เรื่อง : หลักสูตร กระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบและเทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ

สถานที่ : โรงแรม มารวย การ์เด้น
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

           การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรนับได้ว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ทั้งนี้เพราะหากเราสามารถคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงานและองค์กรแล้วก็จะทำให้ทีมงานของเรามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น แต่หากมีความผิดพลาดในขั้นตอนดังกล่าว ก็จะทำให้เกิดการสูญเปล่าทั้งเวลาและงบประมาณ และอาจเกิดปัญหาอื่นๆ ขึ้นมาภายในองค์กร ดังนั้นผู้บริหารหรือหัวหน้างานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์ดังกล่าว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.สามารถสร้างกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ
2.สามารถวิเคราะห์หาความต้องการของแต่ละตำแหน่งงานได้
3.สามารถกำหนดรูปแบบเครื่องมือการสัมภาษณ์ เกณฑ์การคัดเลือก และเตรียมคำถามสัมภาษณ์งานที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของตำแหน่งที่ต้องการ
4.เรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร การตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมและการสัมภาษณ์
5.ทราบแหล่งที่มาของผู้สมัครงานที่หลากหลายและสร้างโอกาสในความได้เปรียบในการคัดเลือกบุคลากร
6.ค้นหาศักยภาพในการพัฒนาคนแก่ง

เนื้อหาเวลา 09.00-16.00 น.

1.การสร้างกระบวนการสรรหา คัดเลือกอย่างเต็มรูปแบบ

2.นักสรรหาบุคลากรแบบมืออาชีพ เป็นอย่างไร

3.การวิเคราะห์หาความต้องการของแต่ ละ ตำแหน่งงาน

4.Job Description กับการสรรหาคัด เลือกบุคลากร

5.การนำ Competency มาใช้เพื่อสร้างเทคนิคการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

6.การ รีครูตเมนต์ให้ได้ Best Team

7.เทคนิคการสื่อสารและการตั้งคำถาม เชิงพฤติกรรม

8.การวางแผนการจ้างงาน ให้ได้คนที่เหมาะกับตำแหน่งงาน

9.การเตรียมคำถามในการสัมภาษณ์งาน ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของตำแหน่งงานที่ต้องการ

10.การสร้างแรงจูงใจเพื่อความได้ เปรียบในการคัดเลือกบุคลากรที่เหนือกว่าคู่แข่ง

11.เครื่องมือช่วยในการประเมิน พนักงาน ก่อนและหลังการจ้างงาน

12.เครื่องมือในการคัดกรอง การประเมินผู้สมัครงานเพื่อการว่าจ้าง

13.ระบบจัดการใบสมัครงาน

14.การคัดเลือกผู้สมัครงานที่มี ประสบการณ์ไม่ตรงสายงาน

15.ตัวอย่างและเหตุการณ์จำลองการ สัมภาษณ์งาน ตั้งแต่ เริ่มต้น จน ปิดการสัมภาษณ์

16.การสืบค้นแหล่งที่มาของผู้สมัคร งาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

17.ปัญหาและอุปสรรคในการสรรหาคัด เลือก บุคคลากรในปัจจุบัน

วิธีการสัมมนา   

การบรรยาย กรณีตัวอย่าง การฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์(Role Play)

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง

ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท โรบินสัน ราชดำริ จำกัด

ผู้จัดการส่วนการบุคคล บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (SCG Group) ; Ceramic Thai Industry Co., Ltd., The Siam Guardian Glass Co., Ltd., The Siam Construction Steel Co., Ltd., The Siam Refractory Industry Co., Ltd.

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก โรงพยาบาล บี เอ็น เอช โรงพยาบาลปิยะเวท

ที่ปรึกษา บริษัท อีซี่สเต๊ก จำกัด บริษัท พลาซ่าซัพพลาย จำกัด ฯลฯ

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai