เรื่อง : หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ ที่สำคัญ ของพระราชบัญญัติศุลกากร 2560

สถานที่ : โรงแรมโรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิทซอย5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

ด่วน ! เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ที่สำคัญ พระราชบัญญัติศุลกากร 2560

 เริ่มบังคับใช้ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

การเตรียมตัวก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้

จุดเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องทราบ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่อผู้ประกอบการ

รายละเอียดหลักสูตร เวลา 09:00-16:00 น.

1.โครงสร้างใหม่ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

2. การเปรียบเทียบระงับของอธิบดกรมศุลกากร หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบ

3. คำศัพท์ที่มีผลกระทบต่อการนำเข้า – ส่งออก “อากร”  “ของต้องห้าม ของต้องกำกัด”

4. ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

§ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก       
§ เฟดฟอร์เวอร์เดอร์           
§ชิปปิ้ง
§ขนส่งในท่าเรือ-นอกท่าเรือ                                 
§คอนเทนเนอร์และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. การผ่านแดน  การถ่ายลำ

6. การนำของเข้า ส่งของออก ของตกค้าง

7. เครื่องหมายหรือเลขหมายหีบห่อ

8.อำนาจของพนักงานศุลกากรในการประเมินอากรเมื่อตรวจพบอากรขาด และการเรียกเก็บอากร
9.เงินเพิ่ม เบี้ยปรับ
10. สิทธิในการเรียกร้องขอคืนอากร ดอกเบี้ย
11. การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ ฯลฯ  
12.คลังสินค้าทัณฑ์บน
13.เขตปลอดอากร
14.ความผิดทางศุลกากร และอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560
15.การจ่ายเงินสินบน รางวัล ตามอัตราใหม่
16.ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายฉบับใหม่

17. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและวิธีการรับมือเพื่อไม่ให้ธุรกิจเสียหาย

§วิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายศุลกากรและผลกระทบต่อเอกชน
§ปัญหาการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่หรือสายลับ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ วิชัย มากวัฒนสุข

วุฒิการศึกษา    
ประกาศนียบัตร     โรงเรียนศุลการักษ์ รุ่นที่ 13
ระดับปริญญาตรี     นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับปริญญาโท     รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน    รับราชการตำแหน่ง นิติกร ระดับ 7สำนักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพฯ กรมศุลกากร

ประสบการณ์การทำงาน 
เริ่มรับราชการที่ กรมศุลกากร
ปี พ.ศ. 2518    ตำแหน่ง ศุลการักษ์            กองตรวจสินค้าขาออก
ปี พ.ศ. 2529    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากร    กองตรวจสินค้าขาเข้า-ขาออก
ปี พ.ศ. 2531    ตำแหน่ง นายตรวจศุลกากร        กองป้องกันและปราบปราม
ปี พ.ศ. 2532    ตำแหน่ง สารวัตรศุลกากร        กองป้องกันและปราบปราม
                        กองตรวจสินค้าขาออก
                        ด่านศุลกากรสงขลา จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2542    ตำแหน่ง นิติกร            นักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ
                        สำนักงานบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ

ผลงานทางวิชาการ    

  • หนังสือความรู้ทั่วไปว่าด้วยงานศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรว่าด้วยภาษีและพิธีการศุลกากร    พ.ศ. 2542
  • คู่มือศุลกากรระบบใหม่ The Customs 2000        พ.ศ. 2543
  • คู่มือศุลกากรฉบับพิเศษ                พ.ศ. 2544
  • กฎหมายภาษีและพิธีการศุลกากร            พ.ศ. 2546

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครับและเอกชน ในหัวข้อ

  • กฎหมายศุลกากร ความผิดและการดำเนินคดีทางศุลกากร
  • ภาษีศุลกากร พิธีการและการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออก
  • ปัญหาแนวทางแก้ไขในการเสียภาษีและการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
  • เทคนิคในการข้อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai