เรื่อง : หลักสูตร เคล็ดลับการขายตลาดราชการให้ประสบความสาเร็จ

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร เคล็ดลับการขายตลาดราชการให้ประสบความสาเร็จ (หลักสูตร1วัน)


          ตลาดหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นขุมทรัพย์มหาศาลของผู้จาหน่ายสินค้าและบริการทุกประเภทตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคเล็กๆกระทั่งสินค้าขนาดใหญ่เช่นCOMPUTERจักรกลรถยนต์ครุภัณฑ์สานักงานรวมถึงรับเหมาก่อสร้างถนนอาคารโครงการเมกะโปรเจ็กท์
กระบวนการตัดสินใจซื้อของหน่วยงานราชการจะสลับซับซ้อนกว่าลูกค้าทั่วไปมีการวางแผนอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยนักจัดซื้อ/จัดหาที่มีประสบการณ์และมีความชานาญพิเศษเฉพาะด้านและต้องดาเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีทุกขั้นตอน
การจาหน่ายสินค้าต่อหน่วยงานราชการต้องพึ่งพาความสามารถของบุคลากรในฝ่ายขายเป็นหลักการนาเสนอ(Present)คุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการให้ผู้ซื้อทราบโดยตัวแทนขายจะเป็นช่องทางที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในขณะที่กลยุทธ์ด้านการตลาดด้านราคาการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือPromotionแทบจะใช้ไม่ได้ผลผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนาจะได้ประสบการณ์ทักษะเทคนิคตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆจากวิทยากรผู้บรรยายเป็นจริงทันสมัยและปัจจุบันไม่มีหลักสูตรในมหาวิทยาลัยไม่มีในตาราเรียนไม่มีนักเขียนสานักพิมพ์ไหนทาตาราออกมาจาหน่ายกลั่นกรองจากแก่นประสบการณ์ล้วนๆของ“นักขายราชการอาชีพ”ตลอดระยะเวลายาวนาน25ปีที่ยังติดต่อค้าขายกับหน่วยงานราชการสอบถามและสารองที่


เนื้อหา เวลา 09.00น.-16.00 น.
- วิเคราะห์สถานการณ์ อดีต ปัจจุบัน อนาคต การขายตลาดภาครัฐ
- เทคนิคการนาเสนอเพื่อสร้างความต้องการในหน่วยงานราชการ
- ศิลปะการเข้าใจ เข้าถึง และครองใจราชการ
- กลยุทธ์การเข้าถึง”ผู้มีอานาจตัดสินใจ” ที่แท้จริง
- เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับราชการ (Connection)
- พัฒนาบุคคลิกภาพเสริมทักษะ (Skills) นักการขาย นักบริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ
- ยุทธศาสตร์และกลวิธีในการเจรจาต่อรองกับราชการให้เกิดผลสาเร็จ
- กลยุทธ์การบริหารช่องทางจาหน่าย (Direct Sales, Dealer, Department Store)
- การสร้าง Team บริหารควบคุม Team การแบ่งงาน มอบหมายงานเพื่เตรียมพร้อมการแข่งขัน
- กลยุทธ์การวาง Specifications แบบทุกฝ่าย Win WinWin
- เทคนิคการสาธิตสินค้า (Demonstration) ให้ผ่านคณะกรรมการและคู่แข่งขัน
- กลยุทธ์การจัดทา TOR เพื่อให้ราชการยอมรับและชนะการประมูล
- เทคนิคการตีความใน Spec หรือ TOR ให้ผ่านคณะกรรมการและคู่แข่งขัน
- อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด
- การจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
- การจัดทาหลักประกันซอง หลักประกันสัญญา
- กลยุทธ์การร้องเรียนให้ได้ผล การแก้ข้อร้องเรียน
- ความแตกต่างระหว่างตลาดภาคเอกชนกับตลาดราชการ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีที่นักการขาย นักบริหารควรทราบ
- ประกาศ ป.ป.ช. และสรรพากร ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม (เกี่ยวกับฝ่ายบัญชี)
- ลับ ลวง พราง (เปิดเผย Case Studies ประสบการณ์ตรงจากภาคสนามจริง)
- ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทักษะ ประสบการณ์กับวิทยากรและผู้ร่วมสัมมนา

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
1. เพิ่มช่องทางจาหน่ายสินค้าและบริการ
2. มีโอกาสจาหน่ายสินค้าเป็นล็อตใหญ่ๆ จานวนมาก
3. เพิ่มโอกาสแข่งขันทางธุรกิจ
4. ลดค่าใช้จ่ายในองค์กร

วัตถุประสงค์
- เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการขายสินค้า ให้กับหน่วยงานราชการ จนสามารถเข้าใจวิธีการและขั้นตอนทั้งหมด
- เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทักษะกับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาถึง วิธีการ กลยุทธ์ เทคนิคในการเจาะตลาดหน่วยงานราชการ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ นวฤกษ์ สุวรรณวิรัฐกุล

ผู้บริหารงานฝ่ายขายและการตลาดอาวุโส 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ บริษัท แคนนอน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารงานฝ่ายขายและการตลาดอาวุโส ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ บริษัท แคนนอน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ (เป็นส่วนหนึ่งของ Canon Group ทุนจดทะเบียน 2,220 ล้านบาท ในประเทศไทย) ดูแลหมวดสินค้า เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล Printer Scannerความเร็วสูง 

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • Grolier Internation Co., Ltd  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
 • บริษัท บางกอก ไฮเทค จำกัด     กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 • เป็นพนักงานขาย ผู้บริหารงานฝ่ายขาย “ภาคราชการ”  20  ปีต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน
 • เคยเป็นวิทยากรบรรยายการขายภาครัฐกับองค์กรชั้นนำ เช่น  เครือซิเมนต์ไทย SAMART  GROUP, กันยงอิเล็คทริกส์ (Mitsubishi), TOYOTA GROUP ฯลฯ
 • เป็นผู้อบรมด้านการขายราชการให้กับพนักงานสาขาในเครือของบริษัท แคนนอนฯ
 • เป็นที่ปรึกษา Dealer  ทั่วประเทศเกี่ยวกับเรื่องการขายราชการ
 • เป็นสมาชิกสมาคมผู้บริหารพัสดุแห่งประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2543  จนถึงปัจจุบัน
 • เป็นสมาชิกสถาบันพระปกเกล้า  
 • เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของสถาบันฝึกอบรมชั้นนำ อาทิ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย, WASO, ธรรมนิติ, HRD TRAINING PLUS CO., LTD, PERFECT TRAINING AND SERVICE CO.,LTD. 


การศึกษาดูงาน

 • ประเทศฮ่องกง  มาเลเซีย มัลดีฟ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย  สหรัฐอเมริกา  

ผลงานภาคราชการ

 • เคยผ่านการทำสัญญาซื้อ-ขาย สัญญาจ้างกับภาครัฐไม่ต่ำกว่า 1,000 สัญญา
 • เคยผ่านคู่แข่งไม่ต่ำกว่า 20 Brand Name ชั้นนำ ไม่น้อยกว่า 200 บริษัท
 • เคยวางสเป็ก (Specification) ในการสอบราคา ประกวดราคา หรือ e-Auction ไม่ต่ำกว่า 200   ครั้ง

เกียรติประวัติ

 • พนักงานขายดีเด่นปี  1994-1996  
 • ผู้บริหารฝ่ายขายดีเด่น  ปี  1997,  1998,  2000,  2002, 2007

ความสามารถพิเศษ

 • รู้จักกับบุคลากรด้านการพัสดุ  จัดซื้อ/จัดหา  ในส่วนราชการหลาย ๆ แห่ง  
 • รู้ลึกในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 • มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางสเป็ก (Specifications) กับภาครัฐ ปฏิบัติภาคสนาม  เองตลอดระยะเวลา 20 ปี ถึงปัจจุบัน
400-101 070-410 200-120 070-462 050-SEPROAUTH-02 MB2-703 70-462 070-461 70-461 070-410 JN0-102 70-411 C_TADM51_731 350-001 70-483 400-101 70-410 050-SEPROAUTH-02 200-120 MB2-703 070-462 70-462 070-461 070-410 JN0-102 70-411 C_TADM51_731 C4090-958 70-483

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai