เรื่อง : หลักสูตร The Championship Leader

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

การเป็นหัวหน้า หรือผู้จัดการ อาจเป็นเพียงตำแหน่งหรือหัวโขนที่บุคคล

คนนั้นได้รับการแต่งตั้ง แต่การสร้างภาวะผู้นำเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ต้องเรียนรู้

สั่งสม และพัฒนาขึ้นมา ดังนั้น กระบวนการเสริมสร้างผู้นำ จึงมิใช่เพียงแค่มอบหมายหรือแต่งตั้งตำแหน่งให้เท่านั้น ต้องเริ่มต้นจากการให้หลักการ วิธีการ ฝึกปฏิบัติ และทดสอบ ซึมซับหล่อหลอมสู่พฤติกรรมจนกลายเป็นนิสัยที่เป็นไปโดยอัตโนมัติในที่สุด

หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบขึ้น สำหรับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของการนำทฤษฏี และแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นำขึ้นมาให้สามารถใช้ได้ตามสถานการณ์ต่างๆได้เหมาะสม

เนื้อหา เวลา 09.00-16.00 น.

1.  กรอบความคิดและแนวทางการสร้างภาวะผู้นำ

2.  ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง “ผู้นำ กับ ผู้จัดการ”                                                 และ “ภาวะผู้นำ (Leadership) กับ การบริหาร (Management)”

3.  วิถีแห่งภาวะผู้นำ

          -  To Solve a problem เพื่อแก้ปัญหา 

          -  To Support teamwork เพื่อเกื้อหนุนทีมงาน

          -  To Share vision เพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์

          -  To Show a role model เพื่อเป็นแบบอย่าง

          -  To School a new leader เพื่อสร้างผู้นำคนใหม่

4.  บทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

          -  Pathfinding การกำหนดทิศทาง  -  Aligning การปรับกระบวน

          -  Enpowering การปลดปล่อยศักยภาพของลูกน้อง

          -  Modeling การเป็นแบบอย่าง

5.  หลักการฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามสู่ยอดเขาแห่งความสำเร็จแห่งภาวะผู้นำ (The C-O-R-E of Leadership)

          -  Control ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์

          -  Ownership ความรับผิดชอบต่อปัญหา โดยไม่กล่าวโทษหรือปัดสวะ

          -  Reach ยื่นมือเข้าไปแก้ไขในฐานะจ่าฝูง

          -  Endurance มีความอึด ทนทานต่อสภาวะกดดันอย่างไม่ย่อท้อ

6.  กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (The I-D-E-A-S steps)

          -  Identify a problem ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน

          -  Data collection รวบรวมข้อมูลต่างๆ

          -  Establish a solution กำหนดแนวทางแก้ปัญหา

          -  Act & analyze ลงมือปฏิบัติและวิเคราะห์

          -  Standard & select  กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและเลือกใช้ให้เหมาะ

7.  2(CD) วิธีการพัฒนาลูกน้อง 4 ลักษณะ

          -  การ Counseling กับลูกน้องที่ High skill / Low will ทักษะสูง / ใจตก

          -  การ Coaching กับลูกน้องที่ High skill / High will ทักษะสูง / ใจตื่น

          -  การ Directing กับลูกน้องที่ Low skill / Low will ทักษะต่ำ / ใจตก

          -  การ Delegating กับลูกน้องที่ Low skill / High will ทักษะสูง / ใจตื่น

8.  เทคนิคการจัดการความขัดแย้งในทีมงาน

9.  ศิลปะการโน้มน้าวใจผู้คน

 

วัตถุประสงค์

1.พัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านทฤษฏีการเป็นผู้นำทั้งศาสตร์และศิลป์

2.เสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารในการสั่งการที่มีประสิทธิภาพ

3.เรียนรู้เทคนิคการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ของทีมงาน

4.นำความรู้ความสามารถไปปรับใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง                                                   ให้บรรลุความสำเร็จของตนและธุรกิจ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai