เรื่อง : หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

เลขานุการ หรือ ผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ เสมือนเป็นมือขวาของผู้บริหารเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้บริหารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ในยุคปัจจุบันเลขานุการ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ช่วยผู้บริหารที่มีบทบาทและความสำคัญมากขึ้น และมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าก็ยิ่งมีมากขึ้น เนื่องจากทำงานใกล้ชิดผู้บริหาร รู้ขอบข่ายงานที่กว้าง รอบด้าน ถ้าทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน เชิงรุก และเป็นที่ยอมรับของเจ้านาย ก็ย่อมที่จะมีโอกาสในการเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ดังนั้นเลขานุการควรได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ เทคนิคการเป็นผู้ช่วยผู้บริหารในยุคใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการเป็นเลขานุการ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

เนื้อหาวลา 09.00 – 16.00 น.

1. การพัฒนาตนเอง

          - สิ่งที่เลขานุการควร และ ไม่ควรปฏิบัติ

          - คุณสมบัติที่จำเป็นของเลขานุการยุคใหม่

          - การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างความมั่นใจ

          - การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ให้เกิดความประทับใจ

          - การพัฒนาการสื่อสาร

          - จิตวิทยาในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

          - เคล็ดลับการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความสำเร็จ

2. การพัฒนาบทบาท

          - บทบาท หน้าที่ของเลขานุการที่ผู้บริหารคาดหวังและต้องการ

          - การทำความเข้าใจตัวผู้บริหารและงานผู้บริหาร เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

3. การพัฒนางาน
          - การวิเคราะห์ระบบการทำงานที่เหมาะสม

          - การวางแผน และการบริหารเวลา

          - การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

4. การพัฒนาอาชีพ

          - การพัฒนาอาชีพ - เพื่อโอกาสและความก้าวหน้า ขึ้นสู่จุดสูงสุด จากสายอาชีพ

5. Workshop : การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการเรียนรู้และเข้าใจหัวหน้า

6. สรุปคำถาม และคำตอบ

 

วิธีการสัมมนา :

บรรยาย อภิปราย กรณีตัวอย่าง Workshop  ถาม/ตอบปัญหา

 

วัตถุประสงค์

 

1.  ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของเลขานุการยุคใหม่

2. ได้ทราบถึงเทคนิคการเป็นเลขานุการเชิงรุก ตลอดจนการใช้

    เครื่องมือต่างๆ

     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในงานเลขานุการมากยิ่งขึ้น

3. ได้ทราบเทคนิคการทำงานให้สอดคล้องกับเจ้านายประเภท

     ต่างๆ และ  สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ ภรณี วินิจฉัยกุล

การศึกษา        
คณะรัฐศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และวิชาเลขานุการจากประเทศอังกฤษ 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     
กรรมการบริหารบริษัท ไฮบริดอาร์ตส์ จำกัด

ประวิติการทำงาน     
อดีตเลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันโย ยูนเวอร์แซลอิเล็คทริค จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์อื่นๆ
อดีตนายกสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
อดีตอุปนายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
อดีตกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ
- สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- สาขาวิชาการเลขานุการ/การจัดการ: มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยหอการค้า, มหาวิทยาลัยพายัพ

กิจกรรมอื่นๆ
ผู้บรรยายรับเชิญของสถาบันต่างๆ เช่น
สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
องค์การ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร และบริษัทต่างๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย, 
ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารออมสิน, บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทการบินไทย, 
บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ฯลฯ    เป็นต้น

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai