เรื่อง : EFFECTIVE E-MAIL WRITING

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

การสื่อสารทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ในทุกวันนี้เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย   ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกันภายในองค์กร  หรือการสื่อสารกับภายนอกองค์กร  ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนรู้คือเทคนิคการเขียนจดหมายอิเลคทรอนิกส์  เพื่อให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ เหล่านี้   จะช่วยให้เกิดความมั่นใจในการเขียนจดหมายอิเลกทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการให้ฝึกปฏิบัติจริง

 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบหลักการการเขียนจดหมายอิเลคทรอนิกส์และสามารถเขียนจดหมายอิเลคทรอนิคส์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดความมั่นใจในการเขียนจดหมายอิเลคทรอนิกส์และสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

        เลขานุการ พนักงานธุรการ พนักงานขายและการตลาด หัวหน้างาน และผู้จัดการที่อ่าน และเขียน  ภาษาอังกฤษ ทุกวันหรือเกือบทุกวัน

รูปแบบการฝึกอบรม

        ไม่เน้นการบรรยาย แต่เน้นการปฏิบัติ การอภิปราย ซักถาม และการนำสิ่งที่เรียนไปใช้ได้จริง  ผู้สอนเป็นนักธุรกิจชาวไทยที่มีประสบการณ์โดยตรงในด้านการเขียนและการแปลภาษาอังกฤษกว่า 20 ปี ผู้สอนจะใช้ภาษาไทยในการอธิบาย แต่ตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษของผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำ ในการเขียนอีเมล์และรายงานอย่างสั้น

เรียนรู้ข้อผิดพลาดทั่วไปในการเขียนภาษาอังกฤษและการแก้ไขให้ถูกต้อง

เรียนรู้การเขียน E-Mail อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างถูกต้อง

เรียนรู้การเขียนรายงานสั้น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ

ทบทวนหลักไวยากรณ์

เนื้อหาหลักสูตร

08:30 – 09:00  ลงทะเบียน

09.00 - 09.10   Opening/Introduction

09.10 - 10.30   Common mistakes made by Thai writers

10.30 - 10.45  Break

10.45 - 12.00   Characteristics of effective writing

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 14.30  How to write routine e-mails

Discussion and examples

Exercises

14.30 - 14.45  Break

14.45 - 16.20  Critiques

Language of business

Grammar refresher

How to write bad-news e-mails

16.30  Conclusion/Q & A

Closing/Course Evaluation

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ สุทธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต

ตำแหน่งปัจจุบัน      
กรรมการผู้จัดการ  บริษัททรีโอ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ด้านการศึกษาธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์น อิลลินอยส์  สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนแลกเปลี่ยนตามโครงการเอเอฟเอส (รุ่นที่ 12) ไปศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ รัฐวอชิงตัน   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประสบการณ์ในการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีโอ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (ให้บริการในด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสื่อสาร และการบริหาร การเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ การเขียน และการแปลเอกสาร)      
 • ที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ทั้งในและนอกองค์กร การเขียน และการแปลเอกสาร)     
 •  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารในองค์กร บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
 •  อาจารย์และผู้ช่วยฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอเมริกัน ยูนิเวอร์ซิตี้ลีก เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
 •  หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      
 •  หัวหน้าภาควิชาเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      
 •  ล่ามฝรั่งเศส/อังกฤษ/ไทย  บริษัท อู่ทองไทย จำกัด      
 • ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม (26 ปี)      
 • ด้านการสื่อสาร (พูด ฟัง อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)     
 • ด้านการบริหาร (บริหารเวลา บริหารระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร บริหารการประชุม)      
 • ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวในธุรกิจสากล ฯลฯ 
 • ด้านการบริหาร (บริหารเวลา บริหารระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร บริหารการประชุม)      
 • ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวในธุรกิจสากล ฯลฯ 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai