เรื่อง : หลักสูตร Excel for Beginner : การใช้ Excel เพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม Excel ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมานับสิบปีนั้น มีสักกี่คนที่รู้ว่า มีฟังก์ชันสำเร็จรูปเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ร่วม 400 ฟังก์ชัน โดยแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ ครอบคลุมเนื้องานหลายลักษณะ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สร้างสูตรคำนวณได้ด้วยตนเอง แต่ผู้ใช้โดยทั่วไปจะใช้ Excel เพียงแค่ การตีตาราง สร้างแบบฟอร์มเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ยังไม่มีโอกาสค้นพบความสามารถที่แท้จริงของ Excel อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ใช้จะสามารถเรียนรู้และนำฟังก์ชันต่างๆ มาผูกเป็นสูตรเพื่อแก้ปัญหาในงานนั้น ย่อมต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน แต่ถ้ายิ่งพลิกแพลงและประยุกต์ใช้งานได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ลดความซับซ้อน ลดเวลา และความผิดพลาดในการทำงานลงได้

หลักสูตรนี้จะเปิดเผยเทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel และการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายวิธี เทคนิคการเขียนสูตรแบบ Smart Formula ที่ฉลาดและแสนรู้ ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอด โดยการออกแบบระบบงานต่างๆ ได้ต่อไป

“อย่าคิดที่จะไปเรียน Excel ในระดับ Advance ถ้าคุณยังไม่ผ่านหลักสูตรนี้”

หัวข้อการสัมมนาเวลา 09:00-16:30 น.

Part-Iภาพรวมและคุณสมบัติสำคัญของโปรแกรม Excel

-  คุณสมบัติโดยรวมที่สำคัญของ Excel                -  แนะนำการใช้แถบเครื่องมือ (Ribbon) และเมนูคำสั่งต่างๆ ที่สำคัญ

-  องค์ประกอบของสมุดงาน (Workbook) และแผ่นงาน (Worksheet)       -  เซลล์ (Cells) และการจัดการข้อมูลในเซลล์

-  รูปแบบเซลล์ (Format cells) และการจัดรูปแบบเซลล์

Part-II  ความรู้เบื้องต้นในการคำนวณด้วย Excel

-   คุณลักษณะการอ้างอิงเซลล์ (Cells Reference)         -  หลักการเขียนสูตรคำนวณขั้นพื้นฐาน (Basic Formula)

-ลำดับความสำคัญในการคำนวณ
-การแก้ไขข้อผิดพลาดลักษณะต่างๆ เช่น #N/A, #NAME?, #VALUE!, #DIV/0!

-   การตั้งชื่อช่วงข้อมูล (Range Name) และการนำไปใช้งาน

-   ฟังก์ชัน (Function) และโครงสร้างของฟังก์ชัน

Part-III  ฝึกปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในการเขียนสูตรคำนวณ

-  ฟังก์ชันการหาผลรวมแบบมีเงื่อนไข เช่น SUMIFS, SUMPRODUCT

-  ฟังก์ชันการนับ เช่น COUNT, COUNTA, COUNTIFS

-  ฟังก์ชันข้อความ เช่น LEFT, RIGHT, MID, TEXT

-  ฟังก์ชันวันที่และเวลา เช่น TODAY, WEEKDAY, YEAR, MONTH, DAY, NOW

-  ฟังก์ชันตัวเลขและทศนิยม เช่น MAX, MIN, AVERAGE, ROUND, INT

-  ฟังก์ชันงานฐานข้อมูล เช่น VLOOKUP, INDEX, MATCH

-  และฟังก์ชันอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานจริง ฯลฯ เป็นต้น

Part-IV  การประมวลผลข้อมูลและการจัดทำรายงานเบื้องต้น

-  หลักการออกแบบตารางข้อมูลเบื้องต้น                         -  หลักการประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก

-  การจัดเรียง (Data Sort) และการคัดกรองข้อมูล (Filter and Advanced Filter)

-  การสร้างแผนภูมิ (Chart) และการปรับแต่งแผนภูมิเบื้องต้น

-  การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)     -  การประมวลผลข้อมูลด้วย PivotTable

-  การตรวจสอบความถูกต้อง (Data Validation)               -  การป้องกันการแก้ไขข้อมูล (Data Protection)

Part-V  การปรับแต่งและการตั้งค่าเบื้องต้น

-  การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page setup)  -  การตั้งค่าการพิมพ์ (Print setup)

-  การใช้แป้นพิมพ์ลัด (Keyboard Shortcut)            -  การปรับแต่งตัวเลือกต่างๆ (Options) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

-   การเพิ่มรายการกำหนดเอง (Custom list) ฯลฯ

วิทยากร:

อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

บริษัท อี-เอชอาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด, กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเอชอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้จัดการฝ่าย Business Supporting Center บริษัท คอมพิวเตอร์ ซายน์ จำกัด

หัวหน้าคนงานอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 หมายเหตุ             ผู้เข้าอบรมต้องนำ Notebook พร้อมทั้งโปรแกรม MS Office (Word, Excel) เวอร์ชั่นไม่ต่ำกว่า 2007

วิทยากรสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่ม-ลด เนื้อหาการอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับเวลา และทักษะของเรียน

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

Education : ประวัติการศึกษา


บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยเกริก
สาขาการจัดการงานบุคคล (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง)

Faculty of Business Administration (B.B.A.), Krirk University.
Major : Personnel (First Class Honours), Minor : Business Computer

 

Experience : ประวัติการทำงาน


2010 – ปัจจุบัน วิทยากร นักเขียน และที่ปรึกษา อิสระ 
 
 
2010 – 2010 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท มาบูลกุล จำกัด
 
Business Development Manager
Mabulkul Co.,Ltd.
2004 – 2010 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อี-เอชอาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
 
Managing Director
e-HR Information Technology Co.,Ltd.
2002 – 2003 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามเอชอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
Managing Director
SiamHR Corporation Co.,Ltd.
2000 – 2001 ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
บริษัท คอมพิวเตอร์ ซายน์ จำกัด
 
Business Supporting Center
Computer Since Corporation Ltd.
1988 – 2000 หัวหน้าคนงานอาวุโส  ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต
บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Senior Foreman, Production Engineering Dept.
Isuzu Engine Manufacturing Co.,(Thailand)Ltd.


 

Book : ผลงานการเขียน


  • หนังสือ Excel for HR : การใช้ Microsoft Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ
    • พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2550
    • พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2551
    • พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2554 (ปรับปรุงใหม่)
    • พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2556
 


 

Social Activities : กิจกรรมทางสังคม


Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai