เรื่อง : หลักสูตร ประเด็นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้กฎหมายแรงงานที่พบบ่อย

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ออร์คิด กรุงเทพ ถนนวิภาวดีรังสิต
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายทีมีประเด็นที่นำไปใช้ และกระทำผิดพลาดกันเป็นจำนวนมาก เงื่อนไขและสถานการณ์หลายๆ อย่างคิดว่าทำได้ แต่กลับทำไม่ได้ ในทางตรงข้าม หลายๆ ที่คิดว่าทำไม่ได้ ในทางปฏิบัติกลับทำได้ จึงทำให้ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานสับสนได้ง่าย จนในหลาย ๆ ครั้งกลายเป็นไม่กล้าจะปฏิบัติ

เราไม่สามารถตีความข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างตรงไปตรงมา เพราะยังมีองค์ประกอบของการทำงาน หรือสภาพแวดล้อมอีกหลายอย่างที่ต้องนำมาพิจารณาด้วย วิธีการเดียวที่จะทำให้เราปฏิบัติ หรือใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องมากที่ที่สุด คือการศึกษาคดี และการตัดสินของศาลที่ผ่านมาให้มากที่สุด

ประเด็นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้กฎหมายแรงงานที่พบบ่อย เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการตัดสินของศาลที่เกิดขึ้นไปแล้วและนำมาอธิบายโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน อย่างชัดเจน ผู้ที่เข้าสัมมนา สามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย จึงจะเป็นประโยชน์ทั้งนายจ้าง และลูกจ้างไปพร้อมกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรในอนาคต โดยลดความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นออกไป

เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 09.00 – 16.00 น.

1.การลงโทษอย่างไม่เหมาะสม จึงรักษาลูกจ้างที่ดีไม่ได้

2.เล่นการพนันนอกสถานที่ สามารถทำโทษได้แต่ไม่ทำ

3.ลูกจ้างมีใบรับรองแพทย์ เป็นหลักฐานว่าป่วย บอกเลิกจ้างได้

4.เงื่อนไขการเลิกจ้างลูกจ้างที่หย่อนสมรรถภาพในการทำงาน

5.เงินที่ลูกจ้างได้จากลูกค้าที่ให้เอง กับอำนาจเลิกจ้าง

7.ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ไปดื่มสุราในเวลาทำงาน อาจจะไม่ใช่ความผิดร้ายแรง

8.ลูกจ้างร่วมกับบุคคลภายนอกชิงทรัพย์ลูกค้า กลับเลิกจ้างไม่ได้

9.ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ไปดื่มสุราในเวลาทำงาน อาจจะไม่ใช่ความผิดร้ายแรง

10.ลูกจ้างมีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ทำไมเลิกจ้างไม่ได้

11.ข้อสัญญาจ้าง ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หากลูกจ้างแปลผิดพลาดอาจจะต้องยอมรับ

12.ลูกจ้างหญิงเกษียณอายุก่อนลูกจ้างชายไม่ได้

13.การยุบหน่วยงาน เลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย และค่าบอกกล่าวล่วงหน้า อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

14.ลูกจ้างเฉี่อยงาน แต่เลิกจ้างไม่ได้

15.งานรับเหมาช่วง งานรับเหมาก่อสร้าง อาจจะไม่ใช่งานครั้งคราว

16.ลูกจ้างเป็นผู้ลงนามในใบลาออกจริง กลายเป็นกรณีเลิกจ้าง

17.นายจ้างมีสัญญาจ้างทดลองงาน แต่กลับเลิกจ้างไม่ได้

18.นายจ้างจ่ายเงินสมทบเกินหน้าที่เสมอ

19.ข้อตกลงการจ่ายเงินรางวัลประจำปี ของฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้าง อาจใช้ไม่ได้

20.นายจ้างงดจ่ายค่าจ้าง หรือตัดค่าจ้างของลูกจ้างในวันที่ลูกจ้างขาดงาน หรือละทิ้งหน้าที่ไม่ได้

21.เงินจ่ายที่ไม่ใช่เงินเดือน ต้องนำมารวมกับเงินเดือน เพื่อคำนวณจ่ายเป็นค่าชดเชย

22.นายจ้างมีงานเร่งด่วน นายจ้างไม่มีอำนาจสั่งให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา วันหยุด

23.ลูกจ้างไม่ลาหยุด พักผ่อนตามประกาศ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง

24.ลูกจ้างทำความผิดจริง จึงสั่งลงโทษให้พักงานโดยงดจ่ายค่าจ้าง ทำไม่ได้

25.ค่าล่วงเวลาแบบเหมาจ่ายให้รายเดือนมีปัญหา

26.ผู้ว่าจ้างจ่ายค่าว่าจ้างให้ผู้รับจ้างตามผลสำเร็จของงาน เป็นสัญญาจ้างแรงงาน

27.ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างทำงานโดยอิสระ ศาลให้เป็นสัญญาจ้างแรงงาน28.เจ้าของบ้านว่าจ้างช่างมาปลูกสร้างบ้าน ศาลถือเป็นจ้างแรงงาน

29.ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้นายจ้าง แต่กลับไม่ต้องชำระหนี้

30.การเลิกจ้างในระหว่างทดลองงาน อาจเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม31.การเลิกจ้างไปสังกัดบริษัทในเครือ โดยลูกจ้างไม่ได้ตกลงด้วย

32.การลาออกไม่เป็นไปตามสัญญา งดการออกหนังสือรับรองการผ่านงานไม่ได้

33.การโอนลูกจ้างไปสังกัดบริษัทในเครือ โดยลูกจ้างไม่ได้ตกลงด้วย

34.สัญญาจ้าง ข้อบังคับฯ ระเบียบ คำสั่งของนายจ้าง ที่ลูกจ้างลง

    นาม บังคับลูกจ้างไม่ได้

35.นายจ้างให้เว้นระยะการจ้างลูกจ้าง แต่ต้องนับอายุงานติดต่อกัน

36.กำหนดเวลาทำงานปกติ วันละ 9 ชม. สัปดาห์ 5 วัน ผิดกฎหมาย

     แรงงาน

37.ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่

    สั่นสะเทือน งานขับเคลื่อน ติดไปกับยานพาหนะ งานที่เข็นของ

    หนักเกิน 15 กก. ไม่ได้

38.ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ร้องขอทำงานในวันหยุด นายจ้างยินยอม แต่มี

    ความผิดทางอาญา

39.ไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างรายวัน ในวันหยุดตามประเพณี วันหยุด

     พักผ่อนประจำปี มีความผิดตามกฎหมาย

40.จ่ายค่าจ้างในวันที่ไม่ได้หยุดพักผ่อนตามส่วน ทำไมจึงถือว่าผิด

 

วิธีการสัมมนา

ใช้วิธีการบรรยาย กรณีตัวอย่าง

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ ชยุตพงศ์ นิลอ่อน

การศึกษา:

 • (ปริญญาเอก)  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ปริญญาโท MBA สาขาการจัดองค์การ  ม.ศรีปทุม ชลบุรี    
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 • ปริญญาตรี การบริหารการจัดการ  ม.ราชภัฎฉะเชิงเทรา

ตําแหน่งงาน ปัจจุบัน :

 • ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างศาลแรงงานภาค 2 
 • ผู้ประนีประนอมศาลแรงงานภาค 2
 • อนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชลบุรี
 • อดีตกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ปี 2549-2550
 • วิทยากรที่ปรึกษาและวิจัยโครงการ Team  wins สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ( สปร ). 
 • ที่ปรึกษาด้านบริหารบุคคล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • ที่ปรึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนหลายแห่งในภาคตะวันออกและภาคอีสาน
 • ที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนด้านการเรียนรู้และการจัดการคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาและ Leader Auditor Global GROUP International Service (Thailand) Co.,Ltd.
 • ที่ปรึกษาพิเศษของประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
 • ที่ปรึกษาบริษัท ฐาปนทรัพย์ โลหะกิจ จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท บี.วี การบัญชีและภาษีอากร จำกัด สาขา กรุงเพท และสาขาขอนแก่น
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน /แรงงานสัมพันธ์/กฎหมายความปลอดภัยการบริหารทรัยกรบุคคล/องค์กร ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านระบบการจัดกาคุณภาพ  ISO 9001:2000 
 • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านระบบสิ่งแวดล้อมและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม  ISO 14001:2004 
 • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านระบบความปลอดภัย OHSAS18001:2007

ผ่านการตรวจประเมินและเป็นที่ปรึกษา

 • ISO 9001:2000  ระบบการจัดการคุณภาพ  สิ่งแวดล้อม  
 • ISO 14001:2004 ความปลอดภัย OHSAS18001:2007   
 • ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์  และด้านกฎหมายแรงงาน   กฎหมายสิ่งแวดล้อม  
 • ประมาณ 200  สถานประกอบการ
 • อาจารย์พิเศษเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   สาขานิติศาสตร์

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai