เรื่อง : รู้เท่าทันภาษีหัก ณ ที่จ่าย (รุ่นที่ 4)

สถานที่ : Gold Orchid Hotel
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน เวลา 09:00-16:00 น.

หลักการที่สำคัญของภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ใครนะ ?..ที่จ่ายแล้วต้องหัก แล้วใครกันแน่ ?..ที่รับแล้วต้องถูกหัก

-จ่ายเท่าไรถึงต้องหัก ถ้าต้องหักแล้วไม่ได้หักผลเป็นอย่างไร 

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

- จ่ายเงินเดือนเท่ากันทุกเดือน จ่ายเงินเพิ่มระหว่างปี ขึ้นเงินเดือน จ่ายเงินโบนัส

-จ่ายค่านายหน้า

-ออกภาษีให้กับพนักงาน

-สุดยอดเคล็ดลับ!! เข้าใจอย่างง่ายและชิวๆ กับเงินได้เพราะเหตุออกจากงาน

-จ่ายค่าสิทธิ ดอกเบี้ย เงินปันผล

-จ่ายค่าเช่า จ่ายเงินค่าวิชาชีพอิสระ จ้างทำของ

-กระชับความเข้าใจการหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายอสังหาริมทรัพย์

-ส่วนราชการจ่ายเงินได้ หักหรือไม่หัก ถ้าหักต้องหักเท่าไร อย่างไร

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

-จ่ายเท่าไรถึงต้องหัก ผู้รับเป็นใครบ้าง ที่ผู้จ่ายไม่ต้องหัก

-หากเงินที่จ่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ต้องหักรวมหรือไม่อย่างไร

-จ่ายค่า software จ่ายค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห

-จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างบริษัท บริษัทในเครือ ดอกเบี้ยผิดนัด

-คลี่ปมสารพันปัญหา..วางหลักการพิจารณาเรื่องการจ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าโครงเหล็ก  ป้ายโฆษณา การให้เช่าอาคาร การให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่า การให้เช่ารถยนต์กับการรับขนส่ง การให้เช่าแบบลิสซิ่ง ฯลฯ

- หลักเกณฑ์อย่างไรที่เป็นการจ่ายค่าโฆษณา

- จ่ายค่าจ้างทำของ จ่ายค่าสินค้าพร้อมกับค่าจ้างต้องหักรวมหรือแยกอย่างไร

- จ่ายค่าบริการ เช่น บริการที่จอดรถ บริการสัมปทาน บริการให้ใช้พื้นที่หรือสถานที่ หักอย่างไร และมีบริการใดบ้างที่ไม่ต้องหัก

- “ค่าขนส่ง” พิจารณาอย่างไร และหักอย่างไร

- การส่งเสริมการขาย ส่วนลดและประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องจากการส่งเสริมการขาย หักอย่างไร

- จ่ายเงินค่านักแสดง พิธีกร นายแบบ นางแบบ พริตตี้ โฆษก

การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

-ใครขอคืน ต้องขอคืนเมื่อไร และต้องขอคืนอย่างไร

อื่นๆ อีกมากมายที่น่ารู้เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ ศุภชัย บำรุงศรี

ตำแหน่งปัจจุบัน
นิติกรชำนาญการ  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

การศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai