เรื่อง : หลักสูตร เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา (Consultative Selling)

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

การเป็นหัวหน้า หรือผู้จัดการ อาจเป็นเพียงตำแหน่งหรือหัวโขนที่บุคคล

คนนั้นได้รับการแต่งตั้ง แต่การสร้างภาวะผู้นำเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ต้องเรียนรู้

สั่งสม และพัฒนาขึ้นมา ดังนั้น กระบวนการเสริมสร้างผู้นำ จึงมิใช่เพียงแค่มอบหมายหรือแต่งตั้งตำแหน่งให้เท่านั้น ต้องเริ่มต้นจากการให้หลักการ วิธีการ ฝึกปฏิบัติ และทดสอบ ซึมซับหล่อหลอมสู่พฤติกรรมจนกลายเป็นนิสัยที่เป็นไปโดยอัตโนมัติในที่สุด

หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบขึ้น สำหรับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของการนำทฤษฏี และแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นำขึ้นมาให้สามารถใช้ได้ตามสถานการณ์ต่างๆได้เหมาะสม

เนื้อหา เวลา 09.00-16.00 น.

1.ทำความรู้จักให้ลึกซึ้งกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ในการสร้างความ 

      ได้เปรียบในการขาย

      1.1. Self Centered ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง

      1.2. Similarity ชอบและยอมรับคนที่มีอะไรๆที่คล้ายคลึงกับตนเอง

      1.3. Sensitive อ่อนไหวง่ายและไวต่อการตอบสนองสิ่งเร้าด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า

        1.4. Surprise ชอบสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือไม่คาดหวังมาก่อน

        1.5. Share Information ชอบแบ่งปันข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูล

       1.6. Steak Holder มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน

2. กระบวนการขายเชิงที่ปรึกษา (I See U Go concept)

      2.1. Ideal คุยถึงความคิดเห็นในอุดมคติของลูกค้า เกี่ยวกับการใช้ out Source

        2.2. Situation สอบถามสถานการณ์ที่ประสบอยู่ในขณะนี้

        2.3. Experience เปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้บริการของเรา

        2.4. Expectation มีความคาดหวังอะไรอีกจากการใช้บริการในอนาคต

        2.5. Understand แสดงความเข้าใจในประเด็นต่างๆที่สนทนามา

       2.6. Gathering the information&needs รวบรวมข้อมูลและความต้องของลูกค้า

       2.7. Of course ตกลงที่จะปรับแต่งเงื่อนไขหรือข้อเสนอตามความเหมาะสม

              กับความต้องการของลูกค้า

3. เทคนิคจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์กับการขายแบบเผชิญหน้า (Face to Face   

    Selling) ประกอบด้วย

       3.1. เทคนิคการสร้างความสนิทสนมอย่างฉับพลัน (Rapport & Mirror

              Technique)

       3.2. เทคนิคการนำเสนอให้เข้าถึงจิตใจแบบ Buy in (Modality Technique)

       3.3. เทคนิคการตอบคำถามและข้อโต้แย้งตัดจบที่ต้นตอ (Meta Model   

              Technique)

       3.4. เทคนิคการลบความคิดเดิมที่ฝังใจสู่การคิดที่สร้างสรรค์มีคุณค่า

            (Milton Model Technique)

       3.5. เทคนิคการปิดการขายแบบสั่งจิต (Repetition Technique)

4. เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ

        4.1. Give & Take Technique

        4.2. Bad & Worse Technique

        4.3. Split Items Technique

        4.4. A Whole Bunch Technique

        4.5. Rush Hour Technique

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจหลักและกระบวนการขายเชิงที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ

2. การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ตามทฤษฎีจิตวิทยา  

    พฤติกรรมศาสตร์สมัยใหม่

3. เพิ่มอัตราการซื้อซ้ำและรักษาสัมพันธภาพที่ยืนยาวกับลูกค้า

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai