เรื่อง : หลักสูตร เทคนิคการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากร

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการและตระหนักถึงความสำคัญของการสรรหาคัดเลือกพนักงาน

2. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือกพนักงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

เนื้อหาเวลา 09.00-16.00 น.

 

1.การสร้างกระบวนการสรรหา คัดเลือกอย่างเต็มรูปแบบ

2.นักสรรหาบุคลากรแบบมืออาชีพ เป็นอย่างไร

3.การวิเคราะห์หาความต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน

4.Job Description กับการสรรหาคัดเลือกบุคลากร

5.การนำ Competency มาใช้เพื่อสร้างเทคนิคการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

6.การ รีครูตเมนต์ให้ได้ Best Team

7.เทคนิคการสื่อสารและการตั้งคำถามเชิงพฤติกรรม

8.การวางแผนการจ้างงาน ให้ได้คนที่เหมาะกับตำแหน่งงาน

9.การเตรียมคำถามในการสัมภาษณ์งาน ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของตำแหน่งงานที่ต้องการ

10.การสร้างแรงจูงใจเพื่อความได้เปรียบในการคัดเลือกบุคลากรที่เหนือกว่าคู่แข่ง

11.เครื่องมือช่วยในการประเมินพนักงานก่อนและหลังการจ้างงาน

12.เครื่องมือในการคัดกรอง การประเมินผู้สมัครงานเพื่อการว่าจ้าง

13.ระบบจัดการใบสมัครงาน

14.การคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์ไม่ตรงสายงาน

15.ตัวอย่างและเหตุการณ์จำลองการสัมภาษณ์งาน ตั้งแต่ เริ่มต้น จน ปิดการสัมภาษณ์

16.การสืบค้นแหล่งที่มาของผู้สมัครงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

17.ปัญหาและอุปสรรคในการสรรหาคัดเลือกบุคคลากรในปัจจุบัน

วิธีการสัมมนา   

การบรรยาย กรณีตัวอย่าง การฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์(Role Play)

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai