เรื่อง : หลักสูตร การลงโทษด้วยการออกหนังสือเตือนที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย

สถานที่ : โรงแรมฮิพ โฮเต็ล ถนนรัชดาภิเษก
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

การออกหนังสือเตือนปัญหาฝ่ายบุคคลต้องรู้และห้ามมองข้าม กรณีที่มีพนักงานขาดงานโยไม่ได้บอกกล่าวท่านจะมีวิธีการทำอย่างไร การตักเตือนลงโทษหรือออกหนังสือเตือนก่อนจะเลิกจ้างนั้นมีกี่ขั้นตอนและอย่างไร อำนาจหน้าที่ใดในการลงโทษพนักงานกระทำความผิด เทคนิคการสอบสวนข้อเท็จจริง และสาระสำคัญของหนังสือเตือนที่สามารถนำมาบังคับใช้ทางกฎหมาย และถ้าลูกจ้างลาผิดระเบียบ นายจ้างไม่อนุมัติแต่ลูกจ้างยังคงหยุดงาน นายจ้างจะดำเนินการอย่างไร

เนื้อหา

 

09.00-16.00น.

1. หลักเกณฑ์  วิธีการ  และสิทธิของการลาตามกฎหมายแรงงาน

-  สิทธิลาป่วย

-  สิทธิลากิจ
-  สิทธิลาพักร้อน

-  สิทธิลาเพื่อคลอดบุตร

-  สิทธิลาราชการทหาร

-  สิทธิลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ ฯลฯ

2. การตักเตือนและการออกหนังสือเตือนพนักงานที่กระทำความผิดในเบื้องต้น

-  การตักเตือนพนักงานแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
-  การตักเตือนพนักงานในเบื้องต้นและก่อนออกหนังสือเตือนพนักงานต้องทำอย่างไรบ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย

-  แบบฟอร์มที่ใช้ในการออกหนังสือเตือนมีสาระสำคัญอะไรบ้าง

-  ในกรณีที่ลูกจ้างยอมรับและเซ็นชื่อในหนังสือเตือน  ฝ่ายบุคคลต้องทำอย่างไรต่อไป

-  กรณีที่ลูกจ้างไม่ยอมเซ็นชื่อรับทราบข้อความใบเตือน  นายจ้างต้องทำอย่างไร

3. การรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวนลงโทษทางวินัย  จะต้องทราบขั้นตอนในการลงโทษและการรวบรวมหลักฐานใดบ้าง

-  การจัดทำแบบฟอร์มบันทึกการให้การพยาน

-  รูปแบบของการสอบสวนสอดคล้องกับความผิดโทษทางวินัยมีอะไรบ้าง

-  โทษทางวินัยที่มีการลงโทษพนักงานพื้นฐานมีอะไรบ้าง

-  การตรวจสอบข้อมูลพยานบุคคลว่ามีอะไรบ้าง

-  วิธีการบันทึกคำให้การพยานและการอ้างเอกสารหรือวัตถุพยานเข้าสู่สำนวนการสอบสวน

-  ทำอย่างไรเมื่อพยานขอแก้ไขคำให้การกับศาล

-  การอ่านบันทึกคำให้การพยานฟัง  พยานต้องเซ็นรับทราบ และถ้าหากพยานไม่เซ็นรับทราบจะมีวิธีการใดบ้าง

-การพักงานระหว่างสอบสวน  ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเมื่อใดและต้องมีการพักงานกี่วันนับจากวันที่สอบสวน

 ประโยชน์ที่จะได้รับ

 

1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ( ผู้มีสิทธิออกหนังสือตักเตือน ) ได้ใช้แบบหนังสือตักเตือน ฯ เป็นแบบอย่างเดียวกัน

2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำความผิดเป็นกิจจะลักษณะ  ไม่ใช่พร่ำบ่นด้วยวาจา  เพราะจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ทราบแน่ชัดว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร  ผู้บังคับบัญชาจึงจะเอาผิด

3. เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้กระทำความผิดได้รู้สึกตัว  และกลับตัวให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับสำหรับการเป็นพนักงานของบริษัท ฯ หรือคำสั่งอันชอบด้วยระเบียบหรือกฎหมาย

4. เพื่อให้มีหลักฐานเป็นเอกสารแสดงว่าผู้บังคับบัญชาได้ตัดเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องที่กระทำผิดไปแล้วอย่างไร

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ ชยุตพงศ์ นิลอ่อน

การศึกษา:

 • (ปริญญาเอก)  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ปริญญาโท MBA สาขาการจัดองค์การ  ม.ศรีปทุม ชลบุรี    
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 • ปริญญาตรี การบริหารการจัดการ  ม.ราชภัฎฉะเชิงเทรา

ตําแหน่งงาน ปัจจุบัน :

 • ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างศาลแรงงานภาค 2 
 • ผู้ประนีประนอมศาลแรงงานภาค 2
 • อนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชลบุรี
 • อดีตกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ปี 2549-2550
 • วิทยากรที่ปรึกษาและวิจัยโครงการ Team  wins สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ( สปร ). 
 • ที่ปรึกษาด้านบริหารบุคคล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • ที่ปรึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนหลายแห่งในภาคตะวันออกและภาคอีสาน
 • ที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนด้านการเรียนรู้และการจัดการคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาและ Leader Auditor Global GROUP International Service (Thailand) Co.,Ltd.
 • ที่ปรึกษาพิเศษของประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
 • ที่ปรึกษาบริษัท ฐาปนทรัพย์ โลหะกิจ จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท บี.วี การบัญชีและภาษีอากร จำกัด สาขา กรุงเพท และสาขาขอนแก่น
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน /แรงงานสัมพันธ์/กฎหมายความปลอดภัยการบริหารทรัยกรบุคคล/องค์กร ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านระบบการจัดกาคุณภาพ  ISO 9001:2000 
 • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านระบบสิ่งแวดล้อมและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม  ISO 14001:2004 
 • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านระบบความปลอดภัย OHSAS18001:2007

ผ่านการตรวจประเมินและเป็นที่ปรึกษา

 • ISO 9001:2000  ระบบการจัดการคุณภาพ  สิ่งแวดล้อม  
 • ISO 14001:2004 ความปลอดภัย OHSAS18001:2007   
 • ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์  และด้านกฎหมายแรงงาน   กฎหมายสิ่งแวดล้อม  
 • ประมาณ 200  สถานประกอบการ
 • อาจารย์พิเศษเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   สาขานิติศาสตร์

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai