เรื่อง : หลักสูตร คลายข้อสับสนให้หายสงสัย 108 &1009 ประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1วัน

มิติใหม่แห่งการเรียนรู้และทำความเข้าใจกับหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ที่สำคัญและมีความสับสนในการปฏิบัติ โดยเน้นวิเคราะห์แต่ละเรื่องจากข้อกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา และแนวทางปฏิบัติของกรมสรรพากรในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ลดข้อขัดแย้งในทางธุรกิจ วางแผนภาษีและลดปัญหาในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เหมาะสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้จัดการ&พนักงานบัญชี ผู้จัดการ &พนักงาน HR ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรและผู้สนใจทั่วไป  

ตัวอย่างหัวข้ออบรม-สัมมนา

 • “หลักการ” &“หลักเกณฑ์” ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • เงินเดือน โบนัส ค่านายหน้าคอมมิชชั่น สวัสดิการและประโยชน์เพิ่มพนักงาน
 • เงินทดรองจ่ายคืน 
 • ไม่ได้จ่ายแต่หักกลบลบหนี้
 • ชำระด้วยเช็คหักเมื่อไร  ชำระด้วยบัตรเครดิตหักวันไหน  
 • ควบบริษัท ใครหัก? ใครยื่น? ใครเครดิต?  
 • ราคารวม VAT หักจากราคาใด
 • ค่าบำเหน็จ ค่าธรรมเนียม ค่าออกของ ค่าโกดัง ค่าบริการท่าเรือจ่ายชิปปิ้ง  
 • ค่า Hardware/Software/Personal computer  แยก&รวมราคา
 • ดอกเบี้ยเงินกู้จ่ายบริษัทในเครือ                                                            
 • ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้                                                                      
 • เช่าทรัพย์สินพิจารณาอย่างไร                                                               
 • ภาษีโรงเรือนที่ผลักภาระให้ผู้เช่าเป็นผู้จ่าย                                                
 • จุดตัดที่แตกต่าง

“เช่า” &“รับจ้างทำของ/บริการ”

“เช่า” &“ขนส่ง”

“ซื้อขาย” &“รับจ้างทำของ/บริการ”

“ขนส่ง” &“รับจ้างทำของ/บริการ”                                              

 • โครงเหล็ก ป้ายโฆษณา ให้เช่าหรือบริการ                    
 • ค่าเช่าห้อง&เฟอร์นิเจอร์ ค่าน้ำ&ไฟ ค่าบริการความเย็น ค่าส่วนกลางเก็บจากผู้เช่า   
 • เช่าช่วงคืออะไร โอนสิทธิการเช่าคืออะไร หักหรือไม่หักอย่างไร                                 
 • ที่จอดรถ ถือเป็นเช่าหรือบริการ                                                             
 • “ให้เช่าบูธ” เป็นเช่าแน่หรือ?                                                                
 • ค่าโรงแรม/บังกะโล/รีสอร์ท/Guest-house/Service apartment                         
 • ค่าเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า                                                              
 • ค่าบริการโฆษณาที่ป้ายรถโดยสารประจำทาง &บนรถโดยสารประจำทาง                    
 • การให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง มีหลักเกณฑ์อย่างไร                                      
 • จ่ายค่าโฆษณาให้ Agency &ค่าสื่อโฆษณาและค่าจ้างตามแนวปฏิบัติกรมสรรพากร  
 • โฆษณาในวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า หนังสือวารสารอื่น         
 • ค่าจ้างทำของ แยก/ไม่แยกราคาวัสดุอุปกรณ์ &ค่าแรง                                    
 • ค่าจ้างทำของ แยกราคาวัสดุอุปกรณ์ หักจากค่าแรงเท่านั้น
 • ขายพร้อมติดตั้ง รวม&แยกราคา                                                            
 • ขายบัตรเติมเงิน บัตรเงินสด                                                                
 • รับจ้างผลิตตามคำสั่ง โดยวัตถุดิบของผู้รับจ้าง &ของผู้ว่าจ้าง                           
 • ค่าจ้างทำของจ่ายให้บริษัท BOI                                                            
 • ค่าจ้างทำของจ่ายให้บริษัทต่างประเทศ                                            
 • ค่าบำรุงสมาชิกสโมสรกีฬา (Sport club)                                                  
 • ค่าใช้ทางภาระจำยอมค่าตอบแทนสิทธิเก็บกิน                                            
 • ค่าวิทยากร พิธีกร นักแสดง ผู้ดำเนินรายการ
 • ค่าทนายความ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าทำพินัยกรรม ค่าทำสัญญา
 • ค่าสอบบัญชี ค่าทำบัญชีค่าวางระบบบัญชี                                                
 • ขนส่ง จดทะเบียน &ไม่จดทะเบียน                                                         
 • ขนส่ง มีรถยนต์ &ไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเอง                                              
 • “ขนส่ง” &“บริการ” ความสับสนที่มักเกิดแถวท่าเทียบเรือ                     
 • ขายพร้อมขนส่งรับจ้างพร้อมขนส่ง                                                          
 • รางวัล ส่วนลด เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ คูปองส่วนลดเงินสด ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Entrance fee) ส่วนลดภายหลัง (Rebate) ค่าอุดหนุน (Subsidize)                               
 • หน้าที่ของผู้หักหน้าที่ของผู้ถูกหัก
 • ความรับผิดกรณีไม่หักหรือหักนำส่งไม่ถูกต้อง และอำนาจเจ้าพนักงานประเมิน        
 • การขอคืนและผู้มีสิทธิขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ ศุภชัย บำรุงศรี

ตำแหน่งปัจจุบัน
นิติกรชำนาญการ  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

การศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai