เรื่อง : หลักสูตร เจาะลึก ภาระภาษีของพนักงานต่างชาติ

สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

ผู้ประกอบการที่มีการจ้างงานพนักงาน ต่างชาติ หรือ....ผู้ประกอบการที่มีการจ่ายเงินได้ประเภทต่างๆให้กับที่ปรึกษาหรือผู้ เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ควรมีการเตรียมการรองรับประเด็นทางภาษีอากร  และมีแนวทางในการวางแผนภาษีอากร เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการและผู้มีเงินได้

เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 09.00-17.00 น.

1. ภาระภาษีตามหลักแหล่งเงินได้

1.1 ลักษณะของการจัดเก็บตามหลักแหล่งเงินได้ : อย่างไรคือ ?

Øหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย
Øกิจการที่ทำในประเทศไทย
Øกิจการของนายจ้างในประเทศไทย
Øทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย

1.2 วิธีการจัดเก็บโดยหัก ณ ที่จ่าย

Øนายจ้างกับหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
Øการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับผู้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
Øชาวต่างชาติกับการบริหารจัดเก็บภาษีอากรระบบเดียวกัน

2. ภาระภาษีตามหลักถิ่นที่อยู่

2.1 ขอบเขตของหลักถิ่นที่อยู่ : อย่างไรคือ ?

Øหน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ
Øกิจการที่ทำในต่างประเทศ
Øทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ
Øนำเงินได้พึงประเมินเข้ามาในประเทศไทย
Øผู้อยู่ในประเทศไทย

2.2การจัดเก็บภาษีโดยหลักหลักถิ่นที่อยู่

Øรับจ้างทำของกับการถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
Øการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับพนักงานชาวต่างชาติผู้อยู่ในประเทศไทย
Øปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักถิ่นที่อยู่

 3. Update ประเด็นที่น่ารู้ :

Øภาษีอากรที่นายจ้างออกแทนพนักงานชาวต่างชาติตลอดไป
Øหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
Øหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งไว้เกินไป
Øพนักงานต่างชาติกับอนุสัญญาภาษีซ้อน

ภาระภาษีของพนักงานต่างชาติในไทยมุมมอง AEC พนักงานต่างชาติกับ Regional Operating Headquarters (ROHs)

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์

การศึกษาและอบรม

 • 2553    ปริญญาเอก สาขากฎหมาย (Mention Très honorable) มหาวิทยาลัย Panthéon-    Assas, (Paris II), กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (ทุนรัฐบาล)
 • 2553 – 2550  ภาษาอังกฤษชั้นสูงสำหรับนักกฎหมาย วิทยาลัย Georges Vedel, มหาวิทยาลัย Panthéon-Assas, (Paris II), กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
 • 2549    ปริญญาโท สาขากฎหมาย (ภาษีอากร)  มหาวิทยาลัย Panthéon-Assas, (Paris II),   กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  (ทุนรัฐบาล)
 • 2548     ปริญญาโท สาขากฎหมาย (พาณิชย์) มหาวิทยาลัย Panthéon-Assas, (Paris II),    กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (ทุนรัฐบาล)
 • 2546      เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 • 2542      ประกาศนียบัตรการคลังสำหรับนักกฎหมายและนักธุรกิจ กระทรวงยุติธรรม
 • 2541– 2537   ปริญญาตรี สาขากฎหมาย คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ งานเขียน การอบรม  

 • 2553    ทางเลือกในการระงับข้อพิพาททางภาษีอากร,  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
 • 2553     วิทยากร “ประมวลรัษฎากรโลก : กรณีศึกษาระบบประมวลรัษฎากรในเอเชียและประเทศไทย”, สัมมนามหาวิทยาลัยภาษีอากรภาคพื้นยุโรป (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) ครั้งที่ 17 เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส 
 • 2552    “ มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางภาษี ” สัมมนาวิชาการของศูนย์ค้นคว้าวิจัยความปลอดภัยและป้องกันสิทธิของผู้เสียภาษี สถาบันวิจัยภาษีนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส Paris Descartes (Paris 5)  
 • 2552         บทความมาตรการทุเลาการเสียภาษีในประเทศฝรั่งเศส (Dégrèvement  de l’impôts)
 • 2550          วิทยากร ” เขตความคลุมเครือทางภาษี : เขตความคลุมเครือทางอนุญาโตตุลาการภาษีระหว่างประเท“สัมมนามหาวิทยาลัยภาษีอากรภาคพื้นยุโรป (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) ครั้งที่ 15 เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส   
 • 2549    วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต “ภาษีในความยุติธรรมของ John RAWLS ”  
 • 2549    สัมมนา “นักทฤษฎีภาษีอากรโลก”  สัมมนามหาวิทยาลัยภาษีอากรภาคพื้นยุโรป   (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) ครั้งที่ 14 เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส   
 • 2548    สารนิพนธ์มหาบัณฑิต “ระบบงานศุลกากรไทย” 
 • 2548    วิทยากร “มูลเหตุแห่งหนี้ภาษีอากร” สัมมนามหาวิทยาลัยภาษีอากรภาคพื้นยุโรป    (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) ครั้งที่ 13 เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส   
 • 2546 - 2544  นิติกร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด 

-    งานจัดเก็บภาษีอากร 

-    งานให้คำปรึกษาผู้เสียภาษี

-    งานเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง

 • 2543 - 2541   นิติกร สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม

  -   ผู้ช่วยอนุญาโตตุลาการ
  -   งานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการส่งออก เกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 -   ผู้ให้การอบรมสัมมนา และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานอนุญาโตตุลาการ

 ความสามารถ
คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต
ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai