เรื่อง : หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ : Hip Bangkok Hotel ๑ Rachada (MRT ห้วยขวาง)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

การ บริหารคลังสินค้าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของทุกบริษัทฯ การหาของไม่พบเพราะเก็บไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือการหาของพบแต่ของเสียหาย หรือการแก้ปัญหามักง่ายโดยตัดบทให้สั่งเพิ่มเข้ามาใหม่ รวมทั้งการจัดส่งให้ลูกค้าทั้งนอกและในบริษัทล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ผิดพลาด เหล่านี้คือต้นทุนและค่าใช้จ่ายซึ่งทุกบริษัทฯ ควรขจัดออกจากระบบงานให้ได้เพื่อมิให้เสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและ

บริหารคลัง สินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ 

    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิด

     ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 


เนื้อหาเวลา 09.00 – 16.00 น.

1.คลังสินค้า....เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ

   ทำไมต้องมีคลังสินค้า

   วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการคลังสินค้า

    ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า

2. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่/หัวหน้าคลังสินค้าสมัยใหม่

3. การจัดการสต๊อคสินค้า

    สิ่งสำคัญในการจัดการสต๊อค และผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการสต๊อค

    ABC Analysis- Pareto's 80/20 Rule

4. การออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้ื้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การวางผังของคลังสินค้าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสินค้า และการ    

    จัดการกับกองเก็บ

    แนวคิดการไหลของสินค้า

    หลักการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้า

    เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และควบคุม FIFO

    หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้า

6. อุปกรณ์ทุ่นแรงต่าง ๆ 

    ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการเลือกอุปกรณ์ทุ่นแรง

    ประเภทของอุปกรณ์ทุ่นแรง

    หลักการเลือก Forklift

    การดูแลรักษาอุปกรณ์ในคลังสินค้า (Forklift)

7. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพโดยพัฒนา WMS

    (Warehouse Management  System)

8. เทคนิคการตรวจนับสต๊อค

9. ตัววัดความสำเร็จ (KPI) ของคลังสินค้า

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai