เรื่อง : หลักสูตร การบริหารและการกำหนดนโยบายโครงสร้างเงินเดือนยุคใหม่

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

ภายหลังการสัมมนาเสร็จสิ้น ผู้เข้าสัมมนาสามารถ :

§อธิบาย หลักการ แนวคิดและความสำคัญของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนได้
§อธิบายและสามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบตำแหน่งงานเพื่อการประเมินค่างานได้
§กำหนดรูปแบบการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนได้
§แนวทางการนำไปปรับใช้ในองค์การได้จริง

วันที่ 23 มกราคม  2558

1. การจ่ายเงินเดือนตามตำแหน่งต่าง ๆ ใช่โครงสร้างเงินเดือนหรือไม่ ?         2. ใครเป็นคนกำหนดค่าจ้าง?

3. องค์กรของท่านมีการสำรวจตลาดบ้างหรือไม่?           4. วันนี้องค์กรของท่านมีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนบ้างหรือไม่?

5. หากองค์กรจ่ายค่าตอบแทนไม่เหมาะสมจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?                6. หลักการ แนวคิด การบริหารค่าจ้างเงินเดือน

7. การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description / Job Specification/ KPIs Position)

8. Workshop 1 : การจัดทำ JD/JS/KPIs                   9. ทำไมต้องประเมินค่างาน? ประโยชน์ที่จะได้จากการประเมินค่างาน

10.ขั้นตอนและวิธีประเมินค่างาน (Job Evaluation) และการจัดแบ่งระดับตำแหน่งงาน (Job Classification)

11.Workshop 2 : การกำหนดปัจจัยประเมิน และการกำหนดคะแนนในการประเมินค่างาน

วันที่ 24 มกราคม 2557

1.โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร?  ความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้จากการมีโครงสร้างเงินเดือน?

2. การวิเคราะห์ผลและนำผลสำรวจค่าจ้างในตลาดมาใช้ในการวางโครงสร้างเงินเดือน

3. การกำหนดรูปแบบและการวางโครงสร้างเงินเดือนขององค์กร

4. สูตรที่ใช้วางโครงสร้างให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

5. Workshop 3 : Pay Plan Design

6. การวางนโยบายในการบริหารโครงสร้างเงินเดือนหลังจากมีโครงสร้างบังคับใช้แล้ว

Workshop 4: นโยบายบริหารโครงสร้างเงินเดือนของ Workshop ที่ 3 ต้องปรับ

กรณีศึกษา

Workshop: การกำหนดงบประมาณทางการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพ (นำข้อมูลของผู้เข้าสัมมนามาฝึกทำ)

การใช้ข้อมูลทางด้านการเงินอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับพนักงานขาย และ พนักงานการตลาด

7. การบริหารงบประมาณทางการเงิน (Budget Management)

- เทคนิคในการบริหารงบประมาณทางการเงิน        - ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารงบประมาณทางการเงิน

8. การติดตามผลงบประมาณทางการเงิน (Budget Monitoring)

- เทคนิคในการติดตามผลงบประมาณทางการเงิน

9. การควบคุมงบประมาณทางการเงิน (Budget Control)

- เทคนิค และ วิธีการควบคุมงบประมาณทางการเงิน     - ข้อควรทำ และควรเลี่ยงในการควบคุมงบประมาณทางการเงิน

10.การทบทวน และ ปรับปรุง งบประมาณทางการเงิน (Quality budget review)

11.Workshop: การบริหาร การติดตามผล และ การควบคุมงบประมาณทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

    (นำข้อมูลของผู้เข้าสัมมนามาฝึกทำ)

12.สรุป คำถามและคำตอบ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai