เรื่อง : หลักสูตร การบริหารโครงสร้างเงินเดือนยุคใหม่ ภาคปฏิบัติจริงและได้ผล

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ออร์คิด ถนนวิภาวดีรังสิต
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

การบริหารค่าจ้างเงินเดือนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่ง จะบริหารอย่างไรที่จะเกิดความเสมอภาค บริหารอย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายภายในองค์การ อีกทั้งยังสามารถดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานที่ทำงานอยู่ ให้เขาได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อสร้างผลงานและบรรลุเป้าหมายขององค์การ

§ทราบหรือไม่ว่าค่าจ้างของบริษัทอยู่ในภาวะแข่งขันในตลาดได้หรือไม่
§อัตราค่าจ้างเหลื่อมกันอยู่ระหว่างพนักงานเก่าและพนักงานเข้าใหม่ มีขั้นตอน

 การจัดทำอย่างไร

§พนักงานบางคนเงินเดือนเพดานตันแล้ว จะทำอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

1. ได้เรียนรู้ในการสร้างวิธีการในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนให้ง่ายที่สุด และ  

    สามารถนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้ดีที่สุด

2. ได้เรียนรู้วิธีการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถ 

     นำไปใช้สร้างโครงสร้างเงินเดือนให้กับริษัทตนเองได้

ภายหลังการสัมมนาเสร็จสิ้น ผู้เข้าสัมมนาสามารถ :

§อธิบาย หลักการ แนวคิดและความสำคัญของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนได้
§อธิบายและสามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบตำแหน่งงานเพื่อการประเมินค่างานได้
§กำหนดรูปแบบการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนได้
§แนวทางการนำไปปรับใช้ในองค์การได้จริง

หัวข้อการฝึกอบรม/กำหนดการสัมมนา:

Day 1 เวลา  09.00-16.00น.

1. การจ่ายเงินเดือนตามตำแหน่งต่าง ๆ ใช่โครงสร้างเงินเดือนหรือไม่ ?

2. ใครเป็นคนกำหนดค่าจ้าง?

3. องค์กรของท่านมีการสำรวจตลาดบ้างหรือไม่?

4. วันนี้องค์กรของท่านมีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนบ้างหรือไม่?

5. หากองค์กรจ่ายค่าตอบแทนไม่เหมาะสมจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?

6. หลักการ แนวคิด การบริหารค่าจ้างเงินเดือน

7. การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description / Job Specification/ KPIs Position)

8. Workshop 1 : การจัดทำ JD/JS/KPIs

9. ทำไมต้องประเมินค่างาน? ประโยชน์ที่จะได้จากการประเมินค่างาน

10.ขั้นตอนและวิธีประเมินค่างาน (Job Evaluation) และการจัดแบ่งระดับ

    ตำแหน่งงาน (Job Classification)

11.Workshop 2 : การกำหนดปัจจัยประเมิน และการกำหนดคะแนนในการ

     ประเมินค่างาน

 Day 2 เวลา  09.00-16.00น.

1. โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร?  ความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้จากการมี

    โครงสร้างเงินเดือน?

2. การวิเคราะห์ผลและนำผลสำรวจค่าจ้างในตลาดมาใช้ในการวางโครงสร้าง  

    เงินเดือน

3. การกำหนดรูปแบบและการวางโครงสร้างเงินเดือนขององค์กร

4. สูตรที่ใช้วางโครงสร้างให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

5. Workshop 3 : Pay Plan Design

5. การวางนโยบายในการบริหารโครงสร้างเงินเดือนหลังจากมีโครงสร้างบังคับใช้แล้ว

6. Workshop 4: นโยบายบริหารโครงสร้างเงินเดือนของ Workshop ที่ 3

7. ต้องปรับโครงสร้างปัจจุบันให้เข้ากับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ที่กำหนดขึ้นหรือไม่อย่างไร?

8. เทคนิคการปรับและการบริหารโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนในกรณีต่างๆ พร้อมตัวอย่าง

9. ตัวอย่าง การประเมินผลงานด้วยระบบ Strategic Performance Measurement System - SPMS : BSC/KPIs

10. งบประมาณและแนวโน้มการปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี 2557/2558 

11.ตัวอย่างรูปแบบการปรับค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจำปี โดยอิงโครงสร้างเงินเดือน

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประวัติการทำงาน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธรุการทั่วไป บริษัท ซิโน ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น(มหาชน)จ ากัด

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท กมลสุโกศล มาสด้า ประเทศไทย

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท อีซูซุ โคว้ยูฮะ จ ากัด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทในเครือสามารถคอร์ปอเรชั่น (มหาชน)จ ากัด

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ( ซีพี)

ผ้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทพัทยาฟู้ดากัด

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทกลุ่มซัมมิท โอโตซีทากัด

อื่นๆ อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานฝ่ายนายจ้าง และอุปนายกสมาคมการบริหารงานบุคคล

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai