อาจารย์พิเศษเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   สาขานิติศาสตร์

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai