เรื่อง : หลักสูตร Professional Manager

สถานที่ : โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 2 วัน

เนื่องจากผู้จัดการเป็นตำแหน่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตามที่กำหนดไว้ เพราะผู้จัดการเป็นผู้บริหารที่รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กร มากระจายเป็นแผนงานลงสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จให้เป็นรูปธรรม ต่างก็จะอยู่ภายใต้การบริหารงาน การบริหารจัดการ และการควบคุม ดูแลและพัฒนาของผู้จัดการทั้งสิ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ทักษะ และมีความตั้งใจในการทำงาน ตลอดจนมีทัศนคติ ที่ดีต่อองค์กรและงานที่ทำอีกด้วย ดังนั้นทักษะด้านการบริหาร มีทักษะของผู้นำ (Leadership) และด้วยภาวะความเป็นผู้นำต้องลงมาทำงาน สอนงาน ติดตาม ให้กำลังใจและผลักดันลูกน้องมากขึ้น ต้องเป็นต้นแบบหรือเป็นตัวหลัก (Change Agent) ในการเปลี่ยนแปลง

จากผลการวิจัยขององค์กรต่าง ๆ ด้านการบริหารพบว่า ผู้บริหารในองค์กรจำนวนมากขาด “ภาวะผู้นำ”จากปัญหาดังกล่าว วันนี้องค์กรชั้นนำต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้นำในองค์กรของตนให้เก่ง “เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน” มากยิ่งขึ้น คือ เรื่องท้าทายการเปลี่ยนแปลงของผู้นำ ดังนั้น ผู้นำที่ดีคือผู้ที่พร้อมกับการเปลี่ยน- แปลงตลอดเวลา และกระตุ้นให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความเต็มใจ การพัฒนาผู้อื่น เพิ่มการเป็น “โค้ช” เพื่อสร้างให้ลูกน้องเกิดความศรัทธา เชื่อถือและไว้วางใจ เพราะมั่นใจแล้วว่า ความศรัทธา เชื่อถือและไว้วางใจเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่จะทำให้เกิดการยอมรับฟังคำชี้แจง และพร้อมที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง ตามที่ผู้นำทีมให้คำแนะนำปรึกษาอย่างเต็มใจ

เนื้อหาการเรียนรู้เวลา 09:00-16:00 น.

 

1. การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Paradigm Shift) ในการบริหารทีมงาน

2. รู้จัก เข้าใจคุณลักษณะพฤติกรรมของลูกน้องของมนุษย์ใน 4 มิติ

§มารู้จักตนเองและลูกน้องแต่ละ Styte กันดีกว่า
§การวิเคราะห์คุณลักษณะพฤติกรรมของลูกน้อง จากการสังเกต การพูด/น้ำเสียง/ ภาษาท่าทาง
§Work Shop : คุณจะรับมือและสื่อสารกับลูกน้องแต่ละ Styte ได้อย่างไร ?
§Work Shop : การสร้างแรงจูงใจกับลูกน้องแต่ละ Styte

 3.   บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ

- ผู้นำกับผู้จัดการแตกต่างกันอย่างไร        - คุณสมบัติแห่งการเป็นผู้จัดการ

- ปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้จัดการ

4. การบริหารและสร้างสมดุลของพนักงานที่แตกต่างกัน

- การบริหารลูกน้องแต่ละ Styte     - ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)

- ลักษณะของบรรยากาศแห่งความสำเร็จ     - Work Shop : การบริหารลูกน้องแต่ละ Styte

5.  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความสำเร็จ

- ความเข้าใจในตัวพนักงาน                  - สร้างความไว้วางใจ (Build Trust)

- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ                 - การทำงานเป็นทีม

6.   Coaching Skill

- การโค้ช คืออะไร/โค้ชเพื่ออะไร/โค้ชอย่างไร         - กระบวนการโค้ช

- จำลองสถานการณ์ในการโค้ช ลูกน้องแต่ละ Styte ได้อย่างไร

 7. สร้างความศรัทธาและเชื่อถือ

- ตอกย้ำสิ่งที่ดี (Accentuate the Positive)

- เมื่อเกิดความผิดพลาด จงเบี่ยงเบนพลัง(When Mistakes Occur, Redirect the Energy)

- วิธีการชมเชยและการตอบสนอง (Providing constructive Feedback)

 8.  กลยุทธ์การ Feedback

- ความสำคัญของการประเมินผลงานและแจ้งผลงาน

- การสร้างความไว้ใจและมีส่วนร่วมในผลงาน (Partnering for Performance)

- ความเข้าใจในตัวพนักงานและการค้นหาความคาดหวังของพนักงาน

- Key Success Factor และข้อพึงระวังในการ Coaching and Feedback ผลงาน

9. การสร้างแรงจูงใจเชิงบวกต่อการทำงานของพนักงาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้ว่าบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการที่มีต่อองค์กรและผู้ใต้บังคับบัญชา

2. เพื่อสร้างความเข้าใจในธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน และมีความรู้และมีความสุขกับการพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช และเสริมทักษะในการสร้างให้ลูกน้องเกิดความไว้วางใจและศรัทธาในตัวผู้นำทีม

3. เพื่อสร้างทักษะในการ Coaching & Feedback ของการพัฒนาผู้อื่นด้วยความเป็นผู้นำ และเป็นแนวทางสู่การพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ  

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ดร.อิทธินันท์ สันทัศ

ประวัติการศึกษา   

 • ระดับปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวัติการทำงาน

 • หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. เอส ที เอ  กรุ๊ป (1993) 
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม บมจ. GMM GRAMMY
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บจ. ไทย-เยอรมัน สเปเชี่ยวตี้ กลาส    
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (เครือ เซ็นทรัล รีเทล คอปอเรชั่น)
 • ผู้บริหารงานฝึกอบรม บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ปัจจุบัน

 • วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ประสบการณ์ด้านการสอนและบรรยาย สถาบันฝึกอบรมและสัมมนา
วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สมาคมการจัดการธุรกิจ-
แห่งประเทศไทย (TMA)
วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สถานบันฝึกอบรม ITC
วิทยากร สถาบันฝึกอบรม Professional Training Solution
วิทยากร สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
วิทยากร หอการค้าไทย (The Thai Chamber of Commerce)
วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สถานบันฝึกอบรม Deonetraining 
วิทยากรและที่ปรึกษา สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากร สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)
อาจารย์ระดับ ปริญญตรีและปริญญาโท
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
อาจารย์พิเศษ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT.)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (P.E.A.)
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (สพท. 2) กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ธนาคาร/สถาบันการเงิน/ประกันชีวิต
ธนาคารแห่งประเทศไทย                บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)        
บมจ. ธนาคารกรุงไทย (TKB Bank)            บมจ. ธนาคารทหารไทย (TMB Bank)
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา                บมจ. กรุงไทยธุรกิจบริการ (KGS)
บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด            บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต (BLA)                                   บมจ. ไทยประกันภัย                                                       บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด    
สมาคมประกันภัยไทย                                                    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)   
ภาคเอกชน (บางส่วน)
   PTT GROUP         THAI OIL      CDG GROUP          DU PONT (THAILAND)    TPI PCL                     
    PTT PHENOL             BAYER  HEALTH CARE            SCG Chemicals                     COTTO TILES               
    BANGCHAK PETROLEUM             DTAC                    CPF                                        EGCO GROUP 
    DKSH                   MFEC PCL   TOT                         EPSON (THAILAND)         IMPACT
    AMWAY                   TREEVIEW            MCOT                            CP all GROUP
    BENZ BKK Group    NISSAN BKK                          TRI PETCH ISUZU SALES  UTAC Thai                                                           
    TOYOTA BOSHOKU ASIA                                              TOYOTA BOSHOKU FITRATION SYSTEM 
    ISUZU TECHNICAL CENTER OF ASIA                      NISSAN MOTOR (THAILAND) CO.,LTD. 
    THE ERAWAN GROUP            SBANG CORPORATION          SIAM DAIKIN SALES                                                    
   SIAM KUBOTA SIAMTOYOTA INDUSTRY   SIAM KUBOTA INDUSTRY   ANAT CORPORATION                                                 
   HAIER                     VISAVAKIT PATANA CORP  WESTERN DIGTAL                   
  MITSIAM MOTORS (HINO)                               BEC TERO                                 AMATA SPRING COUNTRY                          
  SIAM COMPRESSOR INDUSTRY                     THAI POLYETHYLENE           PRECISE ELECTRIC MFEG                  
  PACIFIC HEALTHCARE(THAILAND)    บ. เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จก.     ร.พ. กลาง                            
 รพ.เ อกชล(ชลบุรี)                                                   บ. ชลบุรีอีซูซุ จก.               บ. ปัญญธารา จก.
 บมจ. อีซี่ บาย (Easy Buy)            บริษัท  ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด   จำกัด          
 บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย                                      บริษัท  เคาน์เตอร์เซอร์วิส  จำกัด
  บริษัท โก ซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด                 บริษัท MAM  HEART จำกัด      กลุ่มบริษัท โคคาสุกี้                                            
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์  จำกัด        บริษัท KINGFISHER HOLDINGS จำกัด     
  บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (เครือ SCG)  บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย                          
  บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล                     บมจ. เอ็ม ลิ้งค์ เอเซีย คอร์ปอเรชั่น                         
  บมจ. ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม (TGS)                 บมจ. ไทยยูเนี่ยนพัฒนาอุตสาหกรรม (TUM.)    
  บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด        บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF)          
  กลุ่มบริษัท ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น        บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง7)        
  บมจ. ที เค เอส เทคโนโลยี                                     บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด      
  บริษัท  KF FOODS จำกัด                                บริษัท  SOUTHEAST ASIAN  PACKAGING จำกัด   
  บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด                         บริษัท เวลล่า เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด              
  บริษัท ยูนิเม็กซ์ แอพพาเรล จำกัด                 บริษัท ไพโอเนียร์ การ์เม้นท์ จำกัด                                    
  บริษัท อินเตอร์ ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด       บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน    
  บริษัท สยาม เซมเพอร์เมด จำกัด                                      

หลักสูตรที่บรรยาย

 • หลักสูตร The Synergy Team : การสร้างทีมแห่งพลังร่วม 
 • หลักสูตร  Walk Rally/Team Building (In-door-Out-door)
 • หลักสูตร Service Excellence : การให้บริการที่เป็นเลิศ
 • หลักสูตร Supervisory Skill : ทักษะสำหรับหัวหน้างาน
 • หลักสูตร Situational Leadership : ผู้นำตามสถานการณ์ 
 • หลักสูตร Empowerment : การมอบอำนาจตัดสินใจ 
 • หลักสูตร  การจัดทำ Training Road Map อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร  Communication Skill & Teamwork: การสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีม
 • หลักสูตร Coaching Technique : เทคนิคการสอนงาน
 • หลักสูตร Motivation at Work :การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
 • หลักสูตร การนำ KPIs & Competency มาใช้ในการบริหารงาน
 • หลักสูตร Train the Trainer : การเป็นวิทยากรภายในองค์กร
 • หลักสูตร  การสร้างและออกแบบ ACTIVITY-GAME เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • หลักสูตร การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ Competency Based Training
 • หลักสูตร  การออกแบบกิจกรรม-เกมส์ สำหรับกิจกรรม Walk Rally

ประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษา
Training Road Map System : UEE Technology (Thailand) Ltd : 2011
Human Resource Management and Development System : Naraipak Co., Ltd. : 2011
Competency and Training Road Map System : Thai Water Operations Co., Ltd. : 2011
Competency and Career Path Development and Training Road Map System : Buranapa Group : 2011
Competency and Career Path Development and Training Road Map System : Sri Trang Group : 2011
Human Resource Management and Development System : Flex-Ible Plas Co., Ltd.  : 2010-2011
Human Resource Management and Development System : Yongkee Co., Ltd.  : 2010-2011
Competency and Training Road Map System : KINGFISHER HOLDINGS Co., Ltd.  : 2008-2009 
Competency and Training Road Map System : KF FOODS Co., Ltd.  : 2008-2009 
Training and Development System : ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ (MOPH_U.S. CDC)  : 2551
Employee Engagement System: บจ. Premier Binder and Design : 2550
Human Resource Management  and Development System  : บจ. พรประเสริฐ กรุ๊ป : 2550
Human Resource Management  and Development System :บจ.ประกายนคร กรุ๊ป : 2549-2550
Human Resource Management  and Development System :บจ. ยูนิเม็กซ์ แอพพาเรล : 2545-2546
Human Resource Management  and Development System :บจ. อินเตอร์ ไฟเบอร์: 2546
Human Resource Management  and Development System :บจ. ไพโอเนียร์ การ์เม้นท์ : 2544-2546 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai