เรื่อง : หลักสูตร “กลยุทธ์ในการปฏิวัติผลงานของพนักงานอย่างสร้างสรรค์

สถานที่ : โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร  “กลยุทธ์ในการปฏิวัติผลงานของพนักงานอย่างสร้างสรรค์

          การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ล้วนต้องอาศัยผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนทุกระดับเป็นตัวขับเคลื่อน ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชา ไปจนถึงระดับจัดการ หนึ่งในเครื่องมือบริหารจัดการ (Management Tool) ที่หลายองค์กรนิยมใช้นั้นก็คือ การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) แต่หลายองค์กรก็อบรมเรียนรู้มาอย่างมากมาย บางองค์กรจ้างที่ปรึกษาด้วยตัวเลข 7 หลัก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จในการ Implement ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในองค์กร ในขณะที่บางองค์กรกลับสามารถขับเคลื่อน Performance Management System  ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่องค์กรเหล่านั้นสามารถนำ Performance Management System ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายพัฒนาองค์กรในองค์กรตนเอง

          เคล็ดไม่ลับในการปฏิวัติผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่แค่การประเมินผลงาน แต่เป็นการบริหารจัดการและผสมผสานกลยุทธ์ทั้ง 4 นี้ได้อย่างเหมาะสมและลงตัว คือ กลยุทธ์ในการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การประเมินผลงาน กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร และกลยุทธ์การให้รางวัล

หลักสูตรฝึกอบรมนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ในองค์กรธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่มากว่า 20 ปี  ที่จะช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร เพื่อประสบความสำเร็จในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage)

 

วัตถุประสงค์ ของการจัดอบรมครั้งนี้

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมองเห็นภาพรวมในของการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฏิวัติผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสร้างสรรค์
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการสามารถประยุกต์ 4 กลยุทธ์ไปใช้ในการสร้างผลงานของพนักงาน ผลงานของฝ่ายงาน และผลงานขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

หัวข้อการฝึกอบรม

 

ส่วนที่ 1 :     ภาพรวมของการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร ด้วย Performance Management System

ส่วนที่ 2 :     กำหนดเป้าหมายทั้งปี ต้องมีส่วนร่วม (SMART Goals)

  • การกำหนดและบริหารเป้าหมายแบบมีส่วนร่วม
  • Workshop : การกำหนดเป้าหมายระดับฝ่ายงานแบบมีส่วนร่วม

ส่วนที่ 3 :     ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบไหนได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

(Performance Management System)

  • 4 เครื่องมือสมัยใหม่ในการประเมินผลงาน (KPI, Competency, Work Behaviors, Productivity)
  • Workshop : การออกแบบประเมินผลงาน ด้วยเครื่องมือประเมินผลงานสมัยใหม่

 

ส่วนที่ 4 :     การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training &Development) แฝดสยามของการประเมินผลงาน

  • แนวทางในการฝึกอบรมและพัฒนาจากผลการประเมิน
  • Workshop : การออกแบบแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน

 

ส่วนที่ 5 :     ประเมินผลงานออกมาดี ต้องมีรางวัลจูงใจ (Rewards System)

ส่วนที่ 6 :     เรื่องเล่าจากประสบการณ์ Implement อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ?

วิทยากร    อาจารย์ธนุเดช  ธานี 

      วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ได้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง จากประสบการณ์การทำงานจริงในองค์กรชั้นนำมากว่า 24 ปี อาทิเช่น บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด, บริษัทในเครืออินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอล์ล, บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ปทท) จำกัด และได้รับเชิญจาก Thammasat Business School เป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (Human Resources & Organizational Development : HR & OD) หัวข้อเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงาน

      จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจัดการทั่วไป และปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

      ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และเป็นอาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รูปแบบการเรียนรู้:

การบรรยาย ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Workshop มีการระดมความความคิด การนำเสนอ การซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai