เรื่อง : หลักสูตร Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน
       ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สิ่งที่สำคัญอันดับแรกที่ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น ก็คือ เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า เพราะจะเป็นคัวกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในตัวสินค้าและภาระค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อและผู้ขาย ถ้ากำหนดผิดไปจากกติกาสากลที่กำหนดขึ้นโดยสภาหอการค้าระหว่างประเทศ ก็อาจเป็นเหตุให้การคำนวณต้นทุนราคาสินค้าคลาดเคลื่อนไป และอาจเป็นสาเหตุทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ อาจนำไปสู่การเสียหายและนำไปสู่การขัดแย้งหรือข้อพิพาททางการค้าได้ด้วย ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะขึ้น ก็ควรที่ต้องใช้มาตรฐานข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าที่กำหนดโดยสภาหอการค้านานาชาติที่เรียกว่า “INCOTERMS”


          ปัจจุบันสภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce = ICC) ได้ออก Incotermsใหม่ล่าสุดคือ
Incoterms2010 ที่ได้ประกาศใช้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2011(พ.ศ. 2554)
ในการทำสัญญาซื้อ-ขาย จะต้องกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้สอดคล้องกับ Incotermsเพราะสัญญาซื้อ-ขาย ก็ต้องระบุ Incotermsที่ใช้ในการซื้อขายแต่ละครั้ง จะจัดทำสัญญาอย่างไรไม่ให้มีเงื่อนไขที่ขัดแย้งกับ Incotermsจึงมีความจำเป็นต้องรู้ข้อกำหนดความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า และความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ การใช้ Incotermsในสัญญาซื้อ-ขาย ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเข้าใจตรงกันถึงแม้จะอยู่กันคนละประเทศก็ตาม


       หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ทำงานด้านงานด้านส่งออก ด้านนำเข้า ผู้บริการงานด้าน Logistic บริการด้านประกันภัย งานบริการธนาคาร ฯ ผู้ทำธุรกิจต้องเข้าใจเนื้อหาใน Incotermsและเนื้อหาสัญญาซื้อ-ขายเพื่อประสานงานกันกับทุกๆฝ่ายไม่อยู่ในประเทศหรืออยู่ในต่างประเทศ


เนื้อหา เวลา 09.00 –16.00 น.
1. ความสำคัญของ Incotermsกับการค้าระหว่างประเทศ
2. สาระสำคัญในสัญญาซื้อ-ขาย และข้อควรระวัง
3. สาเหตุของการปรับปรุงIncoterms2000 มาเป็น Incoterms2010
4. สาระสำคัญของ Incoterms2010 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากIncoterms 2000 มีอะไรบ้าง
5. การเปลี่ยนแปลงIncoterms2010 จาก 14 Terms เหลือ 11 Terms
6.การส่งมอบสินค้า ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละข้อบังคับ ของ INCOTERMS
7. Incoterms2010กับ กฎระเบียบและพิธีการศุลการกรทั้งส่งออกและนำเข้า
8. Incoterms2010กับ ความรับผิดชอบเฉพาะระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ
9. เกี่ยวข้องการขาย / สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
10.หน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า ในเรื่องของความเสี่ยงและความปลอดภัยของสินค้า
11.เงื่อนไขในการขายและเงื่อนไขการชำระเงิน
12.ความสำคัญของจุดส่งมอบสินค้าของผู้ขาย
13.เอกสารที่ต้องจัดทำตามIncoterms2010
14.ความแตกต่างจุด Critical Points ของสถานที่ พึงระมัดระวัง
15.กรณีศึกษา และคำถาม คำตอบ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์

การศึกษา   

 • ปริญญาตรี Bachelor of Science in Agriculture (BSA.)
 • Major : Botany (Weed Control)
 • University of The Philippines, College of AgriculturePhilippines
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA)
 • Central Missouri State University USA.

การอบรมและสัมมนา

 • หลักสูตร TRADE FINANCE  จาก ธนาคารในกลุ่ม  ASEAN BANKING COUNCIL,BANKERS ASSOCIATION OF  THE  PHILIPPINES
 • อบรมจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  หลักสูตร
 • การวิเคราะห์และการพิจารณาสินเชื่อ
 • การโอนเงินระหว่างประเทศ
 • วิธีการส่งออกและนำเข้า
 • Uniform Customs and Practice for
 • Documentary Credits (UCP 500 )
 • Uniform Rules for Collection (URC 522)
 • ผู้จัดการมืออาชีพ
 • เทคนิคการเจรจาแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา
 • การวิเคราะห์งบการเงิน
 • การสัมมนาเรื่อง วิธีการปฏิบัติในการประนอมหนี้ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ วิภาวดี วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2541

ประสบการณ์และหน้าที่การงาน

 • 2511 อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2518 พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 • 2521 วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
 • 2527 ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสามแยกไฟฉาย
 • 2531 ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาลุมพินี 
 • 2534 เจ้าหน้าที่บริหารธนาคารระดับ A.V.P. (Assistant Vice President)
 • 2537 ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์บริการธุรกิจส่งออกและนำเข้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศูนย์สีลม

เครื่องราชอิสรยาภรณ์
เบญจมาภรณ์มงกฏไทย ได้รับพระราชทานเนื่องจากกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นผู้ขอพระทานให้เพราะพิจารณาว่าได้เป็นผู้สนับสนุนและช่วยส่งเสริมการส่งสินค้าออก

เกียรติบัตร   

 • 2524 เป็นวิทยากรดีเด่น สายงานด้านต่างประเทศ ประเภทการสอน 
 • 2531 วิทยากรดีเด่น ประเภทเอกสารทางวิชาการดีเด่น
 • 2532 วิทยากรดีเด่น ประเภทอุปกรณ์การสอนดีเด่น
 • 2533 วิทยากรดีเด่นและยอดเยี่ยม

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสยาม
 • วิทยากร สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • วิทยากรรับเชิญภาคเอกชนในหัวข้อ
  • เทคนิคในการเจรจาแก้ไขหนี้
  • การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  • การวิเคราะห์เครดิตและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้
  • ข้อควรระมัดระวังการชำระค่าสินค้าระหว่างประเทศ
  • การใช้ INCOTERMS 2000,  UCP 500,
  • URC 522 ไม่ให้เสียเปรียบคู่ค้า
 • วิทยากรรับเชิญจากกระทรวงอุตสาหกรรมใน
 • หัวข้อ “แนวทางแก้ไขหนี้ของSME ให้พ้น NPLได้อย่างไร”
 • อนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร “เศรษฐศาสตร์” ของกระทรวงศึกษาธิการ

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai