เรื่อง : หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ออร์คิด ถนนวิภาวดีรังสิต
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องขอบเขต ขั้นตอนการบริหารงานจัดซื้อ  รูปแบบการจัดซื้อที่มีผลต่อสัมพันธภาพกับผู้ขาย  เจาะลึกการจัดแบ่งกลุ่มสินค้าต่างๆให้เห็นภาพชัดเจนในการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ในการบริหารงานจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

 

เนื้อหา เวลา 09.00-16.00 น.

1. Scope ของการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน

2. บทบาทและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายกับรูปแบบการจัดซื้อ

4. ตั้งเป้าหมายในการจัดซื้อจัดหาให้ตรงกับความต้องการ

5. เจาะลึกยุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดหาสินค้าแต่ละกลุ่ม

6. การวิเคราะห์และการจัดกลุ่มสินค้า

• การจัดกลุ่มสินค้าตามมูลค่า โดย Pareto Rule (80/20) , ABC Analysis

• การจัดกลุ่มสินค้าและกลยุทธ์การบริหารสินค้าแต่ละกลุ่ม โดย Supply Positioning Model

• ปัจจัยพิจารณาการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า

• Workshop การจัดแบ่งกลุ่มสินค้าตามวิธีการต่างๆ

7. เข้าใจมุมมองของซัพพลายเออร์

8. การวางแผนยุทธวิธีในการเจรจาต่อรองจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

9. การสร้างทางเลือกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

10. เทคนิคการทำสัญญา ที่รัดกุมและไม่เสียเปรียบ

11. เคล็ดลับการสร้างกำไรให้กับองค์กร

12.Workshop แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกการเจรจาต่อรอง

 

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้เข้าใจถึงขอบเขตขั้นตอนในการบริหารงานจัดซื้อ

2. เข้าใจเป้าหมายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการ 

3. เรียนรู้วิธีการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า และการบริหารจัดการอย่างละเอียด

4. เรียนรู้การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

 

วิธีการสัมมนาการบรรยาย

Group Discussion

Case Study

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักจัดซื้อมือใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานมาระยะหนึ่ง และผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารงานจัดซื้ออย่างมีหลักการ

 

กรุณานำเครื่องคิดเลขมาด้วย   

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai