เรื่อง : หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย 

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

เพื่อให้พนักงานขายและบริการ สามารถเจาะเข้าไปในใจของลูกค้า คือทักษะสำคัญในการสร้างความอยาก ทักษะการเชิญชวนที่กระตุ้นความฉงนให้สนใจ และลูกค้ายินดีที่จะซื้อด้วยความเต็มใจ การเสนอขายก็ย่อมมีโอกาสในการปิดการขายที่สูงขึ้น โดยการเสนอขายจะปิดลงได้ด้วยการพึงพอใจที่จะซื้อ และลูกค้ารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการขายมากกว่าการเป็นผู้อยู่ในฐานะถูกขายหรือยัดเยียดให้ซื้อ อันเป็น "กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย" ในการเสนอขายอย่างมี "กลยุทธ์" นั่นเอง                                              

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม............

• มีทักษะการรุกและเร้าให้ปิดการขายที่ใช้ระยะเวลาอันสั้นกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

• ใช้หลักจิตวิทยาเข้าถึงใจลูกค้า ด้วยการใช้วิธีการสนทนาเปิดและปิดการขายหรือการเจรจาต่อรอง

เนื้อหา เวลา 09.00-16.00 น.

ภาคการขาย : จิตวิทยาการขาย

      1. ผูกมิตรมิตรก่อนขาย : เรียนรู้สไตล์ของคนในแบบต่างๆกับวิธีการปรับตัวให้เข้ากับลูกค้าได้ดี

                2. สร้างความกระหายอยาก : กระตุ้นแรงจูงใจในการซื้อ          3. ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง : การแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง

                4. นักขายคือ "ผู้กำกับ" กรอบ/ขอบเขตการขาย                5. อย่า "หลอกขาย"  

      18 ข้อ : กฎแห่งความสำเร็จในการขาย : เรียนรู้ด้วยกิจกรรม "ขายได้หรือขายไม่"

        ตัวอย่างเช่น

                 1. อย่าพูดคำว่า "ไม่"

                2. จงเอ่ยคำ "ชื่นชม" ลูกค้า

                3. อย่าเถียงกับลูกค้า และให้แสดงเพียงการรับรู้ว่า "เหรอครับ / ค่ะ" แทนการ "โต้เถียง"

                4. - 15. ................................................................

                18.จงใช้หลัก "พลิก-ค้น-พบ"

Pricing Strategy : กลยุทธ์ราคา

       1. Seasonal pricing                2. Pricing by type of customer    3. Discount pricing                4. Price lining      

Sales Strategy : กลยุทธ์การขาย

       1. Affinity Strategy                 2. Cross Sales Strategy    3. Up Sales Strategy                4. Tow Sales Strategy

9 หลักการตอบข้อโต้แย้ง

-เทคนิค ใช่ แต่          -เทคนิค ทำไม เพราะอะไร และทำไม -เทคนิคศอกกลับ/บูมเมอแรง  -เทคนิคชงเอง กินเอง

 -เทคนิคเปรียบเทียบ          -เทคนิคชดเชย  -เทคนิคเลือกตอบ    -เทคนิค Flip-Find-Found -เทคนิค Feel-Felt-Found

9 หลักการปิดการขาย

       - เทคนิค Either or                       - เทคนิค Push back     - เทคนิค Reference         - เทคนิค Balance sheet

       - เทคนิค Next step                      - เทคนิค Dead line      - เทคนิค Cherry picker    - เทคนิค Good chance 

ภาคการเจรจาต่อรอง :   3 C – หลักการเจรจาต่อรองแบบยืดหยุ่น

- การควบคุมเกม Control  - การปรับเปลี่ยนจุดยืน Convert     - การโน้มน้าวใจ Convince  3 G – การตั้งเป้าหมายการเจรจาต่อรอง 

- เป้าหมายที่อยากจะได้ Gain   - เป้าหมายที่ต้องได้ Goal  - เป้าหมายที่รับได้ Get  เคล็ดลับแห่ง “ชัยชนะ” ในการเจรจาต่อรอง

- กฎในการ “สร้างอำนาจ”  - กฎในการ “ขอ”   - กฎในการ “ให้”   - กฎในการ “ปรับข้อเสนอ”   - กฎในการ “แลก”

- กฎในการ “อ่าน” สัญญาณของคู่เจรจา    - กฎในการ “ส่ง” สัญญาณแก่คู่เจรจา

จิตวิทยา : อ่านภาษากายและการจับพิรุธของคู่เจรจา

- หลักการสังเกต “สีหน้า”       - หลักการสังเกต “สายตา”    - หลักการสังเกต “แสดงของมือ แขนและขา”

- หลักการสังเกต “น้ำเสียง”    - หลักการสังเกต “ท่านั่ง”       - กลยุทธ์การเจรจาต่อรองสู่ชัยชนะ

1. Give and Take                 11. A Whole Bunch                            

2. Bad and Worse                12. Change gear

3. Last straw                      13. Split Items

4. Urgent or Rush     14. Power or AuthorizeLimited                                        

5. Wait for a rainy day          15. Secret            

6. Push Back                       16. Fish Nibble

7. Good Cop, Bad Cop           17. Reference

8. Standing                          18. Change Person

9. Next Time or In the Future    19. Time Out

10. No Appointment Meeting       20. Half & A Half

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          
              
การทำงานในปัจจุบัน     

  • ทำงานในตำแหน่ง General Manager ให้กับบริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ เช่น สปสช. สำนักงานประกันสังคม สมาคมเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการแห่งประเทศไทย (TMA) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท นวพลาสติก จำกัด (เครือปูนซิเมนต์ไทย) บจ.เซรามิคอุตสาหกรรมไทย (Cotto Tiles) บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา บจ. Panasonic Refrigeration Devices (Thailand) บจ. Panasonic Management  บจ.CPF Training Center บจ.เบทาโกร ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.เกียรตินาคิน ธ.กรุงศรีอยุธยา บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย บมจ. Property Perfect บมจ. มั่นคงเคหะการ บจ. UniThai Shipyard and Engineering บจ. หอแว่น บจ. โอทิส เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. ไทยยาซากิ บจ. Sports City (2002) บจ. ซิงเกอร์ (ประเทศไทย) บจ. IT One สถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริษัท ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ จำกัด บจ. บางกอก ฟอร์ซ บจ. ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บจ. Hafele บจ. Jardine Engineering บจ. Diebold (Thailand) บจ. เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า บจ. โนโว นอร์ดิคส์  บจ. ไทยโอซูก้า บจ.General Hospital Products รพ.บางโพ บจ.ไชโย เอ เอ บจ.เธียรสุรัตน์ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) บจ. Schenker (Thai) บจ.มารีนโกลด์ โปรดักส์  บมจ. BEC Tero บจ.โตโยต้าธนบุรี บมจ.สุรพลฟู้ดส์ เป็นต้น
  • เป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกอบรมให้หลักสูตร สำหรับผู้สนใจทั่วไป (Public Training) ทางด้านการขาย การตลาด การบริการ และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ การขายและการเจรจาต่อรองอย่างพลิกสถานการณ์ การจัดการกับข้อร้องเรียนและความไม่พอใจของลูกค้า การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้สูงสุด
  • อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการตลาด และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนด

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ

  • เคยทำงานในตำแหน่ง Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา  ผ่านงานในตำแหน่ง Product Manager ฝ่ายการตลาด บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำจากฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังเคยผ่านงานฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำจากเยอรมนี รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการกว่า 20 ปี 

ตำราวิชาการ       

  • รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ (Customer Complaint Management) กับ ซีเอ็ด ยูเคชั่น พิมพ์ครั้งที่ 2  ม.ค. 2550 
  • การบริหารงานขาย กับ ซีเอ็ดยูเคชั่น พิมพ์ครั้งแรก ปี 2551

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai