เรื่อง : หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง เพี่อรองรับ AEC

สถานที่ : โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 11
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

เนื้อหาเวลา 09.00-16.00 น.

1.ประเทศไทยกับการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อรองรับ AEC
2.โลจิสติกส์ในยุคโลกาภิวัตน์
3.องค์ประกอบที่สำคัญของระบบการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
4.หลักและวิธีการแก้ไขปปัญหาการจัดส่งสินค้าในภาวะการจราจรติดขัด
5.การเตรียมตัวปรับให้เข้ากับโครงการขนถ่ายสินค้าตามมุมเมือง
6.ข้อดี ข้อเสีย ของการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า
7.เทคนิคการปรับปรุงระบบการจัดส่งให้ทันต่อเวลาเพื่อเพิ่มยอดขายและลดการร้องเรียนจากลูกค้า
8.การวัดความพอใจของลูกค้าตั้งแต่เริ่มสั่งสินค้าจนถึงลูกค้าได้รับสินค้าทำอยย่างไร
9.การใช้ KPI วัดผลการจัดส่งอย่างไร ?
10.วิธีลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
11.เทคนิคการวัดผลและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในหารจัดส่ง
12.การขจัดข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการระสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่งและลูกค้า

     13.กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของการจัดส่ง

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ดร.อาทิตา ชูตระกูล

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก DBA. Rochville University U.S.A ( Business Administration : Business Finance ) 
  • ปริญญาโท MBA. Rochville University U.S.A in Public Administration 
  • ปริญญาโท ศศม. ( เทคโนโลยีสังคม ) มหาวิทยาลัยเกริก สาขานโยบายและวางแผน 
  • ปริญญาตรี ศบ.บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก 

ประสบการณ์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต บริษัท เอส บี พี ทิมเบอร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จำกัด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย โรงพยาบาลนนทเวช โรงแรมระยองบรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท ฯลฯ 

ความถนัด

การบริการสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า 
POKAYOKE ( เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดก่อนเกิดการสูญเสีย ) 
TQM 
คุณภาพกับการทำงาน 
กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ขององค์การ 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
การจัดการสมัยยุคใหม่ ( Modern Management in new ERA ) 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร ( Communication skill ) 
การบริหารความขัดแย้ง 
การสร้างทีมงานขายเพื่อประสิทธิผล 
การขายแบบมืออาชีพ ( Pro Active Selling ) 
การตลาดกับนักวิจัย

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai