เรื่อง : หลักสูตร "การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR"

สถานที่ :
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

ตัวชี้วัด (KPIs)     

       ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งเครื่องมือหนึ่งในปัจจุบันของการบริหารจัดการสมัยใหม่ซึ่งช่วยทั้งในการแปลงกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นมาตรวัดที่แสดงถึงความก้าวหน้าปัญหาและความผิดปกติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการดำเนินงานซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสัญญาณให้กับผู้บริหารขององค์กรในระดับต่างๆได้ทราบถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวของกลยุทธ์ยุทธวิธีและการปฏิบัติงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบของตน เพื่อจะได้ตอบสนองปรับตัวเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีการได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 สำหรับตัวชี้วัดในหน่วยงานHR ก็สามารถปรับมาเป็นตัวเลขที่สามารถวัดได้จริงตามที่ผู้บริหารองค์กรต้องการการวัดผลการดำเนินงาน อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นแบบคุณภาพมากขึ้นไม่ใช่ใช้ตัวชี้วัดแบบเดิมๆ เหมือนที่เคยปฏิบัติกันอยู่

วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและเข้าใจเทคนิคขั้นตอนในการออกแบบจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและเทคนิคการออกแบบจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานไปประยุกต์ใช้สำหรับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในการใช้ติดตามและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานตามภารกิจของฝ่ายงานต่างๆ

3.ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกทักษะผ่านกรณีศึกษาและตัวอย่างการออกแบบจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

4.ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถนำข้อมูลแบบฟอร์มที่ทางวิทยากรกำหนดให้  สามารถดำเนินการไปปรับใช้กับองค์กรได้

5.ผู้สัมมนาสามารถแลกเปลี่ยน  เรียนรู้ แชร์ข้อมูล  จากผู้เข้ารับการสัมมนาด้วยกัน และสามารถต่อยอดการจัดแผน action planได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาเวลา 09.00-16.00 น.

1.ความสำคัญของการประเมินผลการดำเนินงานต่อความสำเร็จขององค์กร

2. การเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดในเชิงระบบของกระบวนการธุรกิจ

3. การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน HR

4. การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของบริษัท กระจายสู่ฝ่ายงาน HR  เพื่อกำหนดกลยุทธ์ระดับฝ่าย   

5. กระบวนการ การจัดทำแผน Action Plan  ของบริษัท มาเป็นกรณีศึกษา

6. วิธีการออกแบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เป็นระบบ

7. การจัดทำแบบฟอร์ม จากแผนองค์กรลงสู่แผนงานของ  HR

8. การออกแบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Based KPIs)

9. การกำหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดหน่วยงาน

10. การกำหนดระดับความสำคัญของตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล

วิธีการสัมมนา   

เนื้อหาหลักสูตรจะเน้น การทำ workshop จากแผนกลยุทธ์ของบริษัทโดยดำเนินการจัดทำจากแบบฟอร์มจากทางวิทยากรแจกให้  สามารถนำไปปรับใช้ในองค์กร  ของผู้เข้ารับการสัมมนาได้ 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง

ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท โรบินสัน ราชดำริ จำกัด

ผู้จัดการส่วนการบุคคล บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (SCG Group) ; Ceramic Thai Industry Co., Ltd., The Siam Guardian Glass Co., Ltd., The Siam Construction Steel Co., Ltd., The Siam Refractory Industry Co., Ltd.

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก โรงพยาบาล บี เอ็น เอช โรงพยาบาลปิยะเวท

ที่ปรึกษา บริษัท อีซี่สเต๊ก จำกัด บริษัท พลาซ่าซัพพลาย จำกัด ฯลฯ

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai